Header Ads Widget

Responsive Advertisement

ĐẠI HỘI ĐẢNG KHÓA XIII HƯỚNG ĐẾN NHỮNG DẤU MỐC PHÁT TRIỂN QUAN TRỌNG CỦA ĐẤT NƯỚC

 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp diễn ra có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp phát triển của dân tộc Việt Nam. Đến hẹn lại lên, một kỳ Đại hội mới sẽ bầu ra nhân sự cốt cán để lãnh đạo Nhà nước và xã hội, tiên phong cho các giai cấp, đồng thời Đại hội cũng thảo luận để thông qua chủ trương, chính sách.

ĐẠI HỘI ĐẢNG KHÓA XIII HƯỚNG ĐẾN NHỮNG DẤU MỐC PHÁT TRIỂN QUAN TRỌNG CỦA ĐẤT NƯỚC

Đại hội Đảng khóa XIII diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp, khó dự báo. Chủ trương, chính sách của Đảng sẽ ngày càng linh hoạt, tăng khả năng dự báo cũng như định hướng xử lý các tình huống sẽ phát sinh trong thời gian tới. Đây là nhu cầu cấp bách cần được thể hiện trong cương lĩnh của Đại hội.

Chuẩn bị tiến hành Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trọng với tiêu đề "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới". Trong bài viết đã đề cấp đến những dấu mốc quan trọng cần đạt được trong sự nghiệp phát triển của dân tộc. Cụ thể:

- Đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

- Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

- Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Mục tiêu của Đại hội khóa XIII của Đảng sắp tới không chỉ đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ của Đại hội XIII mà còn tiến tới dự báo xa hơn đến năm 2045 nhằm đưa ra chủ trương, đường lối phát triển đất nước bền vững, lâu dài hơn. Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể mà Đại hội đề ra là cơ sở hết sức quan trọng để xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, vừa đáp ứng được các yêu cầu lâu dài, vừa có trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược cần ưu tiên triển khai thực hiện; tạo sự thống nhất từ nhận thức cho đến hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong giai đoạn từ nay đến giữa thế kỷ XXI.

Đại hội khóa XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có nhiều điểm đổi mới so với các kỳ Đại hội trước. Với mục tiêu phát triển đất nước vươn tầm trở thành nhóm quốc gia phát triển, có thu nhập cao, Đại hội sẽ đưa ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng hoạt động làm kim chỉ nam cho mọi chính sách cụ thể. Với cương vị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện để đạt được các mục tiêu quan trọng nêu trên, bao gồm:

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, v.v..., khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

- Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở nhận thức đây là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước.

- Thực hiện đúng, đầy đủ vấn đề quản lý phát triển xã hội bền vững; giải quyết hài hòa các quan hệ lợi ích trong xã hội. Xử lý hiệu quả mối quan hệ giữa thực hành dân chủ đi đôi với tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội.

- Triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại; xây dựng nền ngoại giao hiện đại vì lợi ích quốc gia - dân tộc, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

- Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Công Lý

Đăng nhận xét

14 Nhận xét

 1. Chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước luôn mạnh khỏe để chèo lái đưa đất nước đi lên

  Trả lờiXóa
 2. Mục tiêu của Đại hội khóa XIII của Đảng sắp tới không chỉ đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ của Đại hội XIII mà còn tiến tới dự báo xa hơn đến năm 2045 nhằm đưa ra chủ trương, đường lối phát triển đất nước bền vững, lâu dài hơn

  Trả lờiXóa
 3. Đại hội khóa XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có nhiều điểm đổi mới so với các kỳ Đại hội trước

  Trả lờiXóa
 4. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp diễn ra có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp phát triển của dân tộc Việt Nam. Đến hẹn lại lên, một kỳ Đại hội mới sẽ bầu ra nhân sự cốt cán để lãnh đạo Nhà nước và xã hội, tiên phong cho các giai cấp, đồng thời Đại hội cũng thảo luận để thông qua chủ trương, chính sách.

  Trả lờiXóa
 5. Nếu thực hiện tốt 5 nhiệm vụ nếu ra thì mục tiêu quan trọng sẽ đạt được

  Trả lờiXóa
 6. Đại hội Đảng khóa XIII diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp, khó dự báo. Chủ trương, chính sách của Đảng sẽ ngày càng linh hoạt, tăng khả năng dự báo cũng như định hướng xử lý các tình huống sẽ phát sinh trong thời gian tới. Đây là nhu cầu cấp bách cần được thể hiện trong cương lĩnh của Đại hội.

  Trả lờiXóa
 7. Đại hội khóa XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có nhiều điểm đổi mới so với các kỳ Đại hội trước

  Trả lờiXóa
 8. Mục tiêu của Đại hội khóa XIII của Đảng sắp tới không chỉ đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ của Đại hội XIII mà còn tiến tới dự báo xa hơn đến năm 2045 nhằm đưa ra chủ trương, đường lối phát triển đất nước bền vững, lâu dài hơn.

  Trả lờiXóa
 9. Với mục tiêu phát triển đất nước vươn tầm trở thành nhóm quốc gia phát triển, có thu nhập cao, Đại hội sẽ đưa ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng hoạt động làm kim chỉ nam cho mọi chính sách cụ thể.

  Trả lờiXóa
 10. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cso bài viết rất tâm huyết

  Trả lờiXóa
 11. Phải Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

  Trả lờiXóa
 12. Mục tiêu của Đại hội khóa XIII của Đảng sắp tới không chỉ đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ của Đại hội XIII mà còn tiến tới dự báo xa hơn đến năm 2045 nhằm đưa ra chủ trương, đường lối phát triển đất nước bền vững, lâu dài hơn. Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể mà Đại hội đề ra là cơ sở hết sức quan trọng để xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, vừa đáp ứng được các yêu cầu lâu dài, vừa có trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược cần ưu tiên triển khai thực hiện; tạo sự thống nhất từ nhận thức cho đến hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong giai đoạn từ nay đến giữa thế kỷ XXI.

  Trả lờiXóa
 13. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở nhận thức đây là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước.

  Trả lờiXóa
 14. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, v.v..., khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

  Trả lờiXóa