Header Ads Widget

Responsive Advertisement

KHAI MẠC HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ 6 KHÓA XII

Sáng ngày 4/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư đã gợi mở, lưu ý, nhấn mạnh thêm một số vấn đề cần quan tâm thảo luận để làm rõ nguyên nhân và tìm ra giải pháp khắc phục.
KHAI MẠC HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ 6 KHÓA XII
Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư đã bao quát hết được những vấn đề trong đời sống xã hội, nêu rõ những vấn đề trọng tâm như sau:
Thứ nhất, về tình hình kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách năm 2017, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán tài chính - ngân sách năm 2018
Tổng Bí thư nhấn mạnh cần chú ý phân tích, đánh giá, thảo luận về kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế trong 9 tháng đầu năm, dự báo tình hình trong thời gian tới, đặc biệt là những thuận mới mới phát sinh, những vấn đề nội cộm mới xuất hiện. Đặc biệt là cần chỉ rõ nguyên nhân vì sao một số việc chưa làm được, một số chỉ tiêu đạt thấp hoặc chưa đạt trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước, mặc dù tình hình trong nước và quốc tế năm 2017 nhìn chung thuận lợi hơn so với năm 2016. 
Thứ hai, Về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
Trong nhiều năm qua, Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện nhiều chính sách, biện pháp tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nước ta được Tổ chức Y tế thế giới đánh giá là điểm sáng về thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, công tác này cũng bộc lộ nhiều yếu kém, hạn chế, điển hình là một số vụ việc xử lý không tốt gây dư luận xấu trong xã hội. Chính vì vậy, Hội nghị cần thảo luận về thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức và bài học kinh nghiệm để đưa ra quan điểm định hướng cho việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Thứ ba, Về công tác dân số trong tình hình mới 
Trong 25 năm qua, cả nước ta đã kiên trì, kiên quyết thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, mỗi cặp vợ chồng chỉ có 2 con theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa VII. Bên cạnh những kết quả, thành tựu đã đạt được vẫn còn không ít những hạn chế, yếu kém, phát sinh những vấn đề mới cần kịp thời có định hướng xử lý. Trên cơ sở thống nhất về nhận định, xu thế trong tình hình mới, Hội nghị cần đi sâu phân tích nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, rút ra những bài học thành công và chưa thành công để đề ra quan điểm chỉ đạo trong tình hình mới.
Thứ tư, Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Bộ Chính trị đã đưa ra đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đây là vấn đề rất lớn, quan trọng nhưng lại rất nhạy cảm, liên quan đến quyền lợi, tâm tư của công chức Nhà nước. Hiện trạng bộ máy Nhà nước ta vẫn còn cồng kềnh, cơ cấu tổ chức chưa hợp lý, hiệu quả hoạt động kém. Qua đó, Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu, đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém. Đồng thời, từ kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý nơi công tác; nghiên cứu, vận dụng các bài học được rút ra từ tổng kết lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới, tập trung đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, bổ sung hoàn thiện quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.
Thứ năm, Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập 
Tính đến thời điểm hiện tại, cả nước đã có khoảng 58 nghìn đơn vị sự nghiệp công lập với 2,5 triệu biên chế; giữ vai trò chủ đạo, cung cấp hầu hết dịch vụ sự nghiệp công, liên quan đến mọi người, mọi nhà và toàn xã hội như dịch vụ y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa, thể dục thể thao...Việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị công lập là hết sức cần thiết và cấp bách trong tình hình hiện nay.
Qua 5 vấn đề chủ chốt được đưa ra trong phần phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị Trung ương lần thứ 6 Khóa XII chính thức khai mạc và bắt đầu đi vào ngày làm việc thứ nhất. Đây là kỳ Hội nghị quan trọng nhằm đưa ra định hướng phát triển đất nước trong tháng cuối năm 2017 và đầu năm 2018.
Công Lý

Đăng nhận xét

9 Nhận xét

 1. Qua 5 vấn đề chủ chốt được đưa ra trong phần phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị Trung ương lần thứ 6 Khóa XII chính thức khai mạc và bắt đầu đi vào ngày làm việc thứ nhất. Đây là kỳ Hội nghị quan trọng nhằm đưa ra định hướng phát triển đất nước trong tháng cuối năm 2017 và đầu năm 2018.

  Trả lờiXóa
 2. Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa XII sẽ là điểm sáng trong các hoạt động của Đảng Cộng sản, Hội nghị sẽ thảo luận và đưa ra quyết sách định hướng giải quyết nhiều vấn đề trong đời sống xã hội hiện nay

  Trả lờiXóa
 3. Rất nhiều vấn đề cấp thiết đang chờ Hội nghị giải quyết, thành công của Hội nghị sẽ là tiền đề quan trọng cho sự phát triển đất nước

  Trả lờiXóa
 4. Đặc biệt là cần chỉ rõ nguyên nhân vì sao một số việc chưa làm được, một số chỉ tiêu đạt thấp hoặc chưa đạt trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước, mặc dù tình hình trong nước và quốc tế năm 2017 nhìn chung thuận lợi hơn so với năm 2016

  Trả lờiXóa
 5. Sáng ngày 4/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư đã gợi mở, lưu ý, nhấn mạnh thêm một số vấn đề cần quan tâm thảo luận để làm rõ nguyên nhân và tìm ra giải pháp khắc phục.

  Trả lờiXóa
 6. Qua 5 vấn đề chủ chốt được đưa ra trong phần phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị Trung ương lần thứ 6 Khóa XII chính thức khai mạc và bắt đầu đi vào ngày làm việc thứ nhất. Đây là kỳ Hội nghị quan trọng nhằm đưa ra định hướng phát triển đất nước trong tháng cuối năm 2017 và đầu năm 2018.

  Trả lờiXóa
 7. nội dung được bàn trong Hội nghị Trung ương thì các thế lực thù địch lại rất mù mờ, không khác nào thầy bói xem voi khi mỗi người đoán một hướng. Nhưng tựu chung lại là cho đến khi Hội nghị Trung ương bế mạc chúng ta mới biết được Đảng ta đã bàn thảo những nội dung gì, nghị quyết lãnh đạo đất nước nào mới ra đời.

  Trả lờiXóa
 8. các hoạt động chống phá lại ngày càng được tăng cường. Nhưng chúng ta hãy tin tưởng rằng, Hội nghị sẽ thành công tốt đẹp, những kết quả mà Đảng ta đã đạt được trong thời gian qua sẽ tiếp tục phát huy. “Lò nóng” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lại cháy đượm, niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố.

  Trả lờiXóa
 9. Hiện trạng bộ máy Nhà nước ta vẫn còn cồng kềnh, cơ cấu tổ chức chưa hợp lý, hiệu quả hoạt động kém. Qua đó, Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu, đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém. Đồng thời, từ kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý nơi công tác; nghiên cứu, vận dụng các bài học được rút ra từ tổng kết lý luận,

  Trả lờiXóa