Header Ads Widget

Responsive Advertisement

TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Sau 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế tăng trưởng mạnh, chính trị ổn định được rộng mở, quốc phòng và an ninh được giữ vững, qua đó nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Qua đó khẳng định được những đóng góp to lớn của Hiến pháp năm 1992, đã đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn vừa qua. Để đáp ứng với yêu cầu phù hợp với bối cảnh quốc tế và trong nước, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã được Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua vào ngày 28/11/2013 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2014. Thực tiễn cho thấy Hiến pháp nói riêng và hệ thống pháp luật nói chung luôn thể chế hóa, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, là công cụ quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.
Tiếp tục kế thừa quy định tại Điều 4 của Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp tiếp tục khẳng định tính lịch sử, tính tất yếu khách quan sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nước ta. Trong Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy định: “1. Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và cả dân tộc Việt nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình.
3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
So với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp có sự bổ sung và phát triển quan trọng vì đã khẳng định và làm rõ hơn, đầy đủ hơn bản chất, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là đội tiên phong của giai cấp công nhân mà đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Chính do bản chất và nền tảng tư tưởng của Đảng như vậy nên nhân dân ta thừa nhận vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng và ghi nhận vào Hiến pháp.
Hiến pháp đã bổ sung vào Điều 4 quy định về trách nhiệm của Đảng phải gắn bó mật thiết với Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. Sự bổ sung này thể hiện bản chất tiên phong, cách mạng, quy định rõ trách nhiệm chính trị - pháp lý của Đảng đối với Nhân dân, và do vậy, Nhân dân đã tin tưởng giao trọng trách cho Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Hiến pháp cũng quy định trách nhiệm của đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
              
  NÚI XANH

Đăng nhận xét

2 Nhận xét

  1. Nhờ có các sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng mà chúng ta bao năm nay đều được sống trong tự do hòa bình, có chính trị ổn định, nền kinh tế của nước nhà thì ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân cũng ngày ổn định hơn. Tự hào thay khi sinh ra và lớn lên là con dân Việt Nam.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhờ có Đảng mà chúng ta có cuộc sống ấm no hạn phúc như ngày hôm nay, đây là điều chúng ta cần biết tôn trọng. Tuy vậy hiện nay có một số các thế lực thù địch đang có tiến hành các hoạt động đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng, đây là điều mà chúng ta cần đấu ttranh

      Xóa