Header Ads Widget

Responsive Advertisement

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Thêm chú thích
         Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng, nhằm tăng cường xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác này, và được cụ thể qua các văn kiện của Đảng và pháp luật. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã khẳng định: “Triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật; huy động lực lượng của các đoàn thể chính trị, xã hội, nghề nghiệp, các phượng tiện thông tin đại chúng tham gia các đợt vận dộng thiết lập trật tự, kỷ cương và các hoạt động thường xuyên xây dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật trong cơ quan nhà nước và trong xã hội”. Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới chỉ rõ: “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều hình thức phong phú, sinh động, đặc biệt là thông qua các phiên tòa xét xử lưu động và bằng những phán quyết công minh để tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân”. Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân đã khẳng định: “Phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng”.
Trong Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chỉ rõ: “…tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện pháp luật và các cơ chế, chính sách về phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cơ chế thực hiện chủ trương xã hội hóa, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế trong việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật…”.
Quán triệt nội dung trên, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các bộ, ngành, đoàn thể và địa phương đã chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Mặc dù, việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vẫn còn những khó khăn, nhưng bước đầu đã thu được những kết quả khả quan, hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật đã được phổ biến bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng và địa bàn, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân; hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từng bước được nâng lên, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật.
      NÚI XANH

Đăng nhận xét

7 Nhận xét

 1. đúng là như thế, công tác giáo dục pháp luật là vô cùng quan trọng , vì hiện nay người dân của chúng ta chỉ chủ yếu tập trung giáo dục phục vụ cơ chế bằng cấp mà không hề chú trọng giáo dục ý thức pháp luật và ý thức bảo vệ tổ quốc cảu nhân dân còn rất thấp , nếu để tình trạng này kéo dài có thể gây hậu quả rất nghiêm trọng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Quả không sai, tôi thấy việc tuyên truyền giáo dục cho mọi người dân hiểu về pháp luật là một điều hết sức quan trọng. Bởi lẽ có hiểu luật thì người dân mới không vi phạm pháp luật được chứ

   Xóa
 2. Tổ chức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương là việc cần thiết và cốt lõi đói với sự nghiệp phát triển đất nước của chúng ta. chính vì vậy cần làm tốt công tác này

  Trả lờiXóa
 3. Theo pháp luân công sẽ làm cho con người ta u mê. Quên cả thờ cúng tổ tiên.

  Trả lờiXóa
 4. Bài đăng trên cũa trang nhân quyền nói rất đúng, rất là cấp thiết, nên suy gẫm các bạn à, không biet Pháp Luân Công nó tôt như thế nào, nhưng mà những năm gần đây, những tình trạng liên quan đến Pháp Luân Công ngày càn nhiều, nó đã gây ảnh hưởng rất lớn đến an ninh trật tự của đât nứoc mà còn làm cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc thêm căn thẳng,vấn đề Pháp Luân Công rất cấp thiêt, cần cảnh giác chứ không Việt Nam chúng ta rất dễ rơi vào tình trạng tranh đấu như bên trung quốc thì nguy to đấy các bạn à.

  Trả lờiXóa
 5. Tự nhận mình cứu rỗi thế giới. Lời lẽ nhấn chìm các đạo khác.nói là vì sức khoẻ nhưng có rành buộc về suy nghĩ, nhận thức....thì bản thân ông ta cũng chẳng quân tử gì. Nếu muốn thật sự muốn giúp đời khoẻ mạnh thì vó cần ràng buộc kiểu tẩy não như vậy không????????

  Trả lờiXóa
 6. Tự nhận mình cứu rỗi thế giới. Lời lẽ nhấn chìm các đạo khác.nói là vì sức khoẻ nhưng có rành buộc về suy nghĩ, nhận thức....thì bản thân ông ta cũng chẳng quân tử gì. Nếu muốn thật sự muốn giúp đời khoẻ mạnh thì vó cần ràng buộc kiểu tẩy não như vậy không????????

  Trả lờiXóa