Header Ads Widget

Responsive Advertisement

THẾ LỰC THÙ ĐỊCH – HỌ LÀ AI?

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Thời điểm đại hội cận kề, các thế lực thù địch càng tăng cường các hoạt động chống phá, tung ra luận điệu xuyên tạc, sai trái nhằm làm suy giảm niềm tin, phá hoại Đại hội XIII của Đảng. Nhiều người đặt câu hỏi: Thế lực thù địch hướng lái, “đấu tranh” đòi Đảng từ bỏ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối về CNXH, họ là ai?
THẾ LỰC THÙ ĐỊCH – HỌ LÀ AI?
Đó là phần tử cơ hội chính trị, những đối tượng đội lốt “yêu nước”, đội lốt các nhà đấu tranh vì “dân chủ”, “nhân quyền”,“xã hội dân sự” trong nước được hình thành trong quá trình cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH ở Việt Nam. Hiện nay, các đối tượng cơ hội chính trị có thành phần đa dạng, phức tạp. Họ thường là: 
Một là: Đối tượng đã bị xử lý trong các vụ án chính trị trước đây nay tiếp tục hoạt động chống đối trở lại, như số đối tượng trong các vụ án chống Đảng, Nhà nước XHCN, chính quyền nhân dân. 
Hai là: Một số đối tượng là đảng viên trong bộ máy Nhà nước có quá trình tham gia cách mạng, có người từng giữ cương vị chủ chốt trong Đảng, sỹ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang. Nhận thức quan điểm chính trị của họ đối lập với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối chính sách của Đảng, phản bội lại mục tiêu, lý tưởng Cộng sản, phản bội Tổ quốc.
Ba là: Một bộ phận là trí thức, văn nghệ sỹ, cán bộ trẻ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bị mua chuộc, lôi kéo, bất mãn, trở cờ quay lưng lại với lợi ích dân tộc, đất nước, nhân dân.
Bốn là: Một số chức sắc núp bóng dưới những hình thức tôn giáo khác nhau, lợi dụng vào tôn giáo kích động, lôi kéo quần chúng nhân dân xuyên tạc nền tảng tư tưởng, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, có những hoạt động chống Đảng, chống chế độ.
Đó là phần tử, các tổ chức phản động được hình thành từ nhiều loại đối tượng trong chế độ cũ hoạt động đối lập với sự lãnh đạo của Đảng và chế độ; nhiều đối tượng tiêu cực, bất mãn, bị các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, lôi kéo vào hoạt động chống Đảng Cộng sản và chế độ XHCN; hình thành các hội đoàn chống cộng, tổ chức phản động trong và ngoài nước, trực tiếp chống phá và hà hơi, tiếp sức “nội công, ngoại hợp”.
Đó là những cá nhân, tổ chức, chính thể có quan điểm, hành động, việc làm khác, đối lập với nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có hoạt động đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, đất nước và nhân dân Việt Nam.
Trong số những dạng trên, điều đáng lưu ý là những đối tượng cơ hội chính trị từng là những cán bộ nắm giữ chức vụ cao trong bộ máy Đảng và Nhà nước ta. Có đối tượng là nhà văn, nhà thơ, nhà sử học, nhà khoa học, nhà báo. Họ có trình độ chuyên môn cao, có kiến thức xã hội rộng và do đó có uy tín trong giới chuyên môn, có ảnh hưởng nhất định tới một số bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. 
Thậm chí, có những đối tượng mà phạm vi ảnh hưởng vượt ra ngoài nước. Họ được dư luận quốc tế quan tâm, có quan hệ sâu rộng, có khả năng, điều kiện và có ý thức tìm hiểu, nắm bắt, thu thập tin tức, tài liệu có liên quan tới các vấn dư luận đặc biệt quan tâm và triệt để khai thác để tuyên truyền, xuyên tạc, gây chia rẽ nội bộ, hạ uy tín của Đảng và Nhà nước, phục vụ cho hoạt động chính trị phản động, lấy cớ “dân chủ”, “nhân quyền”; liên kết với các tổ chức phản động lưu vong, nuôi ý đồ thành lập, công khai hoá tổ chức chính trị đối lập. “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, lực lượng bên trong kết hợp, móc nối, câu kết, ủng hộ, khích lệ, cổ vũ, giúp đỡ với cá nhân, tổ chức bên ngoài để thực hiện “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ chống phá Đảng và chế độ XHCN ở Việt Nam đặc biệt trong những thời điểm đất nước có những sự kiện chính trị quan trọng, trong đó Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một dịp mà các đối tượng lại càng đẩy mạnh các hoạt động chống phá, xuyên tạc./.
LOXEBEN

Đăng nhận xét

10 Nhận xét

 1. Đó là phần tử, các tổ chức phản động được hình thành từ nhiều loại đối tượng trong chế độ cũ hoạt động đối lập với sự lãnh đạo của Đảng và chế độ; nhiều đối tượng tiêu cực, bất mãn, bị các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, lôi kéo vào hoạt động chống Đảng Cộng sản và chế độ XHCN; hình thành các hội đoàn chống cộng, tổ chức phản động trong và ngoài nước, trực tiếp chống phá và hà hơi, tiếp sức “nội công, ngoại hợp”.

  Trả lờiXóa
 2. Bên cạnh những đối tượng trên thì hiện nay các tổ chức nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ, các kênh tin nói tiếng việt như BBC, VOA, RFA, RFI cũng là các đối tượng thường xuyên có các hoạt động xuyên tạc, đăng tin thất thiệt chống phá Đảng và Nhà nước đặc biệt là trong thời gian trước đại hội là thời điểm chúng âm mưu phá hoại đại hội ta, phá hoại chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

  Trả lờiXóa
 3. Trước đại hội hiện nay chúng ta càng thấy rõ các đối tượng thù địch này tăng cường các hoạt động chống phá, đăng tin xuyên tạc, cắt ghép hình ảnh âm mưu hạ bệ hình ảnh uy tín của các cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước trong đó tích cực nhất vẫn là những đối tượng được nước ngoài hậu thuẫn, những văn nghệ sĩ tha hóa, những kẻ đột lốt linh mục, chức sắc trong tôn giáo.

  Trả lờiXóa
 4. Trước thềm Đại hội Đảng luôn không thể thiếu sự xuất hiện của những phần tử chống đối, hạ thấp uy tín của Đảng, nhằm phủ nhận sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng và những đối tượng đó cần phải được nhận diện kịp thời, đầy đủ và có cách xử lí phù hợp

  Trả lờiXóa
 5. Dù bọn thế lực thù địch có mạnh đến đâu, âm mưu phương thức có nhiều thủ đoạn như thế nào đi chăng nữa cũng không thể lật đổ được sự vững mạnh của Đảng và nhà nước ta

  Trả lờiXóa
 6. Cứ mỗi khi có sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước, các thế lực thù địch lại bắt đầu thực hiện âm mưu của mình, dù chúng là ai xuất thân từ đâu, hình thức hoạt động như thế nào thì chúng đều có phương thức chúng là tung ra luận điệu xuyên tạc, bịa đặt thông tin nhằm giảm uy tín của Đảng

  Trả lờiXóa
 7. Đó là phần tử cơ hội chính trị, những đối tượng đội lốt “yêu nước”, đội lốt các nhà đấu tranh vì “dân chủ”, “nhân quyền”,“xã hội dân sự” trong nước được hình thành trong quá trình cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 8. có những đối tượng mà phạm vi ảnh hưởng vượt ra ngoài nước. Họ được dư luận quốc tế quan tâm, có quan hệ sâu rộng, có khả năng, điều kiện và có ý thức tìm hiểu, nắm bắt, thu thập tin tức, tài liệu có liên quan tới các vấn dư luận đặc biệt quan tâm và triệt để khai thác để tuyên truyền, xuyên tạc, gây chia rẽ nội bộ, hạ uy tín của Đảng và Nhà nước, phục vụ cho hoạt động chính trị phản động, lấy cớ “dân chủ”, “nhân quyền”; liên kết với các tổ chức phản động lưu vong, nuôi ý đồ thành lập, công khai hoá tổ chức chính trị đối lập

  Trả lờiXóa
 9. Đó là phần tử cơ hội chính trị, những đối tượng đội lốt “yêu nước”, đội lốt các nhà đấu tranh vì “dân chủ”, “nhân quyền”,“xã hội dân sự” trong nước được hình thành trong quá trình cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH ở Việt Nam

  Trả lờiXóa
 10. điều đáng lưu ý là những đối tượng cơ hội chính trị từng là những cán bộ nắm giữ chức vụ cao trong bộ máy Đảng và Nhà nước ta. Có đối tượng là nhà văn, nhà thơ, nhà sử học, nhà khoa học, nhà báo. Họ có trình độ chuyên môn cao, có kiến thức xã hội rộng và do đó có uy tín trong giới chuyên môn, có ảnh hưởng nhất định tới một số bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân

  Trả lờiXóa