Header Ads Widget

Responsive Advertisement

ĐIỂM QUAN TRỌNG TRONG HƯỚNG DẪN SỐ 02-HD/UBKTTW HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM

Ngày 29.11.2021 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW hướng dẫn việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Trong Hướng dẫn số 02, Ủy ban Kiểm tra nêu cụ thể, chi tiết những điều đảng viên không được làm theo Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm thay thế Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI.

ĐIỂM QUAN TRỌNG TRONG HƯỚNG DẪN SỐ 02-HD/UBKTTW HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM


Một nội dung hoàn toàn mới trong Quy định 37 so với Quy định 47 nêu rõ: Đảng viên không được phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng.

Theo Hướng dẫn số 02, những nội dung này được hiểu là đảng viên không được làm:

1Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định, kết luận của Đảng. Phai nhạt lý tưởng cách mạng, dao động, hoài nghi; phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái, đòi thực hiện "tam quyền phân lập", "xã hội dân sự", "đa nguyên, đa đảng", đòi "phi chính trị hóa lực lượng vũ trang"...; giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;

2. Không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm, không đầy đủ trách nhiệm nêu gương theo quy định của Đảng. Thâu tóm quyền lực, lấy danh nghĩa tập thể để áp đặt, hợp thức hóa quyết định sai trái của cá nhân. Cơ hội, vụ lợi, đặt lợi ích của cá nhân lên trên lợi ích của tập thể. Chạy theo mục tiêu trước mắt, trong ngắn hạn để thu vén lợi ích cho bản thân, gia đình, cho nhóm lợi ích mà bỏ qua những mục tiêu, lợi ích dài hạn của tập thể, cộng đồng và đất nước;

3. Đoàn kết xuôi chiều, nể nang, né tránh, ngại va chạm, im lặng, không đấu tranh hoặc phụ họa theo ý kiến, quan điểm sai trái, lệch lạc; bao che, giấu giếm vi phạm, khuyết điểm của bản thân, của người khác hoặc của tổ chức; không bảo vệ nhân tố tích cực, cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung;

4. Độc đoán, chuyên quyền, mất dân chủ, không tôn trọng ý kiến của tập thể. Quan liêu, xa rời thực tế, không sâu sát công việc, không nắm chắc tình hình trong cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị. Không gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến góp ý của đồng nghiệp tại cơ quan, đơn vị và của quần chúng nhân dân; không giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Có thể thấy đây là một quy định nhằm hướng đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ hình ảnh của người Đảng viên Đảng công sản Việt Nam trước những thách thức, cám dỗ của tình hình mới, hướng đến xây dựng người Đảng viên mẫn cấn, gương mẫu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, ghi dấu niềm tin của quần chúng nhân dân trước sự gưỡng mẫu, đi đầu của các hạt nhân của Đảng, đồng thời cũng cố niềm tin của quần chúng nhân dan vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam với con đường khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân./.

NGẠO

Đăng nhận xét

4 Nhận xét

 1. Có thể thấy đây là một quy định nhằm hướng đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ hình ảnh của người Đảng viên Đảng công sản Việt Nam trước những thách thức, cám dỗ của tình hình mới, hướng đến xây dựng người Đảng viên mẫn cấn, gương mẫu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, ghi dấu niềm tin của quần chúng nhân dân trước sự gưỡng mẫu, đi đầu của các hạt nhân của Đảng, đồng thời cũng cố niềm tin của quần chúng nhân dan vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam

  Trả lờiXóa
 2. Đảng viên không được phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng.

  Trả lờiXóa
 3. Có thể thấy đây là 1 quy định nhằ hướng đến baor vê nèn tảng của Đảng, bảo vệ hình ảnh của người đang viên đảng cộng sản Việt Nam trước những thách thức cám dỗ của tinh hinh mới, hướng đến xây dựng đảng viên gương mẫu, cần mẫn xây dưng tổ chức Đảng trong sạch , vững mạnh, đánh bai moi kẻ thù đang có âm mưu phá hoại, chống phá Đảng ta.

  Trả lờiXóa
 4. Quán triệt những điều Đảng viên được làm và không được làm giúp cho việc chấn chỉnh các thành viên trong hàng ngũ của Đảng được đúng đắn và ngày càng được người dân tin tưởng hơn nữa. Hàng ngũ của Đảng sẽ ngày càng trở thành lực lượng tin cậy của nhân dân hơn, xứng đáng là những người lãnh đạo, người đại diện cho tiếng nói của quần chúng nhân dân

  Trả lờiXóa