Header Ads Widget

Responsive Advertisement

LỢI DỤNG VIỆC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG ĐỂ XUYÊN TẠC, TUYÊN TRUYỀN CÁC LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Đại hội Đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng, vừa qua. Trong khi đông đảo các tầng lớp nhân dân đang có những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng thì vẫn còn một số người cố tình lợi dụng việc đóng góp ý kiến để xuyên tạc, tuyên truyền các luận điệu sai trái, thù địch.

 

LỢI DỤNG VIỆC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG ĐỂ XUYÊN TẠC, TUYÊN TRUYỀN CÁC LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

Những người này đưa ra những luận điệu cho rằng: Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng chỉ là sự sao chép và biến tấu từ văn bản các đại hội trước, nội dung không có giá trị gì so với sự phát triển của đất nước mà ngược lại là nhân tố kìm hãm sự tiến bộ của dân tộc ta; văn kiện Đại hội XIII cũng chỉ là những vấn đề sáo rỗng, giáo điều, bảo thủ, khư khư ôm giữ chủ nghĩa Mác - Lênin để duy trì quyền lực của Đảng mà thôi... Từ đó, họ kích động các đối tượng cơ hội, bất mãn viết bài tung lên Internet, mạng xã hội, tạo dư luận đòi Việt Nam phải thay đổi toàn bộ “bộ khung” hiện nay, tức là thực hiện “đa nguyên”, “đa đảng”, “xã hội dân sự” và “đừng trông chờ vào Đại hội XIII của Đảng”.

Cá biệt, một số đối tượng còn đưa ra những luận điệu xuyên tạc rằng, việc coi trọng “xây dựng chỉnh đốn hệ thống chính trị” gắn với chỉnh đốn Đảng trong dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII cho thấy, Đảng đang lo ngại về vai trò và sức mạnh của Đảng. Một số đối tượng khác thì lợi dụng việc góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để kêu gọi đòi thay đổi Điều 9, Điều 10 Hiến pháp năm 2013 để tổ chức công đoàn trở thành các tổ chức “xã hội dân sự”, không chịu sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; thay đổi cơ cấu tổ chức và thành phần của các cơ quan như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên... để những tổ chức này được thành lập dựa trên sự tự nguyện của người dân, không chịu sự chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước.

Có thể thấy việc lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng thể hiện tinh thần dân chủ, nhân dân làm chủ trong việc định hướng sự phát triển của đất nước đồng thời nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân. Bên cạnh đó, thông qua việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Như vậy việc lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong quần chúng nhân dân vào các dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng là một việc làm đúng đắn, thực sự cần thiết, thể hiện vai trò to lớn của toàn bộ nhân dân trong việc thực hiện những mục tiêu lớn của đất nước. Do đó, người dân cần nhận thức đúng chủ trường, mục đích của việc lấy ý kiến để đưa ra những ý kiến đóng góp chính xác, khoa học đồng thời nhận thức và cảnh giác trước sự xuyên tạc của các thế lực thù địch trong hoạt động góp ý vào các dự thảo./.

NGẠO

Đăng nhận xét

1 Nhận xét

  1. việc lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong quần chúng nhân dân vào các dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng là một việc làm đúng đắn, thực sự cần thiết, thể hiện vai trò to lớn của toàn bộ nhân dân trong việc thực hiện những mục tiêu lớn của đất nước. Do đó, người dân cần nhận thức đúng chủ trường, mục đích của việc lấy ý kiến để đưa ra những ý kiến đóng góp chính xác, khoa học đồng thời nhận thức và cảnh giác trước sự xuyên tạc của các thế lực thù địch trong hoạt động góp ý vào các dự thảo

    Trả lờiXóa