Header Ads Widget

Responsive Advertisement

GIÁO DỤC CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC CHO THANH NIÊN TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY

“Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước” (Hồ Chí Minh).
GIÁO DỤC CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC CHO THANH NIÊN TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY
Đại hội XI của Đảng đã chỉ rõ: Để phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, chúng ta cần phải “tăng cường tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ… cho mọi người”.
Hiện nay, trước sự biến động phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, cùng với những tiến bộ nhảy vọt trong cách mạng khoa học và công nghệ, xu hướng toàn cầu hoá kinh tế tạo ra nhiều thời cơ, vận hội mới cho sự vươn lên mạnh mẽ của nhiều nước; đồng thời cũng đặt các nước đang phát triển vào những nguy cơ tiểm ẩn không lường. Sự tranh giành ảnh hưởng của các nước lớn tại khu vực các nước đang phát triển, mà Đông Nam Á là một điển hình, ngày càng phức tạp. Xung đột vũ trang, sắc tộc, tôn giáo, hoạt động khủng bố quốc tế vẫn diễn biến ngày càng phức tạp. Đặc biệt, sự chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta thông qua chiến lược “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng là một vấn đề hết sức lưu ý. Trong bối cảnh đó, công tác giáo dục thế hệ trẻ, nhất là giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và cấp bách đối với sự nghiệp cách mạng nước ta hiện nay. Giáo dục lòng yêu nước cho thanh niên, đòi hỏi phải thường xuyên, liên tục và gắn liền với quá trình phát triển và tình hình thực tiễn của đất nước. Để phát huy tinh thần yêu nước, thanh niên ngày nay cần hành động và chung tay đoàn kết:
Tiếp tục thắp sáng ngọn lửa yêu nước, ngọn lửa truyền thống trong thế hệ trẻ hôm nay.
Cần tập trung giáo dục, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ lòng yêu nước sâu sắc, lý tưởng cao đẹp của Đảng, như Bác Hồ đã dạy: “Chúng ta không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc ta hoàn toàn độc lập, cho chủ nghĩa xã hội toàn thắng trên đất nước ta”. Lòng yêu nước, sự giác ngộ lý tưởng, ý chí tự lực, tự cường không cam chịu đói nghèo, lạc hậu là những nhân tố tạo nên bản lĩnh chính trị vững vàng cho thanh niên, giúp họ vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy lùi cám dỗ vật chất tầm thường cùng những hành động phá hoại chia rẽ thanh niên của các thế lực thù địch. Cần tăng cường giáo dục truyền thống, gắn chặt việc quán triệt sâu sắc mọi chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước cho mọi tầng lớp thanh niên để họ nhận thức sâu sắc vai trò của thế hệ trẻ đối với trách nhiệm xây dựng quê hương, đất nước. Trong điều kiện khoa học - công nghệ phát triển, bùng nổ thông tin, xu hướng hội nhập hiện nay, phải giúp cho tuổi trẻ nhận biết đúng, sai; biết lựa chọn, biết tiếp thu giá trị tích cực của cái mới, cái đẹp, đấu tranh chống lại các thói hư, tật xấu, các tệ nạn xã hội và các âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chúng ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH trong điều kiện đất nước đã hoàn toàn độc lập, nhân dân được sống trong hòa bình. Do vậy, yêu nước trong điều kiện hiện nay chính là sự cố gắng phấn đấu học tập, tu dưỡng và rèn luyện; là tinh thần lao động cần cù, sáng tạo và tiết kiệm của mỗi người dân để làm ra ngày càng nhiều của cải vật chất cho xã hội; tham gia tích cực và có hiệu quả vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và cho xã hội để qua đó, góp phần phát triển kinh tế đất nước.
Tuổi trẻ phải đi đầu trong việc nâng cao năng lực, trí tuệ và khả năng hoạt động thực tiễn.
Thế kỷ XXI là thế kỷ của nền kinh tế tri thức, đặt ra cho cả xã hội trong đó có thế hệ trẻ những yêu cầu cao về trình độ học vấn, năng lực làm chủ tri thức khoa học, công nghệ hiện đại để lập thân, lập nghiệp góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trong điều kiện hiện nay, nhiều thanh niên có tinh thần yêu nước, nhưng họ lại khó có thể thể hiện những hành vi yêu nước, khi họ còn rất khó khăn, thiếu thốn, để lập nghiệp. Khi thanh niên đã ý thức được họ cần phải làm gì để thể hiện tinh thần yêu nước thì vai trò của Đảng và Nhà nước trong việc tạo những điều kiện và môi trường thuận lợi cho thanh niên có những hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần vào sự ổn định, phát triển đất nước là vô cùng quan trọng.
Đảng và Nhà nước phải không ngừng nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên. Huy động nhiều nguồn lực xã hội, đầu tư ngân sách thoả đáng để đẩy mạnh dạy nghề, phổ cập sơ cấp nghề cho thanh niên. Hoàn thiện chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm; có chính sách tín dụng ưu đãi cho các cơ sở dạy nghề, đặc biệt các nghề kỹ thuật cao; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng dịch vụ thị trường lao động; tín dụng ưu đãi cho thanh niên vay tạo việc làm, lập nghiệp; khuyến khích thanh niên đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. Xây dựng chiến lược truyền thông quốc gia về định hướng nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên. Bảo đảm cơ cấu hợp lý trong đào tạo công nhân kỹ thuật, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học. Tập trung đào tạo hình thành nguồn nhân lực khoa học - công nghệ có chất lượng cao, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ mới đáp ứng yêu cầu của kinh tế tri thức, tạo mũi nhọn phát triển kinh tế, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đây là những điều kiện cho thanh niên có thể phát huy hết khả năng của mình để phát triển và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Xung kích thực hiện có hiệu quả các phong trào của tuổi trẻ.
Thanh niên dù ở cương vị nào cũng phải nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm công dân, phấn đấu góp phần đưa nước ta thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, từng bước vươn lên theo kịp các nước trong khu vực và thế giới. Do vậy, thế hệ trẻ ngày nay cần thể hiện lòng yêu nước của mình bằng hành động dũng cảm, sáng tạo, xung kích trong phát triển kinh tế; năng động, nhạy bén “đi tắt đón đầu” trong nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, đem lại năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, hạ giá thành sản phẩm, xây dựng nên những thương hiệu Việt có sức cạnh tranh cao trên trường quốc tế.
Hiện nay, tuổi trẻ cả nước đang tập trung thực hiện các phong trào lớn do Trung ương Đoàn phát động: “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, mà bước đột phá là phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Mùa hè xanh”… Hưởng ứng và tích cực tham gia các phong trào này, hàng triệu thanh niên đang hăng hái “lên rừng, xuống biển” xung kích thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xóa đói giảm nghèo, phát triển nông thôn, đến với vùng sâu, vùng xa, nơi biên cương, hải đảo. Để hiện thực hóa hoài bão của mình, thanh niên lời dạy của Bác Hồ: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.
Thường xuyên trau dồi, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống.
Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, với đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh những cơ hội và vận hội lớn, tuổi trẻ nước ta đang đứng trước những thử thách mới đó là trình độ nhận thức của một số thanh niên chưa theo kịp với xu hướng phát triển của thời đại, các thế lực thù địch đã và đang tìm mọi cách hòng lôi kéo, tha hóa thanh niên, trước hết là tha hóa về đạo đức, lối sống. Vì vậy, chúng ta cần phải đẩy mạnh công tác giáo dục và tổ chức tốt các hoạt động phong trào thi đua của tuổi trẻ; qua đó góp phần xây dựng cho thế hệ trẻ sống có văn hóa, giàu lòng nhân ái, yêu lao động, biết kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Có thái độ, hành vi ứng xử có văn hóa, có lối sống trong sạch lành mạnh, sống vì mọi người; biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện của lối sống thực dụng vô đạo đức, buông thả, tự do, bất chấp kỷ cương phép nước, đấu tranh với sự xâm hại của các tệ nạn xã hội đang làm hoen ố các giá trị truyền thống của dân tộc. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động thanh niên “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Nói tóm lại, giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cho thanh niên trong thời kỳ mới chính là nhằm khơi dậy và phát huy tinh thần và nghị lực, trí tuệ và tài năng của thế hệ trẻ và toàn thể cộng đồng để tập trung phát triển kinh tế, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu và thành quả cách mạng, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Lê Minh

Đăng nhận xét

29 Nhận xét

 1. TIN NÓNG TRUNG QUỐC ĐÃ ĐƯa 300.000 QUÂN ĐẾN BIÊN GIỚI VIỆT NAM

  Nguồn:
  http://www.datviet.com/tin-nong/145742-trung-qu%E1%BB%91c-%C4%91%C6%B0a-300,000-qu%C3%A2n-%C4%91%E1%BA%BFn-bi%C3%AAn-gi%E1%BB%9Bi-vi%E1%BB%87t-nam.html#.U4JygHYWemN

  Theo báo Hàn Quốc Arirang vào ngày 23 tháng 5, 2014. Trung Quốc đã triển khai hơn 300,000 quân gần biên giới Việt Nam.

  Căng thẳng đã leo thang giữa Trung Quốc và Việt Nam trong những tuần gần đây vì một loạt các quần đảo tranh chấp ở Biển Đông.

  Cũng theo báo China Times of Taiwan cho biết tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự có thể xảy ra ở biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam.

  Trung Quốc thật sự đã đưa trên 300,000 quân đến biên giới Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam đã không đề cập đến tin này vì sợ nhân dân hoang mang.

  Nguồn: http://www.arirang.co.kr/News/News_View.asp?nseq=162886

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thanh niên ngyaf nay cần nhận thức được vai trò của mình.CÓ thể nói với chính nghĩa và pháp luật đúng đắn của ta thì ai sẽ là người chiến thắng đây, những tên tàu khựa đang thể hiện một bộ mặt nhợt nhạt và không đám đối chất với Việt Nam họ chỉ có thể cậy mạnh để làm càn thôi họ sẽ làm được đến bao giờ

   Xóa
  2. Tuy khó khăn là rất lớn nhưng với lòng quyết tâm và kiên trì nhất định chúng ta sẽ thực hiện được mục tiêu của mình. Khó khăn trước mắt là rất lớn với sự hung hăng của Trung Quốc nhưng chúng ta nhất định không bỏ cuộc dù là một phút nào

   Xóa
  3. cần được giải quyết đồng bộ, trên nhiều mặt, cả về kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, đạo đức, lối sống... để cùng tác động tới đời sống tâm lý, tư tưởng các tầng lớp nhân dân Hãy thể hiện lòng yêu nước của mỗi người với ý nghĩ trước hết là vì dân tộc vì xã hội chứ không phải là vì lợi ích của cá nhân mình

   Xóa
  4. con người đều co một cách thể hiện riêng về lòng yêu nước .Để thể hiện long yêu nước đó chúng ta hãy cung nhau xây dựng một đất nước hùng mạnh phat triển xây dựng "thế trận lòng dân" vững mạnh, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong chiến lược "diễn biến hòa bình"

   Xóa
 2. Nhân dân ta luôn có một lòng yêu nước nồng nàn, điều đó luôn được thể hiện trong mọi giai đoạn, thời kì cách mạng. Đặc biệt hiện nay đất nước đang gặp những thách thức khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào chủ quyền nước ta thì vai trò của thế hệ trẻ ngày nay càng phải được thê hiện hơn bao giờ hết

  Trả lờiXóa
 3. Thế hệ thanh niên hiện nay tuy được sống trong hoàn cảnh đất nước hòa bình, không phải nếm trải chiến tranh nhưng họ luôn quan tâm đến vấn đề đất nước, yêu quê hương. Điều đó càng được thể hiện khi mà bọn Khựa có những hành động ngang ngược trên BIển Đông. Trách nhiệm của thế hệ thanh niên hiện nay là không nhỏ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. thanh niên chúng ta cần phải học tập mài dụa thêm kinh nghiệm học hỏi hết khoa học kĩ thuật của các nước thì mới có thể phát triển được đất nước này, khi mà tinh thần yêu nước đi liền với việc học hỏi cố gắng xây dựng đất nước ta thì chúng ta chẳng sợ nước nào hết

   Xóa
  2. nước ta đang có độ lì ghê gớm, người dân vẫn chưa tích cực tham gia sản xuất hay đang còn 1 bộ phận thanh niên đang chưa nhận thức được việc đưa đất nước này đi lên mà chỉ biết phục vụ cho bản thân mình, thực sự là chúng ta chưa cố gắng hết sức, chưa có ngòi nổ để đi lên

   Xóa
 4. Hiện nay trước sự phức tạp của tình biển Đông thì nhân dân cả nước ta luôn theo dõi, quan sát, phản ứng trước những hành động quá đáng của Trung Quốc. Trong đó thanh niên có vai trò hết sức quan trọng trong việc đấu tranh với bọn chúng, thông qua nhũng hành động nhỏ, tham gia các phong trào về quê hương biển đảo. Đó là điều đáng ghi nhận

  Trả lờiXóa
 5. Thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, dân tộc ta có phát triển được không thì vai trò của thế hệ thanh niên là cực kì quan trọng. Chính vì vậy hơn bao giờ hết công tác giáo dục tuyên truyền cần thiết quan trọng cần được tiến hành một cách thường xuyên, có phương pháp nhằm định hướng tư tưởng, giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ này

  Trả lờiXóa
 6. Có người tùng nói với tôi rằng thế hệ hôm nay không yêu nước nồng nàn như thế hệ đi trước. Nhung xin thưa rằng tùy vào điều kiện của đất nước khác nhau thì tinh thần ấy lại được thể hiện khác nhau thôi, thế hệ thanh niên hôm nay vẫn luôn quan tâm đến các vấn đề của đất nước. BỨc xúc, phản đối hành động ngang ngược của bọn KHựa trên BIển Đông, như vậy chẳng phải yêu nước hay sao

  Trả lờiXóa
 7. Hiện nay các thế lực thù địch luôn quan tâm đến chống phá tư tưởng của thế hệ trẻ ngày nay, chính vì vậy công tác giáo dục tuyên truyền, định hướng cho thế hệ tương lại của đất nước là một trong những công tác hết sức quan trọng được chú ý tiến hành. HƠn nữa đây là lực lượng quan trọng góp phẩn bảo vệ đất nước quê hương trước những kẻ thù của đất nước

  Trả lờiXóa
 8. Đúng là việc giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, âm mưu của các thế lực thù địch là rất quan trọng nhất là trong tình hình hiện nay vì thế hệ trẻ là thế hệ tương lai của đất nước

  Trả lờiXóa
 9. Với những gì mà thế hệ trẻ, thanh niên Việt Nam thể hiện qua các thời kỳ đã thể hiện thì tôi luôn tin tưởng vào thế hệ Việt Nam hiện nay. Họ có đầy đủ lòng nhiệt huyết và trí tuệ để giúp Việt Nam tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, dù giỏi thế nào đi nữa thì cũng cần phải có đức, phải hướng tới đất nước, mà cái này thì cần phải được giáo dục cho họ để học nhận thức được rõ rằng.

  Trả lờiXóa
 10. Thưa ông/bà Lê Minh
  Bài này ông bà ăn cắp bài Giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên trong điều kiện hiện nay của hai tác giả Nguyễn Tùng Lâm - Nguyễn Thụy Khanh đã đăng trên Tạp chí điện tử thanh niên Việt - Cơ quan TƯ của Đoàn TNCS HCM (địa chỉ: http://thanhnienviet.vn/Portal/Print.aspx?Culture=vi-vn&q=1820).

  Trả lờiXóa
 11. Thế hệ tre hôm nay dang quyết tâm hết sức có thể để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc hôm nay. Nhất định bọn Khựa sẽ thất bại mà thôi. Tôi tin vào Đảng vào sức mạnh của đại đoàn kết dana tộc ta các bạn à

  Trả lờiXóa
 12. Tiếp tục thắp sáng ngọn lửa yêu nước, ngọn lửa truyền thống trong thế hệ trẻ hôm nay. việc này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đưa đất nước đi lên theo con đường xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước ta có thể đi lên xã hội cộng sản việt nam đó là cái đích mà nhân dân việt nam đang hướng đến

  Trả lờiXóa
 13. dẫu biết con đường đó có rất nhiều dân nan và còn nhiều lắm thử thác nên vậy mà chúng ta cần có sự đồng lòng của nhân dân và sức trẻ của thanh niên hiện nay, sự sáng tạo của thanh niên nguồn lực của thanh niên sẽ giúp cho đất nước ta càng ngày càng lớn mạnh, tôi tin 1 ngày nào đó chúng ta sẽ đổi mới thành công

  Trả lờiXóa
 14. Thanh niên việt nam là nguyên khí của quốc gia, nếu đất nước ta nắm bắt được đào tạo mà sử dụng hợp lí thì đất nước ta vượt lên là nước mạnh mẽ trên trường quốc tế, hiện nay nguồn lực này thì là sức lao động có nhưng mà trình độ kĩ thuật đang còn thấp nên chưa có thể đưa đất nước đi lên

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đối với nhà nước ta việc đào tạo thế hệ trẻ vẫn chưa được chú ý đến, mặc dù nhà nước ta đã có những chính sách phát triển khuyến khích nhân tài , nhiều chính sách đưa các sinh viên học sinh đi du học nhưng mà chúng ta lại bị chảy máu chất xám

   Xóa
 15. Chúng ta cần định hướng tư tưởng cho thanh niên là đúng rồi , nhưng không chỉ có mỗi thanh niên mà là tất cả mọi người chúng ta, nhưng chúng ta cần phải chú trọng đến thanh niên vì lực lượng này là chính của đất nước là tương lai của đất nước và chứa đựng nhiều yếu tố mà địch có thể lợi dụng họ chống đối lại đất nước sẽ có nhiều hành động nguy hiểm nếu chúng ta không ngăn trặn kịp thời, việc định hướng cho thanh niên là vô cùng cần thiết

  Trả lờiXóa
 16. Giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cho thanh, thiếu niên là mối quan tâm, là nhu cầu tự thân của mỗi người trẻ tuổi, đặc biệt là thanh thiếu niên trước ngưỡng cửa lập thân lập nghiệp. Để khi đã đến tuổi khôn lớn, trưởng thành, khi nhân cách đã định hình, mỗi người trẻ tuổi phải tự ý thức được về lẽ sống, về sự lựa chọn giá trị, có khả năng tự đặt ra và tự trả lời về mục đích cuộc sống, về thái độ và hành vi sống của mình.

  Trả lờiXóa
 17. tăng cường đoàn kết dân tộc thành một khối thống nhất cùng nhau xây dựng đất nước giàu mạnh và đoàn kết với nhân dân thế giới trong sư nghiệp đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ xã hội; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong suốt quá trình hội nhập đề nâng cao vị thế của Việt Nam

  Trả lờiXóa
 18. chuyện gì thì cũng cần phải có sự hợp lí , hài hòa của nó , không phải là cứ thích làm gì thì làm được , phải tổng hòa cac mối quan hệ nhất là trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước chúng ta , nếu cứ quá chú trọng ,đầu tư vào một vấn đề nào đó mà bỏ qua những điều khác thì thực sự đo là một sai lầm vấn đề quan trọng hiện nay vẫn là nâng cao ý thức của mỗi người dân của mình về vấn đề bảo vệ dân tộc

  Trả lờiXóa
 19. đất nước nào muốn phát triển bền vững thì đều cần phải coi trọng vấn đề giáo dục cho lớp thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Không chỉ có kiến thức mới là chìa khóa cho thành công mà việc giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh thiếu niên cũng là một việc vô cùng quan trọng để mọi đóng góp, nỗ lực của họ là đều vì đất nước chứ để những việc họ làm dù có sáng tạo, thông thái nhưng lại quay đầu với đất nước thì quá vô nghĩa

  Trả lờiXóa
 20. cần định hướng tư tưởng cho thanh niên là đúng rồi , nhưng không chỉ có mỗi thanh niên mà là tất cả mọi người chúng ta, nhưng chúng ta cần phải chú trọng đến thanh niên vì lực lượng này là chính của đất nước là tương lai của đất nước và chứa đựng nhiều yếu tố mà địch có thể lợi dụng họ chống đối lại đất nước đối với nhà nước ta việc đào tạo thế hệ trẻ vẫn chưa được chú ý đến

  Trả lờiXóa
 21. Thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, dân tộc ta có phát triển được không thì vai trò của thế hệ thanh niên là cực kì quan trọng. Chính vì vậy hơn bao giờ hết công tác giáo dục tuyên truyền cần thiết chúng ta cần có những chính sách phù hợp hợp lí để có thể đưa chủ nhân của đất nước này lên tầm cao mới, mới có thể góp phần trở thành chủ nhân của đất nước

  Trả lờiXóa
 22. thanh niên hiện nay tuy được sống trong hoàn cảnh đất nước hòa bình, không phải nếm trải chiến tranh nhưng họ luôn quan tâm đến vấn đề đất nước, yêu quê hương.Đảng và Nhà nước phải không ngừng nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên. Huy động nhiều nguồn lực xã hội, đầu tư ngân sách thoả đáng để đẩy mạnh dạy nghề, phổ cập sơ cấp nghề cho thanh niên

  Trả lờiXóa