Header Ads Widget

Responsive Advertisement

ĐẠI TƯỚNG TRẦN ĐẠI QUANG: LUÔN VỮNG VÀNG TRƯỚC MỌI SỰ TẤN CÔNG CỦA THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

[Báo Dân trí] Phát biểu tham luận tại Đại hội Đảng 12, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an nhấn mạnh: “Lực lượng Công an nhân dân nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân, tiếp tục sát cánh cùng Quân đội nhân dân, các cấp, các ngành bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống.”.
5 bài học rút ra của lực lượng công an
Đại tướng Trần Đại Quang lưu ý tình hình phức tạp trên thế giới và trong khu vực, Bộ trưởng nói “Đối với nước ta, các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện chiến lược ‘diễn biến hòa bình’, ‘bạo loạn lật đổ’, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN. Các cơ quan đặc biệt nước ngoài tập trung tấn công, thâm nhập, tác động, hòng triệt phá, tạo dựng các nhân tố chống đối trong nội bộ, đẩy mạnh tập hợp lực lượng đối lập trong nội địa nhằm tiến hành cái gọi là ‘cách mạng màu’ ở VN”.
ĐẠI TƯỚNG TRẦN ĐẠI QUANG: LUÔN VỮNG VÀNG TRƯỚC MỌI SỰ TẤN CÔNG CỦA THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang tại Đại hội XII
Bộ trưởng cho biết, số đối tượng chống đối trong nước cấu kết chặt chẽ với bọn phản động bên ngoài, hoạt động chống phá quyết liệt. Những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ ngày càng phức tạp và nguy hiểm hơn, tình trạng lộ lọt bí mật nhà nước rất nghiêm trọng, các hội nhóm trái pháp luật hoạt động ngày càng công khai, thách thức, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp… Trước tình hình đó, lực lượng công an đã đổi mới nhiều chủ trương, đối sách, giải pháp, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
“Kết hợp chặt chẽ an ninh, quốc phòng với kinh tế, đối ngoại, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh, nhất là những vấn đề liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa”, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh. Bên cạnh đó là các thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tham nhũng, ma túy… Tất cả đều nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng và sự giúp đỡ của nhân dân.
Bộ trưởng Trần Đại Quang chia sẻ 5 bài học rút ra của lực lượng công an: (1) Công tác Công an phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước, đồng thời bám sát thực tiễn bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong từng thời kỳ cách mạng để đề ra mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ phù hợp. (2) Đổi mới công tác Công an phải trên cơ sở nắm vững và vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước; coi trọng chất lượng, hiệu quả, phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. (3) Đổi mới đồng bộ các biện pháp công tác, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, phối hợp, hiệp đồng, giúp đỡ của cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. (4) Gắn kết chặt chẽ giữa đổi mới công tác Công an với xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất, năng lực, vững về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, nắm vững pháp luật, có kiến thức cần thiết về khoa học - kỹ thuật, ngoại ngữ, đủ sức hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp do yêu cầu công tác, chiến đấu đặt ra. (5) Kế thừa những giá trị truyền thống của dân tộc và tiếp thu có chọn lọc tri thức của nhân loại về bảo vệ an ninh, trật tự. Mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác chặt chẽ với cơ quan An ninh, Cảnh sát các nước, các tổ chức quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự.
5 Giải pháp để bảo đảm an ninh trật tự thời kỳ mới
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, lực lượng Công an nhân dân nguyện ra sức phát huy truyền thống vẻ vang, những thành tựu công tác Công an đạt được trong 30 năm đổi mới, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, sử dụng đồng bộ các biện pháp để bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước; theo Bộ trưởng Trần Đại Quang, cần tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, sau đây:
Thứ nhất, tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, làm cơ sở, định hướng để tiếp tục đổi mới toàn diện công tác Công an. Trong đó, phải thấm nhuần và cụ thể hóa các quan điểm cơ bản: Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, kết hợp với nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, đối ngoại và kinh tế, đối ngoại với quốc phòng, an ninh; kết hợp giữa phòng ngừa và đấu tranh, trong đó lấy phòng ngừa là chính.
Thứ hai, nâng cao năng lực nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo chiến lược, nhận diện sớm các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh, trật tự và triển khai có hiệu quả đường lối đối nội, đối ngoại của đất nước. Tiếp tục đổi mới các biện pháp phòng ngừa, đối sách đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để hình thành, công khai tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; tập trung bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện trọng đại của đất nước; vô hiệu hóa hoạt động của các cơ quan đặc biệt nước ngoài, giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, bạo loạn.
Thứ ba, đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kịp thời triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, không để phát sinh các tụ điểm phức tạp mới; kiềm chế gia tăng tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, làm giảm các loại tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, không để tội phạm gia tăng, không để tội phạm lộng hành. Đề cao tinh thần “thượng tôn pháp luật”, cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra tội phạm, không để lọt tội phạm, không để oan, sai.
Chú trọng ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến, mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, huy động sức mạnh tổng hợp, thiết lập thế trận an ninh liên hoàn bên trong và bên ngoài biên giới quốc gia. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Chăm lo củng cố, kiện toàn, phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, Bảo vệ dân phố. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, trường học, cơ quan, doanh nghiệp, gia đình trong việc động viên, thu hút các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã hội, cảm hóa, giáo dục người phạm tội, người mắc tệ nạn xã hội, người mãn hạn tù, đặc xá, thanh thiếu niên hư tại gia đình và cộng đồng dân cư, tạo ra thế trận toàn dân phòng, chống tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở, góp phần xây dựng xã hội an toàn, kỷ cương, lành mạnh, chấp hành pháp luật, không còn bất an trong nhân dân, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Dạ bất bế hộ, lộ bất thập di” (Ban đêm không cần đóng cửa, ngoài đường không ai nhặt của rơi)[1].
Thứ tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự gắn kết chặt chẽ với tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng cải tiến quy trình bảo đảm công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tập trung quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, nhất là đối với các ngành nghề nhạy cảm, không để hình thành các tụ điểm tệ nạn về ma túy, cờ bạc, mại dâm. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống thiên tai.
Thứ năm, đặc biệt chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, phát triển đồng bộ, toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó công tác xây dựng Đảng là then chốt; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; công tác tổ chức cán bộ là khâu đột phá; tổng kết thực tiễn và đúc kết lý luận là nhiệm vụ quan trọng. Chuyển mạnh từ tư duy hậu cần phục vụ sang hậu cần chủ động bảo đảm. Tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật, phát triển công nghiệp an ninh, huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Chủ động nghiên cứu, sản xuất thiết bị kỹ thuật, vũ khí, công cụ hỗ trợ phù hợp với tính chất công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.
Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng tiến công, học tập và hành động theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” để luôn vững vàng trước mọi sự tấn công của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, cũng như những cám dỗ, tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện ngại khó, ngại khổ, lơ là trách nhiệm trong công tác, nhất là tư tưởng trung bình chủ nghĩa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt văn hóa ứng xử Công an nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an cách mạng, trách nhiệm, thân thiện, nhân văn trong lòng nhân dân.
Phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân, tiếp tục sát cánh cùng Quân đội nhân dân, các cấp, các ngành bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống.
Đảng bộ Công an Trung ương tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành, địa phương và được đồng bào cả nước ủng hộ, giúp đỡ, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục đổi mới, phát triển mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Thanh Liêm 


Đăng nhận xét

14 Nhận xét

 1. Công an nhân dân đang từng bước đổi mới, xây dựng lực lượng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới. để gánh vác trách nhiệm nặng nề đó, mỗi chiến sỹ công an nhân dân cân tích cực học tập rèn luyện trau dồi đạo đức cách mạng.
  Hiện nay cách thế lực thù địch đang xuyên tạc, đưa ra các luận điệu để tách lực công an nhân dân, quân đội nhân dân ra khỏi sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của đảng, phi chính trị hóa các lực lượng này, đây là vấn đề ta cần kiên quyết đấu tranh để tiếp tục ngăn chặn các âm mưu nham hiểm của địch, bảo vệ Đảng bảo vệ nhân dân đặt lên hàng đầu.

  Trả lờiXóa
 2. Một người dân như tôi được nghe lời Đại tướng nói mà sao thấy nó trúng quá. Việt Nam ta sẽ luôn vững vàng trước mọi hoạt động của thế lực thù địch. Chúng ta sẽ hết sức bình tĩnh giữ gìn hòa bình, nhưng cũng luôn trong tư thế sẵn sàng khi Tổ quốc vẫy gọi. Đất nước này là của Nhân Dân và khi cần là mỗi người chúng tôi luôn sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 3. Bám theo, tuân thủ chặt chẽ mọi Đường lối của Đảng là chúng ta đã có một sức mạnh to lớn. Chính là một sức mạnh của đoàn kết, một con thuyền một người lái xuôi một người chèo ngược, mất phương hướng thì dù to khỏe đến mấy cũng là một con tàu vô dụng. Đại Tướng cho chúng tôi niềm tin và đã chỉ ra cho mỗi người thấy con đường đi đúng nhất. Xin chúc đại tướng một sức khỏe dồi dào, một trí tuệ luôn minh mẫn.

  Trả lờiXóa
 4. Qua bài phát biểu tham luận tại Đại hội Đảng XII của Đại tướng Trần Đại Quang chúng ta càng có cơ sở vững chắc để tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của Quân đội, chính quyền và nhân dân, lực lượng công an nhân dân sẽ ngày càng chính quy tinh nhuệ hơn, phối hợp tốt cùng các lực lượng khác để giúp bảo vệ Đảng, nhà nước và thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng và dân tộc đề ra.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. lực lượng công an phải vừng mạnh , kiên định , trung thành như vậy mới đảm bảo giữ gìn được trật tự an toàn xã hội , bảo vệ được an ninh quốc gia , góp phần tạo ra môi trường hòa bình , ổn định để phát triển kinh tế , văn hóa

   Xóa
 5. hiện nay, các đối tượng phản động, các thế lwujc thù địch luôn tìm mọi cách chống phá nước ta, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa, làm sai lệch đường lối chsinh sacshc ủa đảng và pháp luật nhà nước
  chính vì vậy, để đấu tranh chống lại những điều đó, toàn thể nhân dân ta phải đồng tâm đồng lòng, đặc biệt là lực lượng công an phải luôn vững vanfgd dể chống chọi

  Trả lờiXóa
 6. lực lượng công an nhân dân là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh bảo vệ đất nước, chống lại âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng chống phá đất nước.
  trong thời gian qua, lực lượng công an nhân dân đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, tuy nhiên trong tình hình hội nhập kinh tế, mở cửa toàn cầu, hoạt động của các thế lực thù địch lại càng trở nên ráo riết. chính vì vậy, lực lượng công an lại cnagf phải vững vàng hơn để tiếp tục đấu tranh lại với các thế lực thù địch!

  Trả lờiXóa
 7. công an nhân dân là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh bảo vệ đất nước, chống lại các thế lực thù địch. hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của toàn cầu, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, hoạt động của các thế lực thù địch ngày một gia tăng lên, làm cho công tác đấu tranh của lực lượng công an ngày càng trở nên khó khăn hơn.
  chính vì vậy, cần vững vàng hơn nữa

  Trả lờiXóa
 8. Tham luận là một phần chương trình không thể thiếu trong các Đại hội, Hội nghị thể hiện tinh thần chủ động, phản ánh những kinh nghiệm, giải pháp đối với từng lĩnh vực cụ thể, nhằm cụ thể hóa hơn báo cáo chính trị và kế hoạch của Hội nghị, Đại hội. Bài tham luận của Đại tướng Trần Đại Quang đã khái quát một cách tổng thể các mặt hoạt động ANTT cũng như những thành tích của lực lượng Công an trong suốt thời gian qua. Bài phát biểu của Đại tướng thể hiện tinh thần chủ động tiến công, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của kẻ địch. Lực lượng Công an lực lượng trọng yếu trong công cuộc bảo vệ ANTT, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian qua. Một bài tham luận đanh thép cũng chính là lời cảnh tỉnh trước các đối tượng thù địch đang và còn có âm mưu thực hiện chông cuộc chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

  Trả lờiXóa
 9. trong tình hình diễn biến phức tạp hiện này , mỗi người chiến sỹ công an phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng tiến công, học tập và hành động theo Sáu điều Bác Hồ dạy để luôn vững vàng trước mọi sự tấn công của các thế lực thù địch

  Trả lờiXóa
 10. Đến chịu mấy ông rận chủ này. Chuyện gì mấy bố cũng có thể sào nấu được. Cái kiểu moi móc đời tư, chém gió, xuyên tạc thành thần như này thì sang mấy báo lá cải nổi tiếng nước Anh chắc hợp lắm! Cũng mong là mấy tờ báo lá cải của Anh mau cháu tìm ra tài năng của mấy bác này, rồi nhanh chóng tuyển mộ, hốt mấy bác này đi giúp cho nhân dân VIệt Nam đỡ nhức đầu.

  Trả lờiXóa
 11. Có vẻ mấy bác rận chủ nước mình phấn đấu gần giống cách làm báo của phương Tây rồi đấy. Thích đi soi mói, bới móc đời tư của người khác để xuyên tạc, vu cáo, hạ bệ uy tín của họ. Đây là cái kiểu hết việc để làm, hết thứ để nói đâm ra mới sinh ra mấy trò bậy bạ này đây mà.

  Trả lờiXóa
 12. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 13. Mấy ông rận chủ này, chống đối đảng, nhà nước chưa chán hay sao mà bây giờ lại quay ra bới móc đời tư của lãnh đạo mà xuyên tạc, vu khống thế. Đọc bài viết của mấy ông này, độc giả phải thật cẩn thận, cần phân biệt thật giả, đúng sai, không rất dễ bị đám này dắt mũi, cho leo cây. Rồi lại trở thành phiên bản 2 của chúng thì đúng là mệt người lắm.

  Trả lờiXóa