Header Ads Widget

Responsive Advertisement

THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 13 BƯỚC ĐÀ HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

Năm 2015 mang đậm dấu ấn là năm chuẩn bị Đại hội 12 với nội dung chuẩn bị chủ yếu về chính sách và nhân sự. Chính sách của Đảng, nhưng vì là đảng cầm quyền nên chính sách đó sẽ thông qua nhà nước tác động đến cả xã hội.
          Hội nghị Trung ương 13, khóa XI diễn ra ngay sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX thành công tốt đẹp, trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân sôi nổi, phấn khởi thi đua “về đích”, kết thúc nhiệm kỳ khóa XI; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và 5 năm (2011-2015), tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.      
          Sau 8 ngày làm việc (từ ngày 13/12 - 21/12/2015)  khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Ðảng khóa XI đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
          BCH Trung ương đã dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, thống nhất nội dung tiếp thu ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng. Việc tiếp thu ý kiến đóng góp là cơ sở quan trọng giúp Trung ương xem xét thông qua toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kinh tế - xã hội trình Đại hội XII của Đảng.
THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 13 BƯỚC ĐÀ HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG
Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng là giải pháp hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Trung ương, hệ thống chính trị và toàn xã hội. Để bảo đảm cho nghị quyết tiếp tục đi vào cuộc sống, Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến tập trung vào 3 nội dung, 4 nhóm giải pháp, đồng thời thẳng thắn góp ý về phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; kiến nghị, đề xuất những vấn đề cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghị quyết.
          Trước những khó khăn, thách thức đang đặt ra cho đất nước, vấn đề bộ máy, cơ quan lãnh đạo của Đảng phải hết sức thận trọng. Toàn Đảng, toàn dân kỳ vọng Đại hội lựa chọn nhân sự cho đúng. Với tinh thần: Cán bộ là "cái gốc của mọi công việc” và công tác cán bộ là việc "then chốt của then chốt”, việc chuẩn bị nhân sự BCH Trung ương (khóa XII) là một trong những nội dung trọng tâm được BCH Trung ương tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến. Việc lựa chọn nhân sự làm thế nào để phát huy được trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân thông qua Đại hội, thông qua lựa chọn cán bộ. Đảng là tấm gương cho cả hệ thống chính trị, không chỉ quyết định sự lãnh đạo của Đảng cho Đại hội thành công tốt đẹp mà còn làm gương cho việc lựa chọn cán bộ của những cuộc bầu cử đại biểu QH, HĐND.
          Trên tinh thần đó, BCH Trung ương đã thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, thông qua danh sách các đồng chí được BCH Trung ương Đảng khóa XI nhất trí giới thiệu ứng cử Ủy viên chính thức BCH Trung ương Đảng và Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XII để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xem xét, quyết định.
          Đồng thời, việc thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử góp phần bảo đảm thành công của đại hội. Với tinh thần đó, Trung ương đã xem xét, cho ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc và dự thảo Quy chế bầu cử của Bộ Chính trị trình Đại hội XII của Đảng xem xét, quyết định... BCH Trung ương đã thảo luận và thông qua: Dự kiến nội dung và Chương trình làm việc Đại hội lần thứ XII của Đảng trình đại hội xem xét, quyết định, đồng thời quyết định triệu tập Đại hội lần thứ XII của Đảng.
          Hội nghị lần thứ 13, BCH Trung ương Ðảng khóa XI đã thành công tốt đẹp. Quán triệt, nắm vững nội dung, chủ động triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này vừa là yêu cầu, vừa là nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên, cùng toàn thể nhân dân. Đặc biệt cần đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương…, của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, góp phần thiết thực vào thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng.
          Thành công của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI sẽ tiếp tục bảo đảm cho thành công Đại hội XII của Đảng và những thắng lợi tiếp theo của sự nghiệp cách mạng nước nhà trong thời kỳ mới.

                                                                                                          Lê Minh

Đăng nhận xét

7 Nhận xét

 1. Càng tới gần thời điểm diễn ra đại hội Đảng như thời điểm này, bọn rận chủ càng tăng cường những hoạt động chống phá. Đồng thời nhân việc các chi bộ, đảng bộ các cấp đã đại hội xong, bầu được nhân sự khóa mới, có sự phê chuẩn của trung ương, lợi dụng sự việc này, chúng tung tin đồn, viết bài phân tích, xuyên tạc theo hướng đồng chí này củng cố quyền lực, đồng chí kia củng cố phe cánh; rồi đưa ra những đồn đoán về việc đồng chí này sẽ làm Tổng bí thư, đồng chí kia sẽ làm Chủ tịch nước, người này sẽ làm Thủ tướng.

  Trả lờiXóa
 2. Trong mỗi sự thành công của hội nghị trước đều là bước đệm cho những hội nghị sau đạt được thắng lợi. Đặc biệt là thắng lợi của đại hội sẽ diễn ra sắp tới

  Trả lờiXóa
 3. Là một người con yêu nước, tôi luôn theo dõi sát sao những sự kiện chính trị của Đảng. Hội nghị trung ương 13 đã thành công thật sự. Đây cũng là một bước đà để Đảng ta tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII.Thật sự thấy vui mừng với kết quả của Hội nghị trung ương 13. Đây cũng chính là một đòn đánh vào những luận điệu xuyên tạc của các đối tượng thù địch về Đảng ta.

  Trả lờiXóa
 4. Thành công của Hội nghị giúp chúng ta có thể tin tưởng vào thành công bước đầu của Đại hội 12. Những vấn đề quan trọng của Đại hội XII đã được dự thảo và trình Đại hội XII quyết định. Các tổ chức Đảng cần quán triệt sâu sắc đến từng cán bộ, đảng viên về thành công của Hội nghị trung ương 13 để từng cán bộ, đảng viên nắm rõ và nêu cao tinh thần trách nhiệm, hướng tới Đại hội XII của Đảng. Thành công của Hội nghị cũng góp phần quan trọng vào phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nhằm vào kỳ Đại hội XII của Đảng.

  Trả lờiXóa
 5. Hội nghị lần thứ 13 thành công là bước đệm hoàn thiện hướng tới Đại hội Đảng, dư luận rất quan tâm và theo dói những bước đi của Đảng ta và mong mỏi Đảng ta luôn vững mạnh để đưa đất nước phát triển đi lên. Đồng thời dập tắt các mưu đồ chống phá của các thế lực phản động.

  Trả lờiXóa
 6. Chúng ta vui mừng thấy Hội nghị Trung ương 13 thành công, tạo đà cho thành công của Đại hội lần thứ XII của Đảng trong năm tới. Mọi sự chuẩn bị đã sàng để Đảng ta chuẩn bị đến Đại hội XII. Các đối tượng thì không ngừng, ra sức chống phá sự chuẩn bị này của Đảng ta. Thành công của Hội nghị Trung ương 13 chắc hẳn sẽ làm chúng cay cú lắm đây.

  Trả lờiXóa
 7. Quán triệt, nắm vững nội dung, chủ động triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này vừa là yêu cầu, vừa là nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên, cùng toàn thể nhân dân. Đặc biệt cần đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương…, của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, góp phần thiết thực vào thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng.

  Trả lờiXóa