Header Ads Widget

Responsive Advertisement

CÁC NHÀ RẬN CHỦ ĐANG PHỦ NHẬN LỊCH SỬ DÂN TỘC

Trong khi nhân cả nước đang hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, các phần tử thù địch, phần tử chống đối vẫn luôn tìm cách xuyên tạc sự thật, phủ nhận ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đối với dân tộc.
        
CÁC NHÀ RẬN CHỦ ĐANG PHỦ NHẬN LỊCH SỬ DÂN TỘC

Các đối tượng xuyên tạc ý nghĩa lịch sử, vai trò của Cách mạng Tháng Tám
và Quốc khánh 2-9
 
Phủ nhận Việt Minh giành được chính quyền từ tay đế quốc và tay sai
          Các thế lực thù địch, đối tượng xấu ra rả tuyên truyền rằng: “Sau khi quân Nhật triệt hạ quân Pháp tại Việt Nam và muốn Việt Nam trở thành đồng minh sau chiến tranh, Nhật đã tuyên bố trả độc lập cho Việt Nam, và Việt Nam đã thành lập chính phủ quân chủ lập hiến do ông Trần Trọng Kim làm thủ tướng. Thể chế quân chủ lập hiến này tương tự thể chế của Nhật hiện tại. Ngày 11-3, vua Bảo Đại ra “Tuyên cáo Việt Nam độc lập”, hủy bỏ Hòa ước Patenôtre 1884 ký với Pháp, khôi phục chủ quyền đất nước.” Để từ đó chứng minh luận điểm chế độ phong kiến quân chủ đã bị xóa bỏ trên đất nước Việt Nam, và sự đô hộ của Pháp cũng không còn, vì thế việc xóa bỏ chế độ phong kiến quân chủ không có công của Việt Minh. Nhưng thực chất tình cảnh lúc đó hoàn toàn ngược lại, đất nước ta đang phải chịu ách đô hộ của phát xít Nhật và chính phủ tay sai “Trần Trọng Kim”, cùng với ông vua “bù nhìn” Bảo Đại. Sau khi Nhật đầu hàng đồng minh, Việt Minh do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lãnh đạo đã có những chủ trương đúng đắn, phải giành chính quyền trước quân Anh, quân Tưởng chưa vào giải giáp quân đội Nhật. Điều này chứng minh Việt Minh lãnh đạo cách mạng, giành chính quyền từ tay phát xít Nhật, chính phủ Trần Trọng Kim là công lao to lớn đối với đất nước, một sự thật lịch sử không thể chối bỏ.
          Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân Việt Nam đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp trong gần một thế kỷ tại Việt Nam, chấm dứt sự tồn tại của chế độ quân chủ chuyên chế hơn một nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đảng Cộng sản Việt Nam từ chỗ phải hoạt động bí mật, quyền và bất hợp pháp trở thành một đảng cầm quyền hoạt động công khai. Cách mạng Tháng Tám thành công đã mở đường đưa dân tộc Việt Nam tiến hẳn vào kỷ nguyên mới trong lịch sử của mình: Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Lần đầu tiên trong lịch sử, một nhà nước công nông, do nhân dân Việt Nam lập ra, do nhân dân Việt Nam lãnh đạo và để bảo vệ lợi ích của nhân dân Việt Nam được thành lập. Đây là sự thật lịch sử đã được toàn thể nhân dân, và công đồng quốc tế thừa nhận, nhưng các phần tử thù địch vẫn luôn tìm cách xuyên tạc để phục vụ mưu đồ xấu xa của chúng.
         
CÁC NHÀ RẬN CHỦ ĐANG PHỦ NHẬN LỊCH SỬ DÂN TỘC

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình
Bằng những luận điệu lừa lọc, xảo trá, chúng tuyên truyền rằng Việt Nam từ trước đến nay chính quyền không phải của dân, mất dân chủ và tự do
          Ngày 25/8/1945, trước hàng ngàn người dân ở cửa Ngọ Môn, nhà vua Bảo Đại – vị vua cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam đã đọc Tuyên ngôn Thoái vị, ông tuyên bố “muốn được làm Dân một nước tự do, hơn làm Vua một nước bị trị”. Chính câu nói này của Bảo Đại đã chứng minh nhận thức của ông là như thế nào là một nước tự do, và như thế nào là một nước thuộc địa, một nước tự do chỉ có thể là đất nước mà Việt Minh nắm chính quyền, còn chính phủ Trần Trọng Kim chỉ là chính phủ bù nhìn, tay sai cho đế quốc Nhật mà thôi.
          Chính quyền Việt Nam Dân chủ cộng hòa ngày nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn là chính quyền của nhân dân, do nhân dân bầu ra, vì nhân dân, lợi ích dân tộc mà phục vụ. Lịch sử đã chứng minh không có lực lượng nào không nhận được sự ủng hộ của nhân dân mà lãnh đạo quần chúng giành chính quyền. Thực tiễn đã chứng minh dựa vào Nhân dân, Đảng ta đã giành thắng lợi cách mạng và phát triển cùng với lịch sử của dân tộc.

Vũ Văn

Đăng nhận xét

18 Nhận xét

 1. Chính quyền Việt Nam Dân chủ cộng hòa ngày nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn là chính quyền của nhân dân, do nhân dân bầu ra, vì nhân dân, lợi ích dân tộc mà phục vụ. Lịch sử đã chứng minh không có lực lượng nào không nhận được sự ủng hộ của nhân dân mà lãnh đạo quần chúng giành chính quyền. Thực tiễn đã chứng minh dựa vào Nhân dân, Đảng ta đã giành thắng lợi cách mạng và phát triển cùng với lịch sử của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 2. Trong khi nhân cả nước đang hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, các phần tử thù địch, phần tử chống đối vẫn luôn tìm cách xuyên tạc sự thật, phủ nhận ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đối với dân tộc. Chỉ có đám rận chủ và lũ phản động mới có những suy nghĩ tiêu cực và không công nhận chính quyền hiện tại. Nếu cuộc cách mạng tháng 8 không thành công thì làm gì có chuyện người dân được tự do dân chủ, có cuộc sống hòa bình hạnh phúc như ngày hôm nay. Tất cả đều là nhờ đường lối lãnh đạo đúng đắn của đảng và chính phủ.

  Trả lờiXóa
 3. Lịch sử vẫn luôn là lịch sử và mọi người hoàn toàn thừa nhận nó một cách chính thức. Các đối tượng dận chủ vì nhu cầu, lợi ích cá nhân mà có hành động thật vô đạo đức, phủ nhận lịch sử, phủ nhận những hy sinh xương máu của cha ông ta để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Trong khi cả nước hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2, tháng 9 thì các đối tượng dận chủ lại thi nhau ra sức xuyên tạc lịch sử như một hành động "ghi công' với các nhà đầu tư nước ngoài. Bản thân thấy các đối tượng dận chủ thật là các đối tượng khổn khổ khi cả dân tộc ta được tự do thì chúng lại có các hành động chẳng khác nào là nô lệ cho các đối tượng nước ngoài. Xuyên tạc lịch sử ư, chúng đang cố gắng xuyên tạc sự thật để thay thế vào đó là các sự kiện do chính chúng ngụy tạo ra. Một công việc với mục đích chúng không bao giờ có thể đạt được.

  Trả lờiXóa
 4. Các đối tượng đang cố ngụy tạo ra các vấn đề không hề tồn tại trong lịch sử, hay nói cách khác là chúng đang cố xuyên tạc sự thật lịch sử. Để làm gì? Với mục đích cộng đồng thì chúng đang cố hướng dư luận theo một cách khác, có suy nghĩ khác về công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh bộ đội cụ Hồ. Với mục đích cá nhân thì chúng viết các bài viết xuyên tạc lịch sử này sẽ để kiếm tiền từ các đối tượng thù địch. Chúng xuyên tạc lịch sử đã tồn tại, chúng phủ nhận sạch trơn những hy sinh xương máu không bao giờ có thể lấy lại được của cha ông chỉ vì mục đích tiền bạc. Thế mới thấy đâu là bộ mặt thật của các nhà dận chủ vẫn luôn tự xưng mình là các đối tượng cao sang, mình là những nhà yêu nước. Yêu nước thì tôi chẳng thấy đâu mà tôi thấy phá hoại đất nước thì đã rõ.

  Trả lờiXóa
 5. Lịch sử là những sự kiện được ghi lại qua các thời kỳ một cách khách quan, toàn diện nhất. Như vậy, cần phải tôn trọng lịch sử. Lịch sử không chỉ được ghi lại ở một quốc gia, mà còn được nhiều nước khác có liên quan ghi lại. Lịch sử của Việt Nam là lịch sử của lòng yêu nước là ý chí quật cường bao ngàn đời của người dân Việt không bao giờ thay đổi.

  Trả lờiXóa
 6. Cách mạng tháng 8 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của dân tộc. Từ đây, nhân dân được làm chủ mảnh đất của mình, được cầm trên tay lá phiếu bầu cử. Nếu như lũ phản động định chọn sự kiện này để bóp méo, xuyên tạc thì chúng đã quá sai lầm rồi.

  Trả lờiXóa
 7. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp trong gần một thế kỷ tại Việt Nam, chấm dứt sự tồn tại của chế độ quân chủ chuyên chế hơn một nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Người dân Việt Nam quyết tâm giữ gìn và bảo vệ nền độc lập, tự do ấy, không để cho các thế lực thù địch có cơ hội chống phá.

  Trả lờiXóa
 8. Cách mạng Tháng Tám thành công đã mở đường đưa dân tộc Việt Nam tiến hẳn vào kỷ nguyên mới trong lịch sử của mình: Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Nhân dân Việt Nam đã quá thấu hiểu cái giá phải trả cho độc lập tự do lớn đến nhường nào, chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên để các thế lực thù địch ngày ngày phá hoại đất nước.

  Trả lờiXóa
 9. Chính quyền Việt Nam hiện nay là chính quyền của nhân dân, do nhân dân bầu ra, vì nhân dân, lợi ích dân tộc mà phục vụ. Lịch sử đã chứng minh không có lực lượng nào không nhận được sự ủng hộ của nhân dân mà lãnh đạo quần chúng giành chính quyền. Do đó, chắc chắn nhân dân sẽ không để chính quyền mà mình tin tưởng sụp đổ trước sự chống phá của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 10. Cuộc cách mạng mà không chỉ có người dân chúng ta tự hào mà cả thế giới đều ca ngợi nó. Thế mà cũng có kẻ đủ dũng cảm để đi ngược lại những điều đó thì đủ thấy độ điên rồi

  Trả lờiXóa
 11. Lịch sử đã chứng minh không có lực lượng nào không nhận được sự ủng hộ của nhân dân mà lãnh đạo quần chúng giành chính quyền. Thực tiễn đã chứng minh dựa vào Nhân dân, Đảng ta đã giành thắng lợi cách mạng và phát triển cùng với lịch sử của dân tộc. Chỉ còn những tên rận chủ là ngang ngược không chịu chấp nhận thôi.

  Trả lờiXóa
 12. Khi mà cả nước đang hân hoan chuẩn bị kỉ niệm 71 năm cách mạng tháng tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9/ 1945-2/9/2016 nhưng các phần tử thù địch, dân chủ vẫn luôn ráo riết phủ nhận lịch sử, xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thật

  Trả lờiXóa
 13. Dù có nói gì đi nữa, thì sự thật luôn chỉ có một. Cách mạng tháng 8 thành công là một dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc, dân tộc ta đã giành lại được chính quyền, đất nước ta được độc lập, và phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay.

  Trả lờiXóa
 14. Hết cách với đám anh em họ nhà dân chủ này, luôn nghĩ ra đủ mọi thứ trên đời để phá hoại, không có chuyện gì là bọn chúng không bịa đặt được. Nhưng sự dối trá thì chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn và chỉ lừa phỉnh được một số ít người khi họ chưa ý thức được thôi chứ không bao giwof là vĩnh cửu và không bao giờ thắng được sự thật, đặc biệt sự thật lịch sử đất nước thì làm sao thay đổi mà biến trắng thành đen được hỡi các anh em rận kia.

  Trả lờiXóa
 15. Các phần tử thù địch, phần tử chống đối luôn tìm mọi cách để xuyên tạc sự thật, hết sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; hết tình hình an ninh, phát triển, tự do nhân quyền của người dân rồi đến sự thật của lịch sử cũng bị bọn chúng bóp méo. Cách mạng tháng 8 thành công với công lao to lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân pháp là một sự thật mà toàn nhân dân Việt Nam đều biết. Lịch sử thì có bao giờ thay đổi mà đám rận chủ kia dám bịa đặt nói láo. Không có ai nghe đâu.

  Trả lờiXóa
 16. Nếu không có công sức vĩ đại với những chủ trương đúng đắn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lãnh đạo Việt Minh dành chính quyền từ tay phát xít Nhật thì làm sao nhân dân dành được tự do, cách mạng thành công...chiến thắng lịch sử đánh đổi bằng xương và máu của những anh hùng, quân nhân Việt Nam. Bọn rận chủ bịa đặt ra một lịch sử thật nực cười. Lịch sử thì có bao giờ thay đổi nó đi vào lòng toàn thể nhân dân Việt Nam mãi các thế hệ sau. Vô ích thôi đám rận chủ.

  Trả lờiXóa
 17. Chính quyền Việt Nam Dân chủ cộng hòa ngày nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn là chính quyền của nhân dân, do nhân dân bầu ra, vì nhân dân, lợi ích dân tộc mà phục vụ. Lịch sử đã chứng minh không có lực lượng nào không nhận được sự ủng hộ của nhân dân mà lãnh đạo quần chúng giành chính quyền. Thực tiễn đã chứng minh dựa vào Nhân dân, Đảng ta đã giành thắng lợi cách mạng và phát triển cùng với lịch sử của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 18. bở vì chúng là lũ bán nước, vì những đồng tiền rẻ mạt mà quay lưng chống lại cả dân tộc. Lịch sử đã chứng minh không có lực lượng nào không nhận được sự ủng hộ của nhân dân mà lãnh đạo quần chúng giành chính quyền. Thực tiễn đã chứng minh dựa vào Nhân dân, Đảng ta đã giành thắng lợi cách mạng và phát triển cùng với lịch sử của dân tộc.

  Trả lờiXóa