Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Dân tộc Việt Nam - Đại gia đình các dân tộc anh em (II)

Vũ Công Anh
Sức mạnh của mỗi quốc gia không chỉ dừng lại ở sức mạnh kinh tế - chính trị, mà quan trọng hơn, nền tảng để xây dựng những sức mạnh đó chính là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Ông cha ta có câu “khó trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Và điều này đã được minh chứng qua chặng đường dài lịch sử của dân tộc Việt Nam; một dân tộc có nền kinh tế lạc hậu, nghèo nàn những năm đầu thế kỷ XX mà đã đứng lên đấu tranh chiến thắng một dân tộc hơn mình cả một phương thức sản xuất tức có nền kinh tế phát triển bậc nhất, hiện đại nhất lúc bấy giờ vậy điều gì đã làm nên điều đó? Đó chính là chiến lược dùng sức mạnh tổng hợp của dân tộc, phát huy sức mạnh tối đa của khối đại đoàn kết toàn dân.
Hiện nay dù chiến tranh đã qua đi, hòa bình lặp lại và đất nước phát triển ổn định đi lên nhưng tiềm ẩn đằng sau nó là nhiều mỗi nguy cơ đe dọa đến sự hòa bình đó chính vì vậy một trong những vấn đề được dư luận trong và ngoài nước quan tâm nhiều là vấn đề tôn giáo, sắc tộc và tín ngưỡng; đây là một vấn đề nhạy cảm hiện nay là nguy cơ của sự mất ổn định đất nước. Việt Nam là một dân tộc hòa hợp nhiều nét đẹp văn hóa riêng của các dân tộc anh em cùng chung sống trên dải đất hình chữ S. Vì vậy, vừa củng cố, xây dựng nền văn hóa “tiên tiến – đậm đà bản sắc dân tộc”  (được đăng trong bài NỀN VĂN HÓA VIỆT - NỀN VĂN HÓA TIÊN TIẾN ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC (I)), vừa để đảm bảo nền an ninh chính trị ổn định thì một trong những vấn đề được Đảng nhà nước ta quan tâm quán triệt cũng chính là vấn đề xuyên suốt trong tư tưởng của Bác Hồ Chí Minh là vấn đề đại đoàn kết toàn dân, trong đó có đoàn kết các dân tộc anh em.
“ĐOÀN KẾT! ĐOÀN KẾT! ĐẠI ĐOÀN KẾT
THÀNH CÔNG! THÀNH CÔNG! ĐẠI THÀNH CÔNG!”
Với phương châm đó Nhà nước ta luôn coi vấn đề dân tộc và đoàn kêt các dân tộc là vấn đề chiến lược, cơ bản, lâu dài của sự nghiệp cách mạng nước ta.
 Xuất phát từ vị trí và tầm quan trọng của vấn đề dân tộc, Điều 5 Hiến Pháp 1992 quy định: “Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là nhà nước thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Nhà nước thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc.
Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc và phát huy những phong tục tập quán,truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển về mọi mặt, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số.
Hiến pháp đã khẳng định nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Đây là một nội dung rất quann trọng, làm cơ sở cho các nội dung sau. Việt Nam có 54 dân tộc anh em, sống xen kẽ hòa đồng, không dân tộc nào có lãnh thổ riêng. Đấy là một điều kiện địa lý hết sức thuận lợi cho việc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ở nước ta. Ta biết rằng điều kiện tự nhiên của nước ta rất đa dạng, cơ bản đầy đủ các nấc thang độ cao, đa dạng trong hình thái địa vật dẫn đến lãnh thổ bị chia cắt mạnh đây là thuận lợi của thế lực thù đích chia rẽ dân tộc ta, khó khăn cho nhà nước trong quản lý dân cư của mình. Vì vậy chúng ta phải tăng cường gắn kết các dân tộc, tăng cường sự quản lý đến địa bàn từng dân tộc, ngăn chặn mọi nguy cơ có thể xảy ra ảnh hưởng đến độc lập chủ quyền của lãnh thổ.
Nhà nước thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết tương trợ lẫn nhau giữa các dân tộc, nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Chú trọng xây dựng cơ sở pháp luật vững chắc nhằm thiết lập và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tạo điều kiện cho mỗi dân tộc đều có thể tham gia vào việc xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh của nhà nước và đảm bảo sự bình đẳng giữa các dân tộc trên đất nước ta. Nhà nước phải luôn tính đến đại diện của các dân tộc nói chung, của của các daan tộc thiểu số nói riêng trong cơ cấu thành phần chung của bộ máy nhà nươc.
Các dân tộc thiểu số đều có quyền dung tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc và phát huy những phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình. Nét đẹp văn hóa riêng của mỗi dân tộc sẽ là cơ sở tạo nên sự đa dạng trong bản sắc văn hóa người Việt. Nét đẹp riêng biệt mà thống nhất hài hòa trên cơ sở sự điều chỉnh của pháp luật và các chuẩn mực chung. Phát huy được khía cạnh này thì không những tạo được sự đồng thuận trong tầng lớp các dân tộc mà còn xíc họ lại gần nhau, gắn bó với nhau hơn. Hiện nay nhà nước ta thường xuyên tổ chức các lế hội truyền thống tôn vinh vẻ đẹp các dân tộc Việt Nan, các lễ hội Fesinal các dân tộc hay các trò chơi dân gian của các dân tộc… góp phần tô đậm màu sắc thiêng liêng trang trọng của nét đẹp cổ truyền Việt Nam.
Nhà nước chú ý đến lợi ích của các dân tộc, các vùng dân cư. Từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là của đồng bào các dân tộc thiểu số; vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa; vùng đặc biệt khó khăn; vùng cách mạng kháng chiến. Kinh tế là nền tảng của mọi sự tiến bộ có kinh tế phát triển, đáp ứng nhu cầu thì họ mới quan tâm đến việc nâng cao tầm hiểu biết quan tâm hơn đến vấn đề học tập của chính họ. từ đó họ mới có niềm tin vào Đảng, Chính quyền phấn đấu xây dựng đất nước mà không nghe theo những giáo điều, lời lẽ xuyên tạc từ bên ngoài.
Nhà nước có chính sách khuyến khích, phát huy vai trò của những người tiêu biểu, những người có uy tín ở các dân tộc, các địa phương, sớm phát hiện, ngăn chặn và trừng trị nghiêm khắc những hành vi phá hoại khối đoàn kết dân tộc, lợi dụng vấn đề dân tộc để làm trái pháp luật và chính sách nhà nước. Đây là một việc làm hết sức cần thiết, bởi những này thường là những người có uy tín, có tiếng nói, anh hưởng đến niềm tin của bà con đồng bào như các già làng, trưởng bản, tộc trưởng hay các vị cha sứ,.. Hiện nay có nhiều trường hợp các thé lực thù địch lợi dụng sự uy tín của những người này kêu gọi bà con các dân tộc thiểu số nổi loạn tiêu biểu như ở vùng Điện Biên, Tây Nghệ An, Tây Nguyên, … họ hô hào lập nên xứ tự trị, chống chính quyền nhân dân. Vì vậy chúng ta phải hết sức lưu ý tầng lớp này, quán triệt tư tưởng và có chính sách đỗi đãi phù hợp với họ. Họ như là cầu nối giữa nhà nước, chính quyền cơ sở với bà con các dân tộc ngày càng gắn bó keo sơn.
Chúng ta đồng thời phải thực hiện quán triệt đường lối chính sách của Đảng trong mọi thời kỳ để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Cần phải củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền ở cấp cơ sở, tăng cường hơn nữa công tác giám sát thực hiện, có như vậy mới đảm bảo được sự ổn định về chính trị để phát triển kinh tế đưa đất nước đi lên. Cần phải ngăn chặn kịp thời mọi sự chống phá từ thế lực bên ngoài hòng chia rẽ dân tộc ta, không để xảy ra tình trạn lập xứ tự trị như ở Tây Bắc, ơ Tây nguyên..
Chúng ta phải luôn khẳng định rằng dân tộc việt Nam là dân tộc của đại gia đình các dân tộc anh em, cùng chung huyết quản, nhịp đập con tim.

Đăng nhận xét

75 Nhận xét

 1. Đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề rất quan trọng, nó là nền tảng quan trọng cho cả đất nước ta, ví dụ thực tiễn nhất đối với đất nước ta là trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, chỉ là một quốc gia nhỏ bé, nhưng với tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, đất nước ta đã giành chiến thắng trước kẻ thù xâm lược, từ đó mới thấy được tầm quan trọng của đại đoàn kết dân tộc.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
 2. Đại đoàn kết dân tộc là tài sản quý giá mà các quốc gia có được, đặc biệt là nước ta, tinh thần đoàn kết của 54 dân tộc anh em đã cho nước ta giành chiến thắng trước kẻ thù gian ác ngày trước, trong thời bình hiện nay đại đoàn kết toàn dân tộc cũng là một trong những tiền đề để đất nước ổn định, hòa bình và tiến tới phát triển trong tương lai. Vì thế củng cố mối đại đoàn kết dân tộc cần được ưu tiên hàng đầu.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
 3. Việt Nam là một đất nước tuyệt vời, khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã được xây dựng và phát triển từu bao đời nay, nó đã giúp đất nước ta hòa bình và phát triển cho đến ngày hôm nay. Nhưng gần đây nó đang có một số hành động làm ảnh hưởng, ví dụ như phân biệt vùng miền, đoàn kết công lương giáo. Mọi người dân cần phải hiểu rõ vấn đề để cùng nhau xây dựng phát triển đất nước.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
 4. Tài sản quý giá của đất nước Việt NAm ta là tinh thân yêu nước nồng nàn và khối đại đoàn kết thống nhất toàn dân tộc. Nó đã giúp đất nước ta giành chiến thắng trước những kẻ thù mạnh mẽ, độc ác. Vì vậy việc phát triển giữ gìn truyền thống tốt đẹp này ảnh hưởng rất sâu sắc đến tình hình đất nước. Nếu nó rạn nứt sẽ phát sinh rất nhiều mâu thuẫn, khó nắm bắt trong xã hội.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
 5. Khối đại đoàn kết các dân tộc anh em Việt Nam được hình thành và càng ngày phát triển từ bao đời nay, đây là vũ khí dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước. Vì tầm quan trọng của nó nên có rất nhiều thế lực thù địch âm mưu làm hại tới nó, điển hình là vấn nạn công lương giáo hiện nay, các dân tộc thiểu số tây nguyên, mường nhé trong thời gian vừa qua, cần phải phát hiện những hành vi tương tự kịp thời và xử lý triệt để.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
 6. Anh em dân tộc việt nam là một khối thống nhất, một khối đại đoàn kết bền chặt từ bao đời, bao thế hệ từ trước đến nay. Đây là vũ khí mạnh mẽ của đất nước. Các hành động chia rẽ, xuyên tạc tới khối đại đoàn kết dân tộc thời gian gần đây đang diễn biến hết sức phức tạp. những hành động như thế là không thể chấp nhận được, cần phải có biện pháp kịp thời và chính xác để đưa đất nước phát triển. bảo vệ sự đoàn kết của toàn dân tộc

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
 7. Việc càng ngày càng phát triển mối đại đoàn kết toàn dân tộc là việc làm hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Nó được xây dựng và phát triển trong bao nhiêu đời nay. Chính vì thế những hành động chia rẽ, ảnh hưởng tới khối đại đoàn kết này cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật, cần phải xử lý triệt để.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
 8. Đoàn kết các dân tộc anh em là tài sản quý giá mà đất nước ta có được, việc phát huy , gìn giữ nó là việc làm hết sức cần thiết cho đất nước. Ảnh hưởng tới cả tương lai của đất nước. Vì tầm quan trọng của nó nên rất nhiều thế lực thù địch âm mưu phá hoại sự quý giá đó, vì vậy cần phải hết sức cẩn thận, không bao giờ để rạn nứt sự quý giá mà ta có được

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
 9. Các thê lực phản động , thù địch đang ngày đêm âm mưu phá hoại tình đoàn kết , đại đoàn kết của các dân tộc trên đất nước Việt Nam ta. Tình đoàn kết anh em là hết sức quan trọng, là chìa khóa để đất nước ổn định và đi đến thắng lợi. Đất nước cần phải hết sức đề phòng và phá tan các âm mưu đen tối đó, đưa đất nước phát triển theo đúng quỹ đạo của nó.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
 10. Thực tế thì, giờ chiến tranh không hải dung vũ khí nữa mà thay vào đó là chúng phá hoại nền tư tưởng của ta, phá hoại từ bên trong rồ tự diễn biến, không phải động chân động tay gì mà vẫn có thể làm theo những gì chúng muốn, 1 khi tư tưởng đã mất thì là mất hết, khối đại đoàn kết mà không còn thì cũng hết

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
 11. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 12. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 13. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 14. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 15. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 16. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 17. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 18. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 19. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 20. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 21. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 22. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 23. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 24. 54 dân tộc anh em sống chung dưới một mái nhà một đại gia đình hòa bình hạnh phúc. cuộc sống ấm no. xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc để cùng chung tay xây dựng đất nước văn mình giàu đẹp. công việc đoàn kết các dân tộc luôn được nhà nước quan tâm và xây dựng nhưng vì phong tục tập quán nhiều dân tộc vẫn chưa tiến bộ vẫn mê tín nên đã nhiều lần bị các thế lực bên ngoài kích động chia rẽ

  Trả lờiXóa
 25. Dân tộc chúng ta cần phải đoàn kết lại để chống lại kẻ thù trong và ngoài nước.Hiện nay chiến tranh đã kết thúc,chúng ta không phải đánh nhau với bọn chúng nữa nhưng mà chúng ta phải đấu tranh với loại tội phạm gây nguy hại cho nhà nước,chúng chống phá nhà nước ta,muốn nhà nước ta sụp đổ,đó mới là đối tượng mà chúng ta cần đấu tranh hiện nay.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
 26. Chúng ta cùng sống dưới một mái nhà,sống trong một dân tộc,thì tất nhiên phải đoàn kết để chống lại những kẻ thù xâm lược.Cũng như anh em một nhà,gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.Chính vì thế các anh em trong dân tộc Việt Nam,hãy chung tay gây dựng một đất nước Việt Nam của chúng ta ngày một tươi đẹp hơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
 27. Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước,mỗi người dân là một sức mạnh của dân tộc.Bác Hồ đã nói rồi :"thuận lòng dân việc gì cũng xong,không thuận lòng dân không việc gì thành được".Chính vì thế dân ta là lực lượng nòng cốt để bảo vệ dân tộc,bảo vệ đất nước.Có sức mạnh đoàn kết sẽ làm nên sức mạnh dân tộc để từ đó đánh bại mọi kẻ thù xâm lược chúng ta.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
 28. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời đã nói : "Các vua Hùng đã có công dựng nước,Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".Vì thế muốn giữ được nước trước hết phải đoàn kết dân tộc,Đảng và Nhà nước phải lấy được lòng tin của nhân dân,được nhân dân tin yên quý trọng.Có như vậy nhà nước ta mới có thể phát triển ổn định được.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
 29. Tất cả 54 dân tộc anh em của chúng ta trên khắp đất nước đều là chung một mái nhà xã hội chủ nghĩa,dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Lực lượng đại đa số các dân tộc này đều góp phần vào công cuộc xây dựng bảo vệ và đổi mới an ninh quốc phòng trong nước ta.

  Trả lờiXóa
 30. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. chúng ta dựa vào học thuyết Mac và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng, phát triển kinh tế. thử hỏi là trước giải phóng và ngay sau giải phóng rồi đến bây giờ thử nhìn xem đất nước ta đã thay đổi như thế nào. đó là những thành công rực rỡ của dân tộc trên con đường xây dựng nền kinh tế, văn hóa, xã hội... đó là những thành tựu đáng trân trọng của nhân dan ta.

   Xóa
 31. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 32. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 33. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. học thuyết Mác là học thuyết ngoại nhập nhưng chúng ta lấy nó làm cơ sở để học tập chứ không lấy nó làm khuôn mẫu mà dập khuôn áp dụng vào Việt Nam ta. chúng ta luôn luôn lấy nó làm kim chỉ nam nhưng điều cốt lõi là tư tưởng Hồ Chí Minh đó mới chính là cái đem đến thành công của chúng ta. và như vậy chúng ta mới đi đúng con đường mà đảng và nhân dân đã trọn

   Xóa
 34. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 35. Từ xưa đến nay, 54 dân tộc anh em trên đất nước chúng ta là một đại gia đình chung, đoàn kết tương thân, tương ái giúp đỡ lãnh nhau. có thể nói tình cảm đoàn kết này không gì có thể phủ nhận được, nhờ tình cảm này mà đất nước chúng ta đã đi đến thắng lợi này đến thắng lợi khác

  Trả lờiXóa
 36. đúng như ông cha ta đã từng nói "dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vận lần dân liệu cũng xong" để cho chúng ta thấy dân tộc ta là một dân tộc đoàn kết. Lịch sử đã chứng minh được điều đó thông qua hàng loạt các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta. đó là truyền thống quý báu mà chúng ta cần lưu giữ và phát huy nhăm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc.

  Trả lờiXóa
 37. dân tộc ta là một dân tộc đoàn kết, đó là một đại gia đình với 54 anh em cùng sinh sống trong dải đất hình chữ S thân yêu Việt Nam của chúng ta nhưng hiện nay các thế lực thù địch luôn tìm cách chia rẽ dân tộc ta nhằm gây mất ổn định chính trị như kích động nhân dân các đồng bào dân tộc thiểu số nào là đòi tự trị, thành lập vương quốc... Nhưng chúng ta kiên quyết không thể để bọn chúng chia rẽ đại gia đình dân tộc 54 dân tộc anh em của chúng ta.

  Trả lờiXóa
 38. Việt Nam ta xưa nay là một đất nước đa dân tộc với 54 dân tộc anh em cùng chung sống hòa thuận, giúp đỡ lãnh nhau dưới mái nhà chung trên lãnh thổ Việt Nam., có thể nói tình cảm đoàn kết này là vô cùng to lớn, là sức mạnh đưa cả dân tộc ta vượt qua muôn trùng khó khăn, thử thách và lịch sử đã chứng minh điều đó

  Trả lờiXóa
 39. nước ta xưa nay nổi tiếng bởi sự đoàn kết, đoàn kết là sức mạnh rất lớn mà đất nước ta có được, nó giúp đất nước ta vượt qua muôn trùng khó khăn, thử thách, đi đến thắng lợi này đến thắng lợi khác. tình cảm đoàn kết này chùng ta phải gìn giữ vì nó rất thiêng liêng và quý báu, không phải đất nước nào cũng có

  Trả lờiXóa
 40. Việt Nam là đất nước có rất nhiều dân tộc nhưng không vì thế mà các dân tộc bất đồng với nhau mà ngược lại các dân tộc trên đất nước ta hết sức đoàn kết, gắn bó với nhau yêu thường giúp đỡ đùm bọc nhau cùng phát triển, ngày nay khi mà những thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để chia rẽ sự đoàn kêt đó, chúng ta càng phải thể hiện đúng với bản thân mình, không để những điều đáng tiếc xảy ra

  Trả lờiXóa
 41. tất cả 54 dân tộc anh em chung sống trên đất nước Việt Nam đều chung một mái nhà, đoàn kết, giúp đỡ lãnh nhau đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách, đi đến thắng lợi, có thể nói rằng, tình đoàn kết này có sức mạnh vô cùng lớn, nó đã được lịch sử kiểm chứng, mỗi người dân chúng ta cần phải hiểu và giữ gìn tình đoàn kết dân tộc này

  Trả lờiXóa
 42. chúng ta toàn thể dân tộc Việt Nam với 54 dân tộc anh em là một tổng thể thống nhất, không có bất cứ kẻ nào có thể chia rẽ, phá hoại. Đó cũng chính là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống đoàn kết đó đã đánh bại mọi kẻ thù ngoại xâm cũng như phản quốc. từ truyền thống tố đẹp ấy chúng ta cần phải gìn giữ và phát huy truyền thống ấy trong thời đại mới hiện nay.

  Trả lờiXóa
 43. truyền thống đoàn kết của dân tộc ta là truyền thống tốt đẹp và đáng quý, nó là sự gắn kết giữa các dân tộc anh em của chúng ta. chúng từ sự đoàn kết ấy mà dân tộc ta đã lần lượt giành chiến thắng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nươc. Như Bác Hồ đã nói đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, thành công thành công đại thành công. đó chính là minh chứng rõ nét nhất cho các thế lực luôn tìm cách nhằm phá sự nghiệp CNXH của đan tộc ta.

  Trả lờiXóa
 44. đại đoàn kết dân tộc nó cũng giống như truyền thống yêu nước của dân tộc ta, truyền thống gắn kết, đoàn kết ấy đã nhấn chìm và làm phá sản rất nhiều âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. nhân dân ta cần phải cố gắng gìn giữ,và phát huy

  Trả lờiXóa
 45. Nước ta là một nước có rất nhiều dân tộc, có 54 dân tộc anh em cùng chung sống. Dân tộc Kinh chiếm đa số, song các dân tộc khác cũng có những vai trò quan trọng trong phát triển và sự ổn định của đất nước. Vì vậy cần phải cố gắng phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

  Trả lờiXóa
 46. VIỆT NAM LÀ MỘT ĐẠI GIA ĐÌNH.
  Tuy ngày nay chúng ta đã hòa bình, không còn trực tiếp đối mặt với bọn giặc ngoại xâm, nhưng các thế lực thù địch ngầm đang hoạt động rất nhiều. Chúng ta phải thật tỉnh táo, sát cánh bên nhau, cùng nhau chống lại chúng, bảo vệ đất nước, đừng để chúng chia rẽ, tác động nói xấu đảng, nhà nước làm tư tưởng mọi người lệch lạc Chúng ta phải vững tin về đảng nhà nước.
  Không những thế, anh em ta phải đoàn kết để xây dựng đất nước, thống nhất về hoạt động của nhà nước, sát cánh bên đảng.
  Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống của dân ta.

  Trả lờiXóa
 47. Đât nước Việt Nam ta xưa nay là một đất nước đa dân tộc với 54 dân tộc, trong đó thì dân tộc Kinh chiếm đa sô, các dân tộc anh em cùng chung sống hòa thuận, giúp đỡ lãnh nhau dưới mái nhà chung trên lãnh thổ , tuy nhiên các dân tộc vùng cao còn nhiều khó khăn thiếu thốn về nhiều mặt , chúng ta nên có nhiều chính sách quan tâm hơn đến vần đề dân tộc thiểu số

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đất nước Việt Nam đã trải qua những nấc thăng trầm của lịch sử nước nhà. Để được như ngày hôm nay đất nước đã phải hi sinh rất nhiều, đã phải đổ biết bao nhiêu mồ hôi, xương máu. Nhưng chính là nhờ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc và đặc biệt là tinh thần đoàn kết dân tộc đã giúp cho đất nước ta giành được độc lập chủ quyền, và phát triển bền vững như ngày hôm nay.

   Xóa
 48. Dân tộc Việt Nam là đại gia đình các dân tộc anh em. Nước ta có 54 dân tộc anh em cùng chung sống trên mảnh đất hình chữ S. Trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước, các dân tộc anh em trong khối đại đoàn kết của cả dân tộc đã làm nên điều kỳ diệu, làm nên những chiến thắng vang trời. Tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước là niềm tin, sức mạnh của đất nước.

  Trả lờiXóa
 49. Từ những năm tháng chiến tranh, chúng ta đã thấy được tinh thần đoàn kết của dân ta. Nhân dân đồng lòng đồng tâm, gắn kết với lực lượng chiến sĩ, bộ đội...đẩy lùi giặc ngoại xâm ra khỏi đất nước. Lập lại hòa bình, xây dựng đất nước ấm no, giàu mạnh. Tinh thần dân tộc đã giúp dân ta giữ vững được chủ quyền, Và nó cần được phát huy hơn nữa trong thời đại hiện nay.

  Trả lờiXóa
 50. Việt Nam là đất nước đoàn kết cao, tinh thần dân tộc lớn mạnh, Từng đánh đuổi giặc ngoài xâm ra khỏi đất nước. Trong thời đại hiện nay, khi đất nước trong giai đoạn đổi mới, chúng ta cần phát huy hơn nữa tinh thần dân tộc, đoàn kết để chống lại các thế lực thù địch. Không để chúng có cơ hội chia rẽ nội bộ đất nước để chống phá, lật đổ chính quyền.

  Trả lờiXóa
 51. Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo, nhưng tất cả đều là những công dân Việt Nam với lòng yêu nước đoàn kết. Nhân dân Việt Nam như anh em một nhà. Luôn đùm bọc, yêu thương nhau. Tất cả tạo nên một sức mạnh lớn, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, đẩy lùi mọi thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 52. Đất nước chúng ta là một khối đại đoàn kết dân tộc. Luôn coi nhau là anh em một nhà . Giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống, cùng nhau xây dựng quê hương đất nước, tạo nên một chữ S tươi đẹp, không cho bất cứ thế lực thù địch nào dòm ngó vào nước ta.

  Trả lờiXóa
 53. iến pháp đã khẳng định nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Nước ta có 54 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, cả dân tộc đoàn kết lại để vượt qua những khó khăn của lịch sử, và cùng xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

  Trả lờiXóa
 54. Dân tộc Việt Nam là một khối đại đoàn kết dân tộc. Dân tộc Việt Nam là anh em một nhà. Tất cả là một khối gắn kết với nhau. Từ những năm tháng chiến tranh cho đến thời đại đổi mới như ngày nay, anh em dân tộc Việt Nam luôn thể hiện tình đoàn kết dân tộc, từ đấu tranh chống giặc ngoại xâm, đến chung tay xây dựng quê hương đất nước.

  Trả lờiXóa
 55. Hiến pháp đã khẳng định nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam .Nhà nước thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết tương trợ lẫn nhau giữa các dân tộc, nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Chú trọng xây dựng cơ sở pháp luật vững chắc nhằm thiết lập và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tạo điều kiện cho mỗi dân tộc đều có thể tham gia vào việc xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh của nhà nước và đảm bảo sự bình đẳng giữa các dân tộc trên đất nước ta

  Trả lờiXóa
 56. đoàn kết là vũ khí mạnh mẽ của đất nước. Các hành động chia rẽ, xuyên tạc tới khối đại đoàn kết dân tộc thời gian gần đây đang diễn biến hết sức phức tạp.truyền thống đoàn kết của dân tộc ta là truyền thống tốt đẹp và đáng quý, nó là sự gắn kết giữa các dân tộc anh em của chúng ta. chúng từ sự đoàn kết ấy mà dân tộc ta đã lần lượt giành chiến thắng trong 2 cuộc kháng chiến hào hùng của nhân dân ta

  Trả lờiXóa
 57. Tất cả 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn đoàn kết, chúng sức chung lòng xây dựng và bảo vệ đất nước. Điều đó được thể hiện rõ trong các cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước khỏi quân xâm lược của dân tộc ta. Và ngày nay tất cả 54 dân tộc anh em trên đất nước ta lại đang tiếp tục cùng nhau chung sức xây dựng đất nước ta ngày một giàu đẹp; đậm đà bản sắc dân tộc.

  Trả lờiXóa
 58. Một đất nước có thể vững mạnh và giàu đẹp hay không thì ngoài có một nền kinh tế-chính trị- xã hội phát triển mạnh mẽ và ổn định, đất nước đó còn cần có một sự đoàn kết, đồng lòng chúng sức xây dựng đất nước của nhân dân, của các dân tộc khác nhau trên đất nước đó. Việt Nam tuy là một nước có rất nhiều dân tộc khác nhau, với 54 dân tộc khác nhau cùng sinh sống trên một đất nước hình chữ S, nhưng các dân tộc anh em lại luôn luôn đoàn kết, chung sức xây dựng một khối đại đoàn kết dân tộc để cùng nhau xây dựng và bảo vệ đất nước ta ngày càng vững mạnh hơn.

  Trả lờiXóa