on 23:58:00

ĐẢNG SẼ RA ĐỊNH NGHĨA MỚI VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Nhãn: , , , 7 nhận xét

Sáng 28/2, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận TƯ phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN tổ chức tọa đàm “Nhận thức về kinh tế thị trường định hướng XHCN”, nhằm góp phần phục vụ hoàn thiện Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới và dự thảo Báo cáo chính trị của TƯ tại Đại hội Đảng 12.
Một góc TP HCM, đầu tàu kinh tế của cả nước. Ảnh: TTXVN
Một góc TP HCM, đầu tàu kinh tế của cả nước. Ảnh: TTXVN
Thực tiễn 30 năm đổi mới
Báo cáo đề dẫn tọa đàm do GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nêu rõ trong quá trình đổi mới, Đảng ngày càng nhận thức rõ, sát thực tế hơn khái niệm tổng quát về kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Thực tiễn 30 năm đổi mới đã chứng minh đầy sức thuyết phục về việc sử dụng kinh tế thị trường làm phương tiện để xây dựng CNXH.
Nền kinh tế liên tục đạt được tốc độ tăng trưởng cao, phát triển ổn định; tỷ lệ đói nghèo giảm mạnh, bền vững và ấn tượng, được cộng đồng thế giới công nhận; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.
Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước có thu nhập trung bình. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, thế và lực của đất nước không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.
Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, nhất là hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tiếp tục được hoàn thiện. Vai trò, hiệu quả, sức cạnh tranh của các chủ thể kinh tế, các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế được nâng lên. Môi trường đầu tư và kinh doanh được cải thiện, bình đẳng và thông thoáng hơn.
Các yếu tố thị trường và các loại thị trường được hình thành đồng bộ hơn, vận hành cơ bản thông suốt, gắn kết với thị trường khu vực và quốc tế. Hầu hết các loại giá cả hàng hóa, được xác lập theo nguyên tắc thị trường.
Vai trò của Nhà nước được điều chỉnh phù hợp hơn với cơ chế thị trường, ngày càng phát huy dân chủ trong đời sống kinh tế - xã hội. Việc huy động và phân bổ các nguồn lực gắn với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã từng bước phù hợp với cơ chế thị trường; hạn chế và kiểm soát độc quyền kinh doanh. Hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng trên nhiều cấp độ, đa dạng về hình thức, từng bước thích ứng với nguyên tắc và chuẩn mực của thị trường toàn cầu.
Tuy nhiên, quá trình xây dựng, phát triển và hoàn thiện mô hình này còn có nhiều hạn chế, yếu kém và gặp không ít trở ngại, khó khăn.

           Nhận thức mới
Trong quá trình nghiên cứu tổng kết thực tiễn, kế thừa và tiếp thu những thành quả lý luận của các Đại hội Đảng qua sáu kỳ đại hội, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội 12 đã nêu ra định nghĩa mới về khái niệm kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Đó là: “Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền XHCN, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam có quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật; thị trường đóng vai trò chủ yếu trong huy động và phân bổ có hiệu quả các nguồn lực phát triển, là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản xuất; các nguồn lực nhà nước được phân bổ theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phù hợp với cơ chế thị trường.
Nhà nước đóng vai trò định hướng, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và lành mạnh; sử dụng các nguồn lực của Nhà nước và công cụ, chính sách để định hướng và điều tiết nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội.
Trên cơ sở thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam theo tinh thần nêu trên, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội 12 đã tiếp tục cụ thể hóa, nêu ra phương hướng mục tiêu và nhiệm vụ phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong giai đoạn 5-10 năm tới.
Cụ thể, “Đến năm 2020, phấn đấu cơ bản hoàn thiện đồng bộ hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN theo các tiêu chuẩn phổ biến của nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; bảo đảm tính đồng bộ giữa thể chế kinh tế và thể chế chính trị, giữa Nhà nước và thị trường; bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, với phát triển văn hóa, phát triển con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển xã hội bền vững; chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế gắn với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; bảo đảm tính công khai, minh bạch, tính dự báo được trong xây dựng và thực thi thể chế kinh tế, tạo điều kiện ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội”.
Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu đã thảo luận về: Thực trạng nhận thức và thực tiễn về kinh tế thị trường định hướng XHCN; nhận thức mới về kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Các nhà khoa học góp ý kiến về nhận thức khái niệm tổng quát về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN sau 30 năm đổi mới có giá trị định hướng lâu dài trong suốt thời kỳ quá độ; nêu rõ những vấn đề cần tiếp tục cụ thể hóa nhận thức khái niệm tổng quát về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của Việt Nam và những biến đổi của tình hình quốc tế, khu vực trong vòng 5-10 năm tới, trước mắt đến năm 2020.
Từ những nhận thức tổng quát và cụ thể về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, các đại biểu đề xuất những phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp mang tính đột phá; Những điều kiện và các cơ chế, chính sách thiết yếu cụ thể để thực hiện.
Theo TTXVN

on 23:44:00

TRUNG QUỐC NGANG NHIÊN XÂY DỰNG ĐẢO TẠI TRƯỜNG SA

Nhãn: , , , 14 nhận xét

Trung Quốc đang thực hiện giấc mơ bá chủ thế giới, bất chấp mọi thủ đoạn đê hèn nhất để đạt được mục đích. Hành động xây dựng đảo nhân tạo, cải tạo đất tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam đã diễn ra nhiều năm nhưng dù sao Trung Quốc vẫn diễn ra lén lút. Trong những tháng đầu tiên năm 2015, Trung Quốc công khai trên các phương tiện truyền thông hình ảnh vệ tinh các đảo ở Trường Sa đang được xây dựng và lại gặp sự phản đối từ phía dư luận như bao lần khác.
TRUNG QUỐC NGANG NHIÊN XÂY DỰNG ĐẢO TẠI TRƯỜNG SA
Ảnh chụp bãi đã Xubi mà truyền thông Trung Quốc đăng tải công khai
Trung Quốc đang có âm mưu độc chiếm toàn bộ quần đảo Trường Sa rồi kế đến sẽ là cả biển Đông. Thời gian qua đã có rất nhiều bãi đã ngầm đã bị trung Quốc cải tạo phi pháp như bãi Gạc Ma, bãi Gaven, bãi Chữ Thập, bãi Vành Khăn và mới đây nhất là bãi Xubi thuộc quần đảo trường Sa. Trung Quốc đã bỏ ngoài tai sự lên án của dư luận và những quy định của Luật biển quốc tế để thực hiện chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi.
Quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa đều không có chủ quyền của Trung Quốc, nhưng trong lịch sử, nước này đã cậy mạnh ức hiếp yếu, nhiều lần dùng tàu chiến cỡ lớn ra đánh chiếm các đảo ở rất xa so với đất nước Trung Quốc. Họ luôn thâm hiểm và nổi tiếng về thủ đoạn, tầm nhìn của họ cũng rất xa, không phải một đảo đá nhỏ bé đơn giản mà Trung Quốc lại mất hàng tỉ dollar để xây dựng đảo nhân tạo. Tất cả đều vì lợi ích kinh tế và âm mưu chính trị bởi bất kỳ nước nào cũng biết, nếu nắm giữ được biển Đông thì sẽ trở thành bá chủ thế giới trong tương lai, mà đó chính là giấc mơ Trung Hoa của họ.
Từ trong lịch sự đến nay, lãnh đạo Trung Quốc luôn có tư tưởng mở rộng biên giới, bành trướng lãnh thổ bằng cách ép bức, thâu tóm các nước nhỏ bé hơn. Việt Nam ta luôn là mục tiêu số một mà Trung Quốc thèm khát. Tuy nhiên, trải qua hơn 1000 năm đô hộ của phương Bắc và sự ngang ngược, khiêu khích của Trung Quốc, nước ta luôn đứng vững trước ông bạn hàng xóm này, thống nhất mọi quan điểm, chính sách với Trung Quốc với phương châm “vừa hợp tác, vừa đấu tranh”.
Để xử lý hành động ngang ngược, vi phạm Luật biển quốc tế thì Việt Nam cần sự chung tay, giúp sức của nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là một số nước có chủ quyền tại quần đảo Trường Sa. Thông qua kênh đối thoại ngoại giao, chúng ta có thể từng bước vạch trần những sai phạm của Trung Quốc, dựa trên sức ép dư luận quốc tế buộc Trung Quốc phải chấm dứt các hoạt động này.
Sau khi xây dựng các đảo nhân tạo xong, Trung Quốc có thể sẽ đưa dân và thiết lập các đặc khu hành chính trên đó. Từ đó, chúng từng bước khẳng định chủ quyền “ảo” của mình trên các bãi đá chiếm đóng.
Công Lý

on 06:06:00

NHẦM LẪN HAY LÀ CỐ Ý

Nhãn: 6 nhận xét

Ngày 26/2, trong bản tin về thân thế của tên đao phủ chuyên hành quyết con tin của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, kênh truyền hình của Mỹ CNN đã mắc phải một lỗi vô cùng nghiêm trọng. Trong khi người dẫn chương trình đưa tin về tên đao phủ này thì trên màn ảnh lại xuất hiện bức hình của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sự cố này đã bị hai hãng tin của Nga là Sputnik và RT của Nga vạch trần ngay sau đó.
NHẦM LẪN HAY LÀ CỐ Ý
Ngày 27/2, kênh truyền hình CNN đã chính thức lên tiếng xin lỗi về sai sót kỹ thuật nghiêm trọng này, nhưng dư luận ít nhiều vẫn đặt ra nghi vấn có hay không về sự cố ý của CNN trong lần đưa tin tức này bởi đây không phải lần đầu xảy ra sai sót, kênh truyền hình nổi tiếng này cũng đã có rất nhiều sai sót nghiê trọng trong việc đưa tin.
Theo thông tin trên các trang báo, tên đao phủ của IS được mệnh danh “John thánh chiến”, tên thật là Mohammed Emwazi, một lập trình viên gốc Kuwait và sinh sống ở London. Hắn được cho là đã hành quyết những con tin gần đây, điển hình như vụ hành quyết hai con tin người Nhật Bản. “John thánh chiến” luôn thách thức Mỹ và Phương Tây trong cuộc chiến với khủng bố.
Sự đối đầu giữa Mỹ, châu Âu với tổ chức khủng bố, sự cố thông tin của CNN lần này đã làm giới truyền thông liên tưởng đến cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Nga với Mỹ, EU trong tình hình hiện này. Mỹ và EU luôn muốn cô lập và làm giảm bớt sức mạnh của Nga trong mọi lĩnh vực, không thể bỏ qua nghi vấn Mỹ và EU coi Nga như một mối đe dọa về an ninh trong bối cảnh EU đang già nua và suy thoái.
Các kênh truyền hình của Mỹ thường do tư nhân gây dựng và phát triển và chính nước Mỹ luôn tự cho rằng mình là đất nước tự do ngôn luận, tự do báo chí. Nhưng việc đưa tin tức trên truyền hình cũng không thể tránh khỏi sự quản lý, giám sát, thậm chí là định hướng nội dung của chính phủ. Việc Mỹ lợi dụng vấn đề tư nhân để can thiệp vào chính trị là quá bình thường và xảy ra trong nhiều năm qua rồi. Các tổ chức phi chính phủ hay các công ty tư nhân thì ít nhiều cũng đã có sự can thiệp từ phía chính quyền Mỹ. Đây là một trong những chiến thuật, thủ đoạn của Mỹ, dùng mũi nhọn kinh tế để phá hoại, thay đổi hệ thống chính trị của nhiều quốc gia khác.
Trước đây, CNN cũng đã từng đưa tin về cuộc nội chiến ở Ukraine với thông tin cho rằng quân đội của chính quyền Ukraine là “lực lượng thân Mỹ”. Truyền thông mà không chịu sự quản lý chặt chẽ sẽ dẫn đến hậu quả vô cũng nghiêm trọng, không phải chỉ một lời xin lỗi là có thể chấm dứt được sai sót đó.
Công Lý

on 23:02:00

TỔNG BÍ THƯ TRUNG QUỐC ĐƯA RA TRIẾT LÝ LÃNH ĐẠO TỨ DIỆN

Nhãn: , , 13 nhận xét

Ngày 25/2/2015, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra triết lý lãnh đạo của mình sau hơn 2 năm lãnh đạo đất nước. Ngay sau đõ, triết lý này được phổ biến rộng rãi trên truyền thông, đó là “xây dựng một cách toàn diện một xã hội tương đối thịnh vượng, cải cách sâu sắc toàn diện, quản lý toàn diện đất nước theo pháp luật và lãnh đạo Đảng nghiêm khắc toàn diện”.
Tấm áp phích với dòng chữ "cùng nhau thực hiện một giấc mơ Trung Hoa"
Tấm áp phích với dòng chữ "cùng nhau thực hiện một giấc mơ Trung Hoa"
Tập Cận Bìnhnhà lãnh đạo quốc gia tối cao của Trung Quốc. Ông hiện là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18, Chủ tịch Quân Ủy Trung ương, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và là nhân vật số một trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc - cơ quan thực quyền cao nhất Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình thuộc thế hệ lãnh đạo thứ 5, thế hệ Tập-Lý sau thế hệ Hồ-Ôn của Trung Quốc.
Mỗi lãnh đạo tối cao của Trung Quốc sau khi nắm quyền đều đưa ra triết lý quản lý, điều hành đất nước của mình. Ông Tập Cận Bình đã đưa ra triết lý sau hơn 2 năm thực quyền. Từ khi lên nắm chức vụ cao nhất trong hệ thống chính trị Trung Quốc, Tập Cận Bình luôn muốn khôi phục, phát triển đất nước, luôn muốn thực hiện “giấc mơ Trung Hoa”. Giấc mơ Trung Hoa là 1 học thuyết mới trong các tư tưởng chỉ đạo Xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc, được sử dụng trên báo chí, Đảng Nhà nước và các hoạt động khác. Tập Cận Bình mô tả rằng "Sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa là giấc mơ lớn nhất của Trung Quốc".
Điểm nổi bật của triết lý lần này là bốn chữ “toàn diện” mà Tập Cận Bình đưa ra và mong muốn thực hiện. Tham vọng của Tập Cận Bình là rất lớn, muốn đưa Trung Quốc lên vị trí độc tôn của thế giới với sự quản lý nghiêm khắc, đổi mới sâu sắc một cách toàn diện. Từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, dẹp nạn tham nhũng được ưu tiên hàng đầu, chỉ trong 2 năm nắm quyền đã phát hiện, xử lý rất nhiều “quan tham” của Trung Quốc, ít nhiều cũng đã làm trong sạch nội bộ chính quyền Trung Quốc hơn.
Tuy Trung Quốc là một nước hống hách, hay dùng thủ đoạn, tiểu xảo trong nhiều lĩnh vực nhưng triết lý sống của đất nước này lại rất đáng để cả thế giới học tập. Cái hay thì học hỏi, cái dở thì bài trừ đó là quy luật tất yếu của cuộc sống. Vì vậy, triết lý cai trị của Tập Cận Bình lần này cần phải xem xét dưới nhiều góc độ, hầu hết 4 chữ diện đều nằm trọn vẹn trong lãnh thổ Trung Quốc, nội bộ chính quyền Trung Quốc nhưng ý nghĩa sâu sa thì khó thể biết được. Trong thời gian tới, chúng ta hãy chờ xem triết lý đó được triển khai như thế nào.
Công Lý

on 14:27:00

LỰC LƯỢNG KIỂM NGƯ ĐƯỢC TRANG BỊ VŨ KHÍ QUÂN DỤNG

Nhãn: , , , 12 nhận xét

Hôm nay, ngày 26/2, lực lượng kiểm ngư sẽ được trang bị một số loại vũ khí quan dụng hạng nhẹ như súng ngắn, súng tiểu liên, kèm theo đạn của các loại súng này. Đây là một tin đáng mừng cho lực lượng kiểm ngư khi trong một thời gian dài đã phải “tay không bắt giặc” trên biển Đông.
LỰC LƯỢNG KIỂM NGƯ ĐƯỢC TRANG BỊ VŨ KHÍ QUÂN DỤNG
Lực lượng Kiểm Ngư Việt Nam được thành lập ngày 25 tháng 01 năm 2013 theo Nghị định số 102/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 29/11/2012. Nghị định này quy định, Kiểm ngư là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thuộc Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật và thanh tra chuyên ngành thủy sản trên các vùng biển Việt Nam. Bên cạnh đó, Kiểm Ngư sẽ bảo vệ ngư dân, chủ quyền quốc gia trên biển. Là lực lượng dân sự nhưng kiểm ngư có thể phối hợp với hải quân, biên phòng, cảnh sát biển.
Tuy được thành lập từ năm 2013 nhưng ít người biết đến lực lượng kiểm ngư, chỉ đến giữa năm 2014 khi Trung Quốc ngang nhiện hạ đặt trái phép giàn khoan HD981 tại vũng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam thì lúc đó lực lượng kiểm ngư của ta mới thể hiện rõ vai trò quan trọng của mình. Khi tiến hành theo dõi, giám sát, ngăn cản tàu Trung Quốc tiến sau vào vùng biển Việt Nam, lực lượng kiểm ngư của ta chỉ có những con tàu vừa và nhỏ, nhân lực ít và đặc biệt là không có một thứ vũ khí nào trên tay. Điều đáng buồn nhất là để ngăn cản tàu Trung Quốc thì lực lượng kiểm ngư chỉ dùng thân tàu mình chặn lại, đây là việc rất nguy hiểm đến tình mạng của thuyền viên.
Theo Khoản 2 Điều 4 thông tư liên tịch số 01/2015 của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn “Quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ và thiết bị chuyên dùng của lực lượng kiểm ngư”:
2. Công cụ hỗ trợ gồm:
a) Các loại súng dùng để bắn đạn nhựa, đạn cao su, hơi cay, hơi ngạt, chất gây mê, từ trường, la-de, pháo hiệu và các loại đạn sử dụng cho các loại súng này;
b) Các loại phương tiện xịt hơi cay, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, chất gây ngứa;
c) Các loại lựu đạn khói, lựu đạn cay, quả nổ;
d) Các loại dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại, khóa số tám, áo giáp các loại, găng tay điện, găng tay bắt dao, lá chắn, mũ chống đạn”.
Theo Điêu 18 Thông tư này thì đối tượng được trang bị thiết bị chuyên dùng bao gồm: Cục Kiểm ngư, Chi cục Kiểm ngư vùng, Chi đội Kiểm ngư và Trạm Kiểm ngư.
Theo thông tư này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ và thiết bị chuyên dùng cho lực lượng Kiểm ngư trên toàn quốc. Đồng thời giao Tổng cục Thủy sản chỉ đạo Cục Kiểm ngư thực hiện viêc mua sắm, cấp phát, sửa chữa, quản lý vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, thiết bị chuyên dùng của lực lượng kiểm ngư theo quy định của pháp luật; xây dựng cơ sở dữ liệu chung về công tác trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hộ trợ; phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn, cấp giấy chứng nhận cho lực lượng sử dụng các loại thiết bị này.
Trong thời gian tới, chúng ta sẽ tăng thêm thẩm quyền, trang thiết bị cũng như vũ khí hiện đại cho lực lượng Kiểm ngư hơn nữa. Đây sẽ là một trong những lực lượng nòng cốt sát cánh cùng lực lượng Cảnh sát biển, lực lượng Hải quân trong hoạt động bảo về chủ quyền quốc gia trên biển và bảo vệ, trợ giúp ngư dân trong quá trình đánh bắt thủy hải sản.
Công Lý

on 13:58:00

SỰ YẾU KÉM CỦA CHÍNH QUYỀN UKRAINE ĐANG BỘC LỘ RÕ

Nhãn: , , 9 nhận xét

Cuộc khủng hoảng của Ukraine bắt đầu từ đầu năm 2014 khi thành phố Kiev liên tiếp xảy ra các cuộc biểu tình với hàng vạn người tham gia. Sau nhiều thàng biểu tình, bạo loạn thì phe đối lập đã lật đổ chính quyền của cựu thủ tưởng Ukraine V. Yanukovich. Tưởng chứng như cuộc bạo loạn lật đổ sẽ đưa đất nước Ukraine sang một trang sử hào hùng mới, cuộc sống của người dân được đảm bảo nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược.
SỰ YẾU KÉM CỦA CHÍNH QUYỀN UKRAINE ĐANG BỘC LỘ RÕ
Sau khi chính phủ mới (một chính phủ thân phương Tây và Mỹ) được bổ nhiệm lãnh đạo đất nước, Ukraine liên tục rơi vào tình trạng khủng hoảng, nội chiến kéo dài triền miên khiến cuộc sống của người dân Ukraine khốn khổ nhất trong lịch sử. Việc quay lương với Nga và thân với phương Tây hơn đã khiến Ukraine rơi vào tình trạng thiếu khí đốt nghiêm trọng, Nga đã nhiều lần khóa van đường ống dẫn khí đốt sang Ukraine để thể hiện vai trò của mình. Được biết, Ukraine là một nước tiêu thụ năng lượng rất lớn, nếu so với Châu ÂU thì Ukraine cũng xếp vào top đầu tiêu thụ năng lượng. Việc nguồn năng lượng bị cắt giảm đã khiến đời sống cũng như cả nền kinh tế của đất nước này rơi vào khủng hoảng và đang lâm vào bước đường cũng.
Sau khi bán đảo Crưm tách ra khỏi Ukraine và sát nhập vào với cội nguồn của mình là Cộng hòa liên Bang Nga, miền Đông Ukraine đã xuất hiện phiến quân nổi dậy và muốn hai thành phố Donetsk và Kharkov cũng tách ra và sát nhập vào Nga giống như Crưm, đây cũng là ước nguyện của đại đa số người dân hai thành phố này nhưng đã bị chính quyền Kiev, liên minh châu Âu EU và Mỹ quyết giữ lại với Ukraine. Cuộc nội chiến giữa chính quyễn bùn nhìn Kien và phiến quân của phe ly khai diễn ra liên miên mà không có hồi kết. Tuy nhiên, chính quyền Kiev đã phải thừa nhận là đang thất bại trước quân đội của phe ly khai. Lý do được đưa ra là thiếu tiềm lực về tài chính và vũ khí thô sơ lạc hậu hơn so với phe lý khai. Mới đây, chính quyền Kiev đã cầu cạnh phương Tây, Mỹ, đặc biệt là Canada xin viện trợ kinh tế, đặc biệt là vũ khí hạng nặng, công nghệ cao để quyết đánh đuổi quân ly khai. Nhưng ảo vọng của Kiev đã bị từ chối thẳng thừng vì không quốc gia nào “dại” gì mà vi phạm luật pháp quốc tế cả.
Chính quyền Ukraine đã bị EU cho ăn “bánh vẽ”, nghĩ về viễn cảnh vô cùng tốt đẹp khi gia nhập cộng đòng chung châu Âu EU, nhưng chính Kiev lại không hiểu được rằng rất nhiều nước EU đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng còn chưa thể cứu vãn, huống chi là một nước nhỏ bé còn chưa gia nhập. Trong lịch sử, EU cũng đã kéo rất nhiều nước về với mình nhưng tình trạng của các nước đó cũng không hề khá hơn. Đây là một trong những thủ đoạn của Châu Âu và Mỹ nhằm cô lập và làm suy giảm sức mạnh của cường quốc Nga.
Ít ai biết được thời kỳ huy hoàng của Ukraine, đất nước này là một trong những nước sản xuất vũ khí hiện đại để xuất khẩu sang các nước khác. Dựa vào nguồn khí đốt dồi dào do Nga cung cấp với cái giá “vừa bán vừa cho”, nền kinh tế của Ukraine tăng trưởng không ngừng. Nhưng với bàn tay can thiệp của bên ngoài, đất nước này đang rơi vào tình cảnh khốn cùng. Trong thời gian tới, nếu không nhận được sự trợ giúp từ bên ngoài thì chắc chính phủ bù nhìn hiện tại sẽ sớm ra đi.
Công Lý

on 13:30:00

BA NĂM NGHỊ QUYẾT TW 4 KHÓA XI ĐI VÀO CUỘC SỐNG

Nhãn: , , 12 nhận xét

Ngày 16/1/2012, Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI đã ban hành Nghị quyết về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trên cơ sở nhìn nhận một cách thẳng thắn vào các khuyết điểm, yếu kém còn tồn tại, đánh gia sđúng đắn thực trạng của Đảng tại thời điểm đó, Nghị quyết của Trung ương đã xác định 3 vấn đề cấp bách nhất của công tác xây dựng Đảng hiện nay là:
(1). Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng.
(2). Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.
(3). Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
Hội nghị lần thứ bốn Khóa XI Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội nghị lần thứ bốn Khóa XI Đảng Cộng sản Việt Nam
Tính đến thời điểm này, Nghị quyết đã được triển khai và thực hiện là 3 năm, kết quả đạt được đối với công tác Đảng là vô cũng hiệu quả trong nhiều mặt hoạt động. Đại bộ phận Đảng viên đã ý thức sâu sắc được vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản, cũng như vai trò của công tác Đảng trong tình hình hiện nay. Việc phê bình và tự phê bình trong các tổ chức của Đảng được đẩy mạnh rõ rệt, Đảng viên tự ý thức được trách nhiệm, vai trò của mình đối với tổ chức Đảng đang sinh hoạt. Phê bình và tự phê bình là hoạt động tự đánh giá, nhìn nhận những yếu điểm, thiếu sót để tập trung chấn chỉnh, sửa đổi chứ không phải lôi ra để kỷ luật hay hạ thấp nhau, họa động này nếu được thực hiện một cách nghiêm túc và đúng đắn thì sẽ mang lại hiệu quả rất cao, không chỉ trong công tác Đảng mà còn trong rất nhiều lĩnh vực khác.
Hoạt động không kém phần quan trọng trong Nghị quyết TW 4 Khóa XI là hoạt động kiểm tra, giám sát Đảng. Thông qua công tác kiểm tra, đánh giá thường xuyên từ cấp dưới đến cấp trên, chúng ta đã phát hiện được nhiều mặt còn thiếu sót để chấn chỉnh kịp thời, những trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì bị xử lý theo quy định của Điều lệ Đảng hoặc các quy định pháp luật. Trong 3 năm, toàn Đảng đã xử lý kỷ luật bằng các hình thức trên 54.000 đảng viên (năm 2012 kỷ luật 16.000; năm 2013 kỷ luật hơn 21.000; năm 2014 kỷ luật hơn 17.000) và xóa tên, cho ra khỏi Đảng hàng nghìn trường hợp khác, trong đó có nhiều đảng viên bị truy tố trước pháp luật, góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng.
Nghị quyết TW 4 Khóa XI đang phát huy được giá trị và sẽ còn được triển khai trong nhiều năm nữa. Trong những năm tới, lãnh đạo các cấp ủy Đảng cần tập trung thực hiện các giải pháp mà Nghị quyết nêu ra để giải quyết những khuyết điểm, thiếu sót còn tồn tại, tổ chức cho cán bộ Đảng viên học tập để hiểu rõ hơn về tinh thần của Nghị quyết, qua đó nhằm nâng cao hiệu quả công tác Đảng và làm trong sạch nội bộ Đảng ta.
Công Lý

on 22:49:00

TỤC CHÉM LỢN TÀN BẠO VẪN ĐƯỢC DUY TRÌ

Nhãn: , , , 21 nhận xét

Hôm nay ngày 24/2/2015, mặc dù có rất sự phản đối nhưng người dân Ném Thượng, thuộc phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, vẫn tiến hành “chém lợn” trong ngày hội làng. Đây là một trong những phong tục mắc phải sự phản đối nhiều nhất từ các ngành, các cấp cũng như người dân trong cả nước.

TỤC CHÉM LỢN TÀN BẠO VẪN ĐƯỢC DUY TRÌ

Tục chém lợn đã có từ rất lâu, cứ vào mồng 6 tết âm lịch, hàng ngàn người từ các vùng lân cận lại đến thôn Ném Thượng, xã Khắc Niệm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh tham dự một lễ hội liên quan đến tín ngưỡng phồn thực: Lễ hội chém lợn tế thánh. Tục truyền rằng: Có một vị tướng cuối đời Lý tên Lý Đoàn Thượng, khi đánh trận chạy đến vùng núi này đồn trú đã chém lợn rừng nuôi quân. Từ đó, người dân đã mở hội chém lợn hằng năm để tưởng nhớ đến người có công khai khẩn vùng đất hoang vu này. Theo tín ngưỡng dân gian của vùng quê Kinh Bắc, máu lợn trong lễ tế thánh tượng trưng cho sự sung túc, khả năng sinh sản, sức sống tràn trề, mùa màng bội thu...
Tập tục thì có ý nghĩa rất tốt đẹp nhưng đâu phải nhất thiết tiến hành theo cách thức đó. Hình ảnh một con lợn đang sống khỏe mạnh bị chém đôi người, máu me bắn khắp nơi khiến trẻ con sợ hãi, người già yếu hay người bị bệnh dễ đột quỵ mà đi theo con lợn đó. Sự dã man, bạo lực đã làm xấu đi hình ảnh của lễ hội trong con mắt của nhiều người. Chúng ta có thể thay việc giết con lợn đang còn sống trước sự chứng kiến của rất nhiều người bằng hình thức khác.
Lễ hội này vướng phải rất nhiều sự phản đối từ dư luận. Năm 2013, Tổ chức Động vật châu Á đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bắc Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kêu gọi chấm dứt lễ hội chém lợn. Mới nhất, ngày 27/1 Tổ chức Động vật châu Á đã phát động chiến dịch cùng ký tên kêu gọi cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh và Bộ Thông tin Truyền thông ban hành quy định chấm dứt lễ hội chém lợn ở làng Ném Thượng, huyện Tiên Du (nay là Khu phố Thượng, phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh), tỉnh Bắc Ninh. Theo tổ chức này, việc chém những con lợn  đang sống khỏe mạnh là lối đối xử tàn ác với động vật, nó làm trơ lì cảm xúc của người, đặc biệt là trẻ em. Đây lần thứ ba Tổ chức Động vật châu Á lên tiếng phản đối tục chém lợn ở Bắc Ninh. Người phát ngôn Bộ Văn hóa một lần nữa khẳng định Bộ không bao giờ ủng hộ các lễ hội mang tính tàn bạo, hủ tục lạc hậu. Trên các diễn đàn mạng xã hội thì cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng nên chấm dứt tập tục này hoặc có thể thay bằng hình thức khác có tính chất nhân văn hơn.
Văn hóa Việt Nam rất nhân văn, nhân đạo, luôn hướng đến giá trị chân - thiện - mỹ. Vì vậy, những phong tục, tập quán có tính chất tàn bạo cần phải chấm dứt, khong chỉ riêng tập tục chém lợn ở Bắc Ninh mà một số lễ hội khác mang tính phi nhân đạo cũng cần dẹp bỏ. Việc chấm dứt cần có sự tự nguyện, đồng lòng của người dân, chứ không thể sử dụng quyền lực Nhà nước để ép buộc chấm dứt được.
Công Lýon 01:17:00

NÉT ĐẸP XIN CHỮ ĐẦU NĂM TẠI VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM

Nhãn: , , , 13 nhận xét

Xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa có từ rất lâu, thể hiện sự coi trọng chữ nghĩa, trọng tri thức và muốn xin tài lộc, phúc đức trong năm mới của người Việt Nam. Không phải bàn cãi khi địa điểm xin chữ nổi tiếng nhất khắp cả nước là Văn Miếu Quốc tử giám.
Văn Miếu được xây dựng từ năm 1070, tức năm Thần Vũ thứ hai đời Lý Thánh Tông. Ngoài chức năng thờ các bậc Tiên thánh, Tiên sư của đạo Nho, Văn Miếu còn mang chức năng của một trường học Hoàng gia mà học trò đầu tiên là Thái tử Lý Càn Đức, con trai vua Lý Thánh Tông với Nguyên phi Ỷ Lan. Năm 1076, Lý Nhân Tông cho lập trường Quốc Tử Giám ở bên cạnh Văn Miếu có thể coi đây là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam. Ngày nay, Văn Miếu-Quốc Tử Giám là nơi tham quan của du khách trong và ngoài nước đồng thời cũng là nơi khen tặng cho học sinh xuất sắc và còn là nơi tổ chức hội thơ hàng năm vào ngày rằm tháng giêng. Đặc biệt, đây còn là nơi các sĩ tử ngày nay đến "cầu may" trước mỗi kỳ thi.
NÉT ĐẸP XIN CHỮ ĐẦU NĂM TẠI VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM
Trong tháng riêng hoặc trước các kỳ thi lớn, rất nhiều thí sinh hoặc người thân đều đến Văn Miếu Quốc tử giám xin lộc, cầu may và xin chữ từ các ông đồ. Việc xin và cho chữ đã tồn tại từ nhiều đời nay, ngày nay vẫn giữ được nét đẹp văn hóa đó. Tuy việc xin và cho chứ có sự trao đổi và trả công cho các ông đồ nhưng nhiều người lại biến tướng hoạt động này để vụ lợi, bất chấp các quy định, quản lý từ các cơ quan chức năng. Các hoạt động vi phạm ngang nhiên đã làm xấu đi nét dẹp văn hóa của dân tộc, phá vỡ cảnh quan cũng như môi trường trong và ngoài Văn Miếu.
Trước Tết nguyên đán, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám và CLB thư pháp UNESCO đã tổ chức kỳ thi sát hạch các ông đồ để đánh giá trình đồ, khả năng cho cữ của các ông đồ, theo quy định thì chỉ những ông đồ vượt qua kỳ sát hạch này và được cấp thẻ chứng nhận mới được có một gian cho chữ ở Hồ Văn trong Văn Miếu. Đây là kỳ thi nhằm loại bỏ những ông đồ “rởm”, tránh việc người xin chữ mang hàng kém chất lượng về treo ở nhà mình.
Tuy nhiên, trong những ngày đầu năm, nhiều ông đồ không có thẻ chứng nhận vẫn ngang nhiên cho chữ và bày bán ở khu vực dọc tường rào quanh Văn Miếu. Đây là hình ảnh khá xấu trong những ngày đầu năm, gây mất cảnh quan của Văn Miếu, lực lượng chức năng (chủ công vẫn là lực lượng Công an Phường) đã, đang và sẽ chấn chỉnh, ngăn chặn những hoạt động vô tổ chức này, nhiều ông đồ đã bị tịch thu đồ nghề khi ngang nhiên bày bán ở những khu vực cấm. Nhưng nhiều người thiếu hiểu biết đã cho rằng lực lượng chức năng bắt ép người quá đáng, đuổi và thu giữ đồ nghề của những ông đồ cho chữ ở ngoài đường. Các bạn nên nhớ rằng những người có “tâm”, có trình độ đã được cấp thẻ ngồi ở khu vực hồ Văn rồi, những ông đồ ngồi ngoài đường là những người không đủ trình độ, thậm chí là “mù chữ” thì cơ quan chức năng dẹp bỏ là đúng thôi và chắc hẳn cũng không ai muốn xin chữ từ những người này.
Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm cần duy trì, phát triển và cần có sự quản lý chặt chẽ từ các cơ quan chức năng để hoạt động này trở về theo đúng với giá trị đích thực của nó.
Công Lý

on 00:10:00

NĂM 2015 BỘ TT&TT ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG LÀM TRONG SẠCH MẠNG INTERNET, BÁO CHÍ, XUẤT BẢN

Nhãn: , , , 9 nhận xét

Đây là lời khẳng định của ông Trương Minh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong năm 2014, Bộ TT&TT đã đạt được nhiều kết quả trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông, đáng chú ý là lĩnh vực báo chí, xuất bản, quản lý mạng internet,...
NĂM 2015 BỘ TT&TT ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG LÀM TRONG SẠCH MẠNG INTERNET, BÁO CHÍ, XUẤT BẢN
Năm 2014 vừa qua, các đối tượng phản động tập trung lợi dụng mạng internet để tiến hành các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta, đặc biệt là các trang blog cá nhân, các tài khoản facebook như Dân làm báo, BBC Tiếng Việt, đài RFA và RIF,…Chúng lợi dụng kẻ hở trong công tác quản lý mạng, quy định pháp luật chưa chặt chẽ để tiến hành các hoạt động xuyên tạc, nói xấu, bội nhọ uy tín cũng như danh dự của lãnh đạo cấp cao trong các Cơ quan Đảng, Nhà nước ta. Việc tấn công qua mạng internet cũng là vấn đề khá quan ngại không chỉ Việt Nam mà rất nhiều quốc gia phát triển trên thế giới, để ngăn chặn nạn tin tặc như này thì cần đội ngũ quản lý có trình độ tin học rất cao.
Trong năm 2014, Bộ TT&TT đã phối hợp với các Cơ quan chức năng khác để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các đối tượng này. Rất nhiều blogger như Anh Ba Sàm (Nguyễn Hữu Vinh), Quê Choa (Nguyễn Quang Lập), Người Lót Gạch (Hồng Lê Thọ) đã bị bắt, điều tra để chờ xử lý. Trong lĩnh vực báo chí, xuất bản đã bắt và điều tra hành vi sai phạm của một số đối tượng trong báo Người cao tuổi. Ngoài ra, Bộ TT&TT đã thu hồi rất nhiều tên miền trên mạng internet có nội dung vi phạm pháp luật, đưa nhiều thông tin sai sự thật, lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
Năm 2015, Bộ TT&TT tăng cường công tác thực thi pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm trên nguyên tắc không có "vùng cấm" để làm trong sạch môi trường báo chí, xuất bản, viễn thông, Internet. Để thực hiện được mục tiêu này hiệu quả, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn nhận mạnh rất nhiều nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ phải thực hiện trong năm 2015, trong đó đáng chú ý đến một số nhiệm vụ sau:
+ Thông tin, tuyên truyền làm cho các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội nhận thức sâu sắc về tình hình thế giới, trong nước, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội; đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá từ các thế lực thù địch, xây dựng lòng tin của nhân dân, tạo được sự đồng thuận trong toàn xã hội.
+ Nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường công tác thực thi pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm
+ Quản lý và phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt trái của Internet, thông tin trên mạng. Đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn mạng, an toàn thông tin; tích cực tuyên truyền để nâng cao nhận thức toàn xã hội.
Công tác đảm bảo an toàn thông tin, trong sạch môi trường mạng internet, báo chí, xuất bản cần sự chung sức, đồng lòng của các Ngành, các Cấp và khối đại đoàn kết dân tộc, trong đó Bộ TT&TT là Cơ quan trực tiếp quản lý, phát hiện và ngăn chặn các hoạt động sai phạm trong các lĩnh vực này.
Công Lý

on 00:03:00

TỔ CHỨC FREEDOM HOUSE VẪN ĐẺ RA BÁO CÁO NHÂN QUYỀN “ẢO”

Nhãn: , , , 24 nhận xét


Các tổ chức phi chính phủ, đặc biệt là các tổ chức về “dân chủ”, “nhân quyền” như Human Rights Watch, Freedom House,…đang khiến các nước đang phát triển khó chịu trước việc liên tục vu cáo, xuyên tạc, bịa đặt tình hình phát triển, tự do, dân chủ ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam và không thể thiếu Việt Nam được. Nước ta theo chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa (một chế độ mà các nước tư bản và con rơi con vãi của chúng là các tổ chức phi chính phủ kịch liệt phản đối và bài trừ).
TỔ CHỨC FREEDOM HOUSE VẪN ĐẺ RA BÁO CÁO NHÂN QUYỀN “ẢO”
Cuối năm cận kề cũng là lúc chúng sản xuất ra hàng loạt báo cáo để lòe mắt Mỹ và các quốc gia Châu ÂU về tình hình của các nước đang phát triển. Mới đây, tổ chức Freedom House đã đưa ra bản báo cáo về tình hình nhân quyền ở Việt Nam năm 2014. Nội dung và các số liệu của bản báo cáo này như thể được copy từ các trang mạng của các đối tượng phản động chống đối trong và ngoài nước ta. Vẫn là các vấn đề tự do về báo chí, về internet và phản bác Điều 258 Bộ luật hình sự Việt Nam đã quy định. Cuối cũng vẫn là một câu kết luận phi thực tế và tình hình nước ta là người dân Việt Nam không được đảm bảo về quyền con người theo Công ước của Liên Hợp quốc. Đây quả thật là điều phi lý và tự bộc lộ bản chất của tổ chức phi chính phủ này.
Mục đích cả những thể loại tổ chức như thế này là quá rõ ràng rồi. Chúng muốn kìm hàm sự phát triển của các nước đang phát triển, không để cho những nước này vượt mặt những ông lớn trên thế giới. Với việc vu cáo, bịa đặt tình hình dân chủ, nhân quyền ở các quốc gia cụ thể mà Mỹ và EU có cớ để có thể áp dụng các lệnh trừng phạt hay cấm vận kinh tế để kìm hãm sự phát triện mạnh mẽ của nhiều nước. Ngay cả một bản báo cáo với những thông tin sai sự thật mà Thượng viện hay Hạ viện của nhiều quốc gia vẫn để ý và đọc tới thì ai cũng hiểu sự liên kết của các tổ chức phi chính phủ này với chính phủ của các quốc gia lớn như nào. Âm mưu này vẫn được duy trì trong nhiều năm qua mặc dù uy tín của các tổ chức Freedom House hay Human Rights Watch đã không còn, thậm chí là bằng không.
Chính vì lý do đó mà nhiều quốc gia trên thế giới đã chính thức cấm cửa các tổ chức này. Tiêu biểu là ngày 28/11/2014, Thủ tướng Thái Lan đã thông báo chính thức về việc cấm trang web của tổ chức Human Rights Watch (HRW) hoạt động trên đất nước Thái Lan, lý do mà Thái Lan đưa ra là một đất nước không thể phát triển khi tồn tại những tổ chức kiểu phá đám, chọc ngoái, đưa ra những thông tin đánh lừa người dân như thế này được.
Công Lý

on 01:26:00

VUI ĐÓN XUÂN NHƯNG ĐỪNG QUÊN CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT

Nhãn: , , , 38 nhận xét

Chỉ còn vài ngày là Tết cổ truyền của dân tộc ta sẽ đến. Người người, nhà nhà cùng nhau đi sắm tết, mong muốn cho gia đình mình có một cái Tết ấm no, đầy đủ nhất. Trong cả năm thì ngày Tết là ngày quan trọng và được đón đợi ở mọi lứa tuổi, từ các cụ già đến những em bé trẻ thơ. Trong dịp Tết năm nay, mọi người được nghỉ 9 ngày, dài hơn mọi năm, khoảng thời gian nghỉ ngơi và vui chơi được kéo dài hơn.
VUI ĐÓN XUÂN NHƯNG ĐỪNG QUÊN CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT
Tuy nhiên, một thực trạng đáng buồn là trong những ngày Tết, việc chấp hành các quy định pháp luật lại lỏng lẻo hơn, thậm chí là coi thường. Đa phần khi bị xử lý đều lấy lý do là ngày Tết nên muốn vui chơi và thoải mái hơn mọi khi nên đã vi phạm. Sau đây xin được đề cập đến một số lỗi mà nhiều người hay mắc phải trong ngày Tết và cần tránh vi phạm trong dịp tết năm nay
Thứ nhất, vi phạm luật an toàn giao thông
Đây là lỗi quá phổ biến trong ngày Tết. Khi ra đường vào ngày Tết thì các bạn sẽ thấy có rất nhiều người không đội mũ bảo hiểm, rồi kẹp ba kẹp bốn đi trên đường, đa phần là các bạn thanh thiếu niên. Hiện tượng lạng lách, đánh võng của các bạn “trẻ trâu” thích thể hiện thì cũng không hề xa lạ. Tất cả những việc làm đó chỉ gây nguy hiểm cho chính bản thân bạn và người tham gia giao thông thôi. Ngày Tết thì nhà nào cũng bày ra vô số loại rượu bia, đã đi chúc Tết thì không thể tránh khỏi việc uống mấy chén rồi. Nếu các chiến sĩ cảnh sát giao thông sử dụng máy đo nồng độ cồn vào các ngày Tết thì số tiền phạt thu được sẽ gấp mấy lần so với ngày thường.
Nếu nhìn các con số tai nạn giao thông vào dịp Tết mỗi năm thì nhiều người sẽ có suy nghĩ khác hẳn, càng ngày Tết thì tham gia giao thông phải cẩn thận hơn ngày thường. Cảnh sát giao thông luôn phát hiện ra những sai phạm của người tham gia giao thông nhưng trong những ngày Tết thì các anh chỉ nhắc nhở và cho qua thôi. Ai cũng biết trong tâm khảm của người Việt thì trong ba ngày Tết mà gặp vận đen thì sẽ đen cả năm, nhất là việc mất tiền (tiền xử phạt vi phạm giao thông).
Luật an toàn giao thông được quy định để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông. Chấp hành luật pháp là bảo vệ bản thân và gia đình của mình.
Thứ hai, đốt pháo trong ngày Tết
Lỗi vi phạm này thì ngày một ít đi nhưng vẫn còn tồn tại, chủ yếu ở các làng quê. Bây giờ, Nhà nước ta thường tổ chức bắn pháo hoa ở các điểm công cộng để phục vụ cho người dân đón giao thừa, vừa an toàn lại vừa tiết kiệm.
Người Việt xưa có câu:
 Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh
Trong tết người Việt xưa thì tràng pháo đỏ là thứ không thể thiếu được. Nhưng nhận thấy sự nguy hiểm từ việc đốt pháo của cá nhân nên Nhà nước ta đã cấm đốt pháo trong tất cả các ngày, thay vào đó là bắn pháo hoa quy mô lớn mà nhiều người có thể chiêm ngưỡng. Do vậy, việc mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại phảo nổ đều bị xử phạt theo quy định.
Thứ ba, các hình thức đánh bạc và tổ chức đánh bạc
Đây cũng là hành vi sai phạm xuất hiện nhiều hơn trong các dịp lễ tết. Ngày Tết thì ai cũng muốn mở hàng đầu năm và mong kiếm được chút lộc để cả năm gặp may. Rất nhiều người đã đứng ra tổ chức đánh bạc và cũng thu hút được nhiều con bạc không chuyên (chủ yếu chơi cho vui trong ngày tết) tham gia. Đây là lỗi vi phạm nghiêm trọng và có thể khiến những con bạc này phải ăn tết trong trại giam nếu bị phát hiện. Vì vậy cần phải tránh xa, không tham gia vào các hoạt động cờ bạc.
Tết là ngày vui của hàng triệu người nên để ngày Tết thêm vui tươi, an toàn và hành phúc thì mọi ngưỡi hãy chấp hành tốt các quy định của pháp luật.
Công Lý

on 00:44:00

TẾT HẢI ĐẢO: XA ĐẤT LIỀN NHƯNG VẪN ẤM ÁP TÌNH NGƯỜI

Nhãn: , , , 26 nhận xét

Lực lượng vũ trang luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trong những ngày Tết, khi hàng triệu người dân được nghỉ ngơi xum họp bên gia đình thì vẫn có rất nhiều chiến sĩ phải trực gác tại đơn vị, không được đón tết bên gia đình. Trong số đó có những người lính hải quân đang canh gác trên các hải đảo.
TẾT HẢI ĐẢO: XA ĐẤT LIỀN NHƯNG VẪN ẤM ÁP TÌNH NGƯỜI
Trên hải đảo xa xôi thì cái gì cũng thiếu thốn nhưng tình người, tình đồng chí đồng đội, tình quân dân lại gắn bó hơn bao giờ hết. Cái tết ở đây cũng rất đặc biệt mà ít nơi trên đất liền có được. Sự thiếu thốn về mọi thứ đã đem lại tình đoàn kết không chỉ những người lính cánh giữ đảo mà còn với cả những người dân sinh sống trên đó. Tết ở đây không phải là riêng rẽ từng nhà, nhà ai người đấy lo, mà tết ở đây là sự xum vầy của cả cộng đồng người sinh sống trên đảo. Mỗi người góp công, góp của, cùng chung vui đón giao thừa, đón tết với nhau, tình cảm cộng đồng ngày càng được đẩy lên cao
Tuy được Đảng và Nhà nước quan tâm rất nhiều nhưng đời sống cán bộ, chiến sĩ vẫn gặp không ít khó khăn, đặc biệt là bộ đội, chiến sĩ trên các đảo của quần đảo Trường Sa, các đảo gần bờ hay nhà giàn DK1, trên các đài, trạm trên núi cao…Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, hàng chục, hàng trăm lượt tàu được huy động để tiếp tế cho các đảo từ những thứ nhỏ nhất như các nhu yếu phẩm thiết yếu đến những thứ không thể thiếu trong ngày Tết như cành đào, lợn, gà, gạo, lá rong…Anh em chiến sĩ hải quân cũng rất háo hức đón đợi từng đợt tàu thuyền ra với đảo và cũng không quên gửi những lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước và những người dân trong đất liền.
Từ những đồ ăn, thức uống được mang ra từ đất liền, các anh em chiến sĩ và cả người dân trên đảo lại tập trung, cùng chung tay sửa soạn, gói bánh chưng, bánh tét, bày mâm ngũ quả…Tuy việc vận chuyển hàng hóa, lương thực ra các đảo tiền tiêu là rất khó khăn nhưng năm nay, lực lượng hải quân nước ta tiếp tế hàng hóa cho các hải đảo từ rất sớm với mục tiêu cái Tết ở hải đảo phải được chuẩn bị sớm hơn và tươm tất hơn mọi năm. Rất nhiều chiến sĩ đã đưa vợ, con và gia đình ra ngoài đảo ăn tết cùng đơn vị và người dân. Nếu như cái Tết ngày nay khá ảm đảm, nhiều người chỉ coi là ngày nghỉ lễ dài để giảm bớt áp lực của công việc thì cái tết ở đây khá ấm cúng, chứa chan tình người .
Cũng sắp bước vào năm mới, tác giả xin chúc những người lính đang canh gác ở biên giới, hải đảo có một cái tết ấm no, hành phúc, chúc các anh luôn khỏe mạnh, luôn chắc tay súng để bảo vệ từng tấc đất của quốc gia.
Người Đưa Tin

on 20:43:00

LỆNH NGỪNG BẮN Ở UKRAINE: CÁC BÊN ĐỪNG COI LÀ TRÒ ĐÙA

Nhãn: , , 21 nhận xét

Sau 17 giờ đàm phán tại thủ đô Minsk của Belarus, ngày 12/2/2015, lãnh đạo 4 nước Nga, Pháp, Đức và Ukraine đã thống nhất một bản thỏa thuận hòa bình, trong đó có điều khoản yêu cầu các bên liên quan trong khủng hoảng ở Đông Ukraine phải ngừng bắn, bắt đầu từ ngày 15/2. Tuy nhiên, khi lệnh ngững bắn có hiệu lực, chỉ trong 50 phút đã xảy ra một cuộc tấn công chưa rõ xuất phát từ bên nào.
Sự vi phạm trắng trợn lệnh ngừng bắn đã xảy ra không phải lần đầu, mà trong các lệnh ngừng bắn trước đó đều bị vi phạm. Cả chính phú Ukraine và phe ly khai ở miền Đông Ukraine đều có dấu hiệu không tuân thủ thỏa thuận ngững bắn. Họ coi tính mạng những người dân thường như một trò đùa, người dân chỉ là con tốt thì mạng cho cuộc tranh giành quyền lực ở Ukraine.
LỆNH NGỪNG BẮN Ở UKRAINE: CÁC BÊN ĐỪNG COI LÀ TRÒ ĐÙA
Cuộc khủng hoảng của Ukraine bắt đầu từ đầu năm 2014 khi thành phố Kiev liên tiếp xảy ra các cuộc biểu tình với hàng vạn người tham gia. Sau nhiều thàng biểu tình, bạo loạn thì phe đối lập đã lật đổ chính quyền của cựu thủ tưởng Ukraine V. Yanukovich. Tưởng chứng như cuộc bạo loạn lật đổ sẽ đưa đất nước Ukraine sang một trang sử hào hùng mới, cuộc sống của người dân được đảm bảo nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. CHính phủ lâm thời của Ukraine chưa thể hiện được gì nhiều khi nội bộ đất nước Ukraine liên tiếp chìm trong khủng hoảngk, bạo lực, nền kinh tế Ukraine suy thoái nghiêm trọng và chính người dân của hoang mang, lo sợ về tương lai của đất nước, con người Ukraine.
Sự sợ hãi của người dân lúc này chính là sự giao tranh không nhân nhượng giữa quân đội chính phủ và phe ly khai đòi tự trị. Nỗi lo này còn tăng lên gấp bội khi Mỹ đưa ra khả năng viện trợ quân sự cho chính phủ Ukraine. Việc quay lưng với Nga và trở thành một nước chư hầu dưới chướng Mỹ và EU đã không đem lại những điều tốt đẹp cho bản thân chính phủ lâm thờicủa Tổng thống Petro Poroshenko và đất nước Ukraine.
Trong thời điểm “tên bay, đạn lạc” như vậy thì rất khó xác định thủ phạm tấn công là ai. Chính phủ Ukraine và phe ly khai liên tục đổ lỗi nhau về các màn đối pháo. Hãng thông tấn Donetsk, cơ quan phát ngôn của phe ly khai, dẫn lời Eduard Basurin, quan chức quốc phòng, cho hay lực lượng Ukraine đóng quân tại Debaltseve đã nã đạn pháo và súng cối vào các vị trí của quân ly khai. "Nhằm ngăn chặn việc nhiều dân thường thiệt mạng, chúng tôi phải bắn trả lại đối phương", ông Basurin nói. Về phía chính phủ của thủ tưởng Ukraine Petro Poroshenko đã khẳng định từ ngày 15/2 thì quân đội của nước này đã ngừng bắn và tuân thủ theo đúng thỏa thuận.
Để thỏa thuận ngừng bắn được thực thi nghiêm túc thì cần có một lực lượng giám sát khác quan cả hai bên. Người dân ở miền Đông Ukraine khi nghe tin có lệnh ngừng bắn mới thì vừa mừng vừa lo. Họ mừng vì sẽ được sống trong những giây phút hòa bình ngắn ngủi của lệnh ngừng bắn, nhưng lại lo vì sự trở mặt, coi thường lệnh ngừng bắn của một trong hai bên.
Công Lý

on 15:18:00

IS TIẾP TỤC TUNG VIDEO HÀNH QUYẾT CON TIN

Nhãn: , , , 22 nhận xét

Ngày 15/2/2015, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tiếp tục gây chấn động dư luận thế giới với vụ hành quyết 21 con tin người Ai Cập tại một bãi biển ở thành phố Tripoli của Libya. Những con tin này theo đạo Cơ đốc giáo thuộc hệ Coptic Ai Cập. Theo thông tin IS đưa ra kèm theo đoạn video, cuộc hành quyết này là để trả thù cho “những phụ nữ Hồi giáo từng bị Cơ đốc giáo thuộc hệ Coptic Ai Cập hành hình”.
IS TIẾP TỤC TUNG VIDEO HÀNH QUYẾT CON TIN
Ngay sau khi đoạn video được đưa lên internet, Chính phủ Ai Cập và Giáo hội Cơ đốc giáo thuộc hệ Coptic tại Ai Cập đã xác nhận đoạn video là có thật. Cuối năm 2014 và đầu năm 2015 đã có ít nhất 20 công nhân Ai Cập đến làm việc tại Libya đã bị tổ chức IS bắt cóc làm con tin. Gia đình và người thân của những người bị bắt cóc đã yêu cầu chính phủ Ai Cập giải cứu con tin nhưng đến khi đoạn video được tung lên thì đã hết hy vọng. Trước đó thì đã có rất nhiều vụ hành quyết và khủng bố như vụ khủng bố ở tòa soạn báo Charlie Hebdo ở Paris – Pháp, vụ hành quyết hai con tin người Nhật Bản, vụ thiêu sống phi công Jordan Moaz al-Kaseasbeh.
Đây là một trong số những trò trả thù hẹn hạ, vô nhân tính nhất của tổ chức khủng bố IS. Mục tiêu mà IS nhắm vào chính là các nước theo chủ nghĩa tư bản. Những chính sách kinh tế, chính trị, quân sự của Mỹ và Eu đã tác động rất lớn vào tình hình ổn định của nhiều nước, đặc biệt là các nước Hồi giáo với tài nguyên dầu mỏ vô giá. Tuy kiếm được số tiền không nhỏ từ việc gây chiến, can thiệp nội bộ của nhiều nước nhưng Mỹ và EU đang phải trả giá khi chưa tìm được biện pháp nào để xử lý tổ chức phiến quân IS này.
Việc một hay nhiều con tin bị IS bắt cóc, giam giữ thì tổ chức này luôn đưa ra nhiều yêu sách và khoản tiền chuộc lớn đối với nhiều quốc gia. Nhưng chưa quốc gia nào thực sự quyết tâm trọng việc giải cứu con tin bị bắt cóc và cũng không hề công bố bất cứ thông tin nào. Chỉ đến khi IS tung video hành quyết con tin thì cả thế giới mới ngã ngửa ra là IS vẫn cón nắm giữ nhiều con tin như vậy. Sau vụ hành quyết 21 công dân Ai Cập này thì không biết thới gian tiếp theo sẽ còn công dân của nước nào bị chúng bắt và hành quyết nữa. Nếu theo quy luật và những tuyên bố của tổ chức này thì chính các quốc gia gây chiến hoặc có mâu thuẫn với đạo Hồi thì sẽ là mục tiêu hướng tới của tổ chức này. Mỹ và EU đang là mục tiêu lớn mà IS hướng tới nên  tình hình an ninh ở Mỹ và EU được siết chặt hơn bao giờ hết.
Việc ngăn chặn và tiêu diệt tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS là trách nhiệm chung cửa cả cộng đồng thế giới. Vì vậy, việc thông tin trao đổi và liên kết với nhau để tiêu diệt tổ chức này đang là mối quan tâm và mục tiêu hàng đầu của cộng đồng loài người.
Người Đưa Tin

 
Nhân quyền © 2012 | Designed by True Happy
.