Header Ads Widget

Responsive Advertisement

KỶ NIỆM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

 Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 có ý nghĩa quan trọng và to lớn trong sự nghiệp xây dựng, phát triển của dân tộc Việt Nam. Đây là ngày kỷ niệm, tri ân các nhà báo đã cống hiến trí tuệ, sự nhiệt thành, đôi khi là cả máu và nước mắt, để độc giả có những tác phẩm báo chí hay, những thông tin kịp thời, chính xác... Báo chí cách mạng đã góp phần không nhỏ trong việc phát huy tinh thần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

 

KỶ NIỆM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

 Suốt chặng đường lịch sử cách mạng của Đảng và Dân tộc ta, 96 năm qua,dưới sự lãnh đạo của Đảng, Báo chí cách mạng luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng – văn hóa ;  là công cụ sắc bén góp phần quan trọng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân và phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, kịp thời lan tỏa để mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước sớm đi vào cuộc sống, kịp thời đưa tin, phản ánh mọi mặt đời sống xã hội, phát huy những giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, mô hình hiệu quả, cách làm hay, biểu dương gương người tốt, việc tốt, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, tiêu cực, góp phần tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; đấu tranh và phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Trải qua bề dày lịch sử, báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng phát triển phù hợp với xu thế của cuộc sống hiện đại. Cho đến nay, báo chí đã và đang duy trì, phát triển với 4 hình thức: báo viết, báo nói, báo truyền hình và báo điện tử. Với nền công nghiệp cách mạng 4.0, đang vươn lên 5.0, hình thức báo điện tự đang và sẽ phát triển mạnh mẽ, được toàn bộ quần chúng nhân dân đón nhận hàng ngày với những thông tin nhanh nhạy, chính xác, kịp thời.

Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí, kiên quyết ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi ngăn cản tự do báo chí hoặc lợi dụng tự do báo chí để vi phạm pháp luật. Đồng thời, Nhà nước kịp thời tôn vinh những nhà báo tiêu biểu có đóng góp trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Công Lý

Đăng nhận xét

0 Nhận xét