Header Ads Widget

Responsive Advertisement

THỰC HIỆN TỐT CHỦ TRƯƠNG BỐ TRÍ, GIỚI THIỆU BÍ THƯ CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI ĐỊA PHƯƠNG

Công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng tiếp tục được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, bám sát chủ chương đã đề ra, trong đó công tác nhân sự là vấn đề then chốt quyết định sự thành công của nhiệm kỳ tới.

THỰC HIỆN TỐT CHỦ TRƯƠNG BỐ TRÍ, GIỚI THIỆU BÍ THƯ CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI ĐỊA PHƯƠNG

Ngày 19/5/2018, Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW yêu cầu đẩy mạnh bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương. Đến năm 2025 phải cơ bản bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương và hoàn thành ở cấp huyện; đồng thời khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác. Ngày 30/5/2019, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 35 về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp theo những yêu cầu và nội dung để bảo đảm kỳ Đại hội Đảng được thành công và hiệu quả.

Chủ trương bố trí, giới thiệu Bí thư cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương đã và đang được triển khai nghiêm túc. Ban Tổ chức Trung ương vừa có báo cáo tổng hợp kết quả đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở (đảng bộ cấp huyện và tương đương) nhiệm kỳ 2020-2025. Diễn ra từ tháng 5, đến nay đã có 1.298/1.311 đảng bộ hoàn thành đại hội cấp trên cơ sở (chiếm 99%). Trong đó, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được xác định rõ tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên phù hợp tình hình thực tế.

Theo số liệu thống kê, tổng số Bí thư cấp ủy bầu được là 1.141 người: tái cử 926 (chiếm 81,2%); tham gia lần đầu 215 (18,8%); nữ 91 (8,0%); dưới 40 tuổi 47 (4,1%); cán bộ người dân tộc thiểu số 86 (7,5%); tuổi trung bình 48,9. Có 456 bí thư không phải người địa phương (40,0%); 122 người được bầu trực tiếp tại đại hội; 40 đảng bộ chưa bầu bí thư.

Trước khi tiến hành đại hội, các địa phương đã rà soát, điều chỉnh quy hoạch, chủ động bố trí, luân chuyển cán bộ phù hợp với yêu cầu đề ra. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội và những vấn đề vướng mắc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị được tập trung chỉ đạo; rà soát, thẩm định, kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự giới thiệu tham gia cấp ủy theo Quy định 126 của Bộ Chính trị. 

Công tác nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng được thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên, bảo đảm tuân thủ đúng quy trình 5 bước thể hiện tính dân chủ, khách quan, minh bạch trong Đảng. Quá trình bầu cử luôn thể hiện đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử.

Việc thực hiện tốt chủ trương không bố trí, giới thiệu Bí thư là người đại phương sẽ giảm bớt tình trạng câu kết bè cánh, tình trạng “gia đình trị” tại một số địa phương trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, việc bố trí Bí thư là người đại phương cũng phải đảm bảo đúng người, đủ phẩm chất năng lực và được bầu cử theo đúng quy trình.

Công Lý

Đăng nhận xét

12 Nhận xét

 1. Chủ trương bố trí, giới thiệu Bí thư cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương đã và đang được triển khai nghiêm túc

  Trả lờiXóa
 2. Công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng tiếp tục được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, bám sát chủ chương đã đề ra, trong đó công tác nhân sự là vấn đề then chốt quyết định sự thành công của nhiệm kỳ tới.


  Trả lờiXóa
 3. Việc thực hiện tốt chủ trương không bố trí, giới thiệu Bí thư là người đại phương sẽ giảm bớt tình trạng câu kết bè cánh, tình trạng “gia đình trị” tại một số địa phương trong thời gian vừa qua

  Trả lờiXóa
 4. Chủ trương bố trí, giới thiệu Bí thư cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương đã và đang được triển khai nghiêm túc.

  Trả lờiXóa
 5. Công tác nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng được thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên, bảo đảm tuân thủ đúng quy trình 5 bước thể hiện tính dân chủ, khách quan, minh bạch trong Đảng. Quá trình bầu cử luôn thể hiện đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử

  Trả lờiXóa
 6. Có 456 bí thư không phải người địa phương là con số đáng mừng ngăn chặn tình trạng câu kết bè cánh ở Đảng

  Trả lờiXóa
 7. công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được xác định rõ tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên phù hợp tình hình thực tế

  Trả lờiXóa
 8. các địa phương đã rà soát, điều chỉnh quy hoạch, chủ động bố trí, luân chuyển cán bộ phù hợp với yêu cầu đề ra

  Trả lờiXóa
 9. bố trí Bí thư là người đại phương cũng phải đảm bảo đúng người, đủ phẩm chất năng lực và được bầu cử theo đúng quy trình

  Trả lờiXóa
 10. Đại hội Đảng được thành công và hiệu quả

  Trả lờiXóa
 11. Công tác nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng được thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên, bảo đảm tuân thủ đúng quy trình 5 bước thể hiện tính dân chủ, khách quan, minh bạch trong Đảng. Quá trình bầu cử luôn thể hiện đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử

  Trả lờiXóa
 12. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội và những vấn đề vướng mắc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị được tập trung chỉ đạo; rà soát, thẩm định, kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự giới thiệu tham gia cấp ủy theo Quy định 126 của Bộ Chính trị

  Trả lờiXóa