Header Ads Widget

Responsive Advertisement

SỰ LÃNH ĐẠO TUYỆT ĐỐI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC VÀ XÃ HỘI

VŨ CÔNG ANH
     Trong thời gian gần đây, dư luận trong nước đang quan tâm nhiều đến dự thảo sửa đổi bản Hiến Pháp năm 1992 của nước ta. Trong đó, điều khoản mà nhận được nhiều ý kiến đóng góp nhất, là Điều 4 Hiến Pháp Việt Nam năm 1992 quy định vai trò lãnh đảo của đảng đối với nhà nước và xã hội. Những ý kiến đóng góp này vừa mang tính xây dựng nhưng cũng có những ý kiến mang tính chất đả kích, phá hoại từ các tổ chức phản động trong nước bị các tổ chức chống phá bên ngoài dật dây. Là công dân của nước cộng xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta cần phải đảm bảo sự lãnh đạo duy nhất của đảng đối với nhà nước và xã hội. Hay chính là cần bảo vệ điều 4 của Hiến Pháp Việt Nam.
Điều 4 Hiến Pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1992 được sửa đổi bổ sung năm 2001, có viết: “Đảng Cộng Sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mac – Lenin và tư tưởng Hô Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội….”
       Điều 4 Hiến pháp đã ghi nhận vai trò to lớn của Đảng cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội, vừa thể hiện được lòng biết ơn của toàn thể nhân dân Việt Nam đối với Đảng. Sự lãnh đạo của đảng là một thực tế khách quan và phù hợp với quy luật khách quan, mang tính giai cấp, phản ánh bản chất giai cấp của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam.
      Sự lãnh đạo của Đảng cộng Sản Việt Nam phản ánh tính giai cấp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bởi mỗi nhà nước sẽ đi theo một con đường đã được dân tộc, toàn thể nhân dân ta lựa chọn và có căn cứ pháp lý là bản Hiến pháp. Muốn đi theo con đường đã xã định sẵn thì tất yếu cần có một chính đảng duy nhất của một hệ tư tưởng duy nhất lãnh đạo để vạch ra đường lối, chiến lược cho phù hợp với từng thời kỳ lịch sử. Như nước Mỹ đi theo con đường Tư Bản Chủ Nghĩa thì có chính Đảng của giai cấp Tư Sản lãnh đạo là Đảng Dân Chủ và đảng Xã Hội hai Đảng thay nhau cầm quyền; Trung Quốc đi theo con đường XHCN thì họ cũng có chính Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo là Đảng Cộng Sản Trung Quốc và Việt Nam cũng vậy với định hướng đi theo con đường XHCN thì cũng có một chính đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo là Đảng Cộng Sản Việt Nam. Hơn hết chính đảng mà dân tộc ta lựa chọn có nền tảng tư tưởng tiến bộ nhất của mọi thời đại, nền tảng Chủ nghĩa Mác - lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chính nền tảng tư tưởng này đã soi đường cho cách mạng dân tộc ta, là cơ sở để vững chắc để Đảng ta dẫn dắt đất nước đi lên để làm sao xây dựng và phát huy được sự làm chủ của toàn thể nhân dân, vì nhân dân, vì sự tiến bộ phát triển của toàn xã hội. Đây là vũ khí lý luận sắc bén trang bị cho Đảng ta để đấu tranh chống lại sự xuyên tác của chủ nghĩa cơ hội, để đoàn kết toàn thể nhân dân và và tận dụng, phát huy được sức mạnh của cộng đồng quốc tế để bảo vệ nền chính trị, nền hòa bình độc lập của đất nước Việt Nam. Hay nói cách khác đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đồng nghĩa với việc kiên định mục tiêu XHCN mà đảng ta, dân tộc và toàn thể nhân dân ta đã lựa chọn.
        Ngay từ thời kỳ CMDTDCND nhân dân ta đã tuyệt đối tin tưởng đi theo con đường mà Đảng ta lựa chọn, đi theo sự dẫn dắt của Đảng trong từng giai đoạn lịch sử, với uy tín lớn như vậy khi đảm bảo sự lãnh đạo của đảng đối với toàn HTCT nói riêng ; nhà nước và xã hội nói chung thì sẽ vận động, tập hợp và tạo dựng được niềm tin trong quần chúng nhân dân. Mà ta đã biết nền móng của một đất nước không ai khác đó chính là nhân dân. Nhân dân là tương lai của một đất nước. Ta lại nhớ đến câu nói của một danh sĩ nỗi tiếng thời trung đại “Đẩy thuyền là dân; lất thuyền cũng là dân”. Được niềm tin của nhân dân thì sẽ đảm bảo sự lãnh đạo cũng như duy trì được sữ ổn định của đất nước, nhân dân từ đó sẽ phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, đem hết sức mình đi xây dựng phát triển đất nước, đưa nước ta sánh vai với bè bạn năm châu. Nhưng ngược lại khi sự lãnh đạo của đảng Công Sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội không được đảm bảo thì sẽ dễ gây hoang mang trong lòng dân chúng và đó chính là thời cơ để bọn phản động chống phá nền hòa bình ổn định của đất nước, và việc “bị lật” của thượng tầng kiến trúc là chỉ là chuyện một sớm một chiều.
         Ở đất nước ta lúc này thay đổi sự lãnh đạo của Đảng là không cần thiết, bởi dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng cộng sản mà đất nước ta đã đánh đuổi được tất cả lũ cướp nước và bè lũ bán nước đem lại hòa bình độc lập cho dân tộc và hơn hết đã kiến tạo được một cơ sở hạ tầng tốt đẹp bền vững và đang dần hoàn thiện như ngày hôm nay. Một sự thay đổi không cần thiết không những không đem lại kết quả tốt mà còn gây nên bao hậu quả nghiêm trọng khác đặc biệt là sự thay đổi trong thượn tầng kiến trúc sẽ tác động xấu, phá hoại cả một cơ sở hạ tầng.
       Và trên thực tế hiện nay có nhiều thế lực chống đối, phản động, xuyên tạc tuyên truyền nhiều nội dung chống phá nhà nước chính quyền và thậm chí muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội. Sự chống phá xuyên tạc này từ các thế lực phản động bên ngoài và ngay chính những con người mang quốc tịch Việt Nam. Vấn đề này sẽ phần nào làm tác động đến Đảng, cũng có thể đó là nguyên nhân dẫn đến việc làm giảm vai trò lãnh đạo của Đảng thậm chí là niềm tin của nhân dân đối với Đảng với nhà nước và chế độ mà đất nước ta đi theo. Vì vậy, đảm bảo sự lãnh đạo duy nhất của Đảng đối với nhà nước và xã hội là một việc làm cấp thiết không chỉ của nhà nước ta mà là của toàn thể nhân dân Việt Nam. 
       Là công dân Việt Nam hơn ai hết chúng ta cần có niềm tin vào Đảng, vào sự thắng lợi tất yếu của mọi “cuộc cách mạng” dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản VIệt Nam. Kiến quyết đấu tranh trước mọi âm mưu chia rẽ, xuyên tạc, làm xâm hại, làm giảm uy tín của Đảng trong lòng quần chúng nhân dân. Có như vậy chúng ta mới xây dựng được một đất nước hòa bình ổn định và tiến bộ, đừng vì những hạn chế, thiếu sót trong việc vạch ra đường lối hay chỉ đạo thực hiện của đảng mà vội kết luận sự lãnh đạo của Đảng là không cần thiết, bởi đất nước ta đi lên từ trong hoàn cảnh thế giới có nhiều biến động trong chính trị nên có nhiều điểm khác so với các nước, nagy cả các nước cùng đi theo con đường XHCN như Trung Quốc hay Lào,…. Chúng ta phải cố gắng học tập, để đóng góp cho sự phát triển hoàn thiện của đất nước; thiếu thì ta bổ sung yếu thì ta củng cố, hãy cố gắng vì một đất nước Việt Nam đậm đàn bản sắc dân tộc. Không phụ thuộc hay rập khuôn theo một con đường mà đất nước khác đã thành công. Và kiên định, đảm bảo sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng Sản VIệt Nam là điều tất yếu đầu tiên.

Đăng nhận xét

49 Nhận xét

 1. Điều 83 trong Hiến Pháp nước CHXHCNVN hiện nay quy định:

  ‘Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp.

  Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân.

  Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.’

  Điều này có nghĩa Quốc Hội là cơ chế quyền lực mẹ của nhà nước và từ dân, do dân và vì dân như Hiến Pháp khẳng định trong phần mở đầu qua Điều 2.

  Thế nhưng trên thực tế hiện nay Quốc Hội lại không thuộc về nhân dân mà là của Đảng, do Đảng, và cho Đảng. 90% đại biểu là đảng viên Đảng CSVN trong khi Đảng viên CSVN chưa đầy 2.5% dân số cả nước. Các ứng viên Đại Biểu QH là do Đảng thanh lọc và đề cử qua Mặt Trận Tổ Quốc và nhân dân chỉ bầu cho có hình thức chuẩn nhận cho những người Đảng Cử này thành Đảng biểu chính thức. Cho nên từ trước đến nay Quốc Hội thành một cơ chế bù nhìn làm cảnh cho Đảng lãnh đạo. Vì thế, Đảng cứ tự tiện ký kết những hiệp định nhường đất và biển cho Trung Quốc mà không cần thông qua sự bàn thảo tại Quốc Hội và Quốc Hội cứ thế mà phê chuẩn.

  hiện nay Quốc Hội lại không thuộc về nhân dân mà là của Đảng, do Đảng, và cho Đảng
  Tình trạng Quốc Hội VN là cơ chế đảng cử đảng biểu này sẽ tiếp tục kéo dài chừng nào mà nhân dân VN vẫn mặc nhiên chấp nhận nó, coi đó là số kiếp của mình, không thể làm gì khác hơn. Một vài nỗ lực của một số nhà đấu tranh cho dân chủ để chen chân vào Quốc Hội đã không lọt qua được màng lưới lọc loại của Mặt Trận Tổ Quốc, một vài lên tiếng dò dẫm của một số đại biểu Quốc Hội ngoài đảng, rón rén thể hiện chức năng đại biểu Quốc Hội đúng nghĩa của mình, vẫn chưa đủ để mang Quốc Hội trở về tay nhân dân. Nhưng nếu phân tích lại cho kỹ, thì việc nhân dân giành lại Quốc Hội về tay mình theo đúng Hiến Pháp là điều khả thi nằm trong tầm tay của người dân.

  Nếu nhìn Quốc Hội như là một cơ chế vô hồn do Đảng lãnh đạo khống chế, thì quả là khó thay đổi. Vì một phần lớn sức mạnh của chế độ CS là sự ràng buộc trong cơ chế, và một trong những nguyên nhân khiến chế độ này làm bao nhiêu điều sai trái, một cách vô trách nhiệm chính cũng là ở cơ chế. Con người CS từ bộ chính trị sang Quốc Hội, xuống đến cấp địa phương đều núp sau cơ chế để không ai nhận lãnh một trách nhiệm cá nhân nào cả. Cơ chế là bình phong, là cha chung không ai khóc khi sai trái. Và cứ thế các đại biểu Quốc Hội sẽ vẫn là đảng biểu an toàn sau cơ chế Quốc Hội, chừng nào mà nhân dân cứ vẫn để họ yên ổn đằng sau cơ chế này, và cứ vẫn đương nhiên coi họ là đảng biểu bù nhìn cho Đảng, nên không thèm liên hệ làm chi cho mất thì giờ vô ích.

  Từ trước đến nay, các dân oan khiếu kiện đã tranh đấu ròng rã bao năm trời trong bế tắc vì nhắm hướng vào bức tường vô cảm của cơ chế nhà nước. Có biểu tình trước văn phòng Quốc Hội chung chung kêu réo chủ tịch Quốc Hội chung chung thì cũng thế thôi, vì cứ chỉ nhắm vào cơ chế mà đòi hỏi. Thử tưởng tượng, nếu dân oan ta chuyển đối tượng, nhắm ngay vào từng cá nhân đại biểu Quốc Hội, đại diện cho địa phương mình. Tức là những người gần gũi trực tiếp với mình nhất (trên nguyên tắc), họ sẽ không thể né tránh được. Mang đơn khiếu kiện đến tận nhà, tận tay họ; tạo áp xuất để họ phải thể hiện chức năng đại biểu nhân dân đúng nghĩa, nói lên nguyện vọng của cử tri của họ. Đây cũng là cung cách hành xử của cử tri các xứ dân chủ văn minh. Cá nhân những đại biểu Quốc Hội này sẽ phải thấy họ đứng trước sự lựa chọn: một bên là áp lực từ Đảng, bên kia là áp xuất từ bao cử tri trực tiếp hằng ngày, hằng giờ. Một bên là chỗ dựa vào Đảng và bên kia là chỗ dựa vào người dân sát chung quanh họ, trực tiếp gần gũi với đời sống hằng ngày của họ; cộng với chỗ dựa trên văn bản chính thức là Hiến Pháp như qua Điều 97:


  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Điều 83 trong Hiến Pháp (tiếp và hết)

   “Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, không chỉ đại diện cho nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình mà còn đại diện cho nhân dân cả nước.

   Đại biểu Quốc hội phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến và nguyện vọng của cử tri với Quốc hội và các cơ quan Nhà nước hữu quan; thực hiện chế độ tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Quốc hội; trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hướng dẫn, giúp đỡ công dân thực hiện các quyền đó….”

   Trong sự tranh giành như trên với Đảng về ảnh hưởng lên từng đại biểu Quốc Hội của mình, người dân có nhiều cơ may thắng thế hơn. Những đại biểu dù có là đảng viên trung thành với quyền lợi Đảng, sẽ khó mà cảm thấy yên ổn lương tâm, bình thản trong ghế đại biểu của họ khi phải đi ngược lại quyền lợi và nguyện vọng của cử tri hằng ngày kêu rên bên mình, nhất là khi họ thấy những đồng nghiệp giác ngộ sớm, đứng bên nhân dân được cử tri càng thêm tin tưởng thương yêu. Những ứng viên đại biểu Quốc Hội sẽ phải suy nghĩ kỹ hơn xem mình có chịu nổi áp xuất của chức năng đại biểu thực sự không, trước khi nhận cho đảng cử. Từ đó, quy trình đảng cử dân bầu sẽ dần dần mất tác dụng gạn lọc cho Đảng.

   Khi có nhiều đại biểu trở về với nhân dân, thực hiện đúng chức năng đại biểu quốc hội của mình, tích cực bênh vực tiếng nói của cử tri mình, thì sẽ dễ tạo một làn sóng lây lan trong Quốc Hội, để Quốc Hội mau trở về với nhân dân, giành lại quyền quyết định những chính sách cơ bản về đối nội, đối ngoại (Điều 83 Hiến Pháp), quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (Điều 84). Như thế Đảng sẽ không còn có thể tuỳ tiện bán đất, nhường biển, dâng Tây Nguyên cho đàn anh Cộng sản Trung quốc.

   Mầm dân chủ như thế sẽ thăng hoa. Khi người dân có tâm thức và hành xử dân chủ, đòi hỏi từng đại biểu của mình làm đúng chức năng hiến pháp quy định. Cơ chế cũng sẽ phải dần chuyển hướng theo [chiều dân chủ]; thay vì chiều ngược lại, cứ phải chờ đợi có cơ chế dân chủ rồi mới xây tâm thức và hành xử dân chủ.

   Như vậy,ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆTNAM HÃY TRẢ LẠI CHÍNH QUYỀN CHO NHÂN DÂN VIỆTNAM

   Xóa
 2. Đảng Cộng Sản Việt Nam - Không đáng tồn tại

  “Tiếp tục khẳng định Nhà nước [ta] là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo”. Tôi đọc câu này nhiều lần để thấy cái tâm địa xấu xa và cái bản chất xảo trá, bịp bợm, láo khoét của tên nguyễn phú trọng và cái gọi là đảng cướp trá hình cộng sản Việt Nam như sau:

  “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân...” Của nhân dân nào? Do nhân dân nào đã lập ra cái nhà nước xã hội chủ nghĩa (xhcn) này hồi nào? Ở đâu? Và nhân dân nào đã chọn cái nhà nước xhcn mà không chọn một Nhà nước nào khác?

  Đã đến lúc nguyễn Phú Trọng và đảng cướp cộng sản Việt Nam phải học cách ăn nói cho hợp lý, phải loại bỏ nhóm từ “do đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo” vì cách vận hành của câu văn thật lủng củng và không mang một ý nghĩ cụ thể nào hết. Đã “do nhân dân” thì không thể “do đảng Cộng Sản” cùng lúc được. Nghe rất chướng tai.

  “Do đảng cộng sản Việt Nam (đcsVN) lãnh đạo”? Không được xảo ngôn như thế bởi vì đó là một sự tiếm quyền, lạm quyền. Nếu nói là “Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” thì hãy để nhân dân lãnh đạo, đcsVN không được can dự vào, không được phép giành quyền lãnh đạo khi nhân dân chưa cho phép, nếu không thì đây là một sự chồng chéo, lạm dụng quyền bính của đcsVN, cho nên chúng ta gọi chúng là đảng cướp, là một băng đảng cướp bóc thì không được phép đứng ra lãnh đạo Nhân Dân. Một ngôi thì không thể có 2 vua, chính quyền của Nhân Dân thì phải trả lại cho Nhân Dân. Nhân Dân Việt Nam sẽ lựa chọn chính thể thích hợp để lèo lái gụồng máy Quốc Gia. Nhân Dân Việt Nam có đủ nhân lực, tài lực, trí lực để lãnh đạo, Nhân Dân có quyền định đoạt vận mệnh Quốc Gia, đó là quyền dân, là Dân Chủ, là quyền làm chủ của Nhân Dân không thể bị tước đoạt bởi đcsVN.

  68 năm thực hiện ở Miền Bắc, 38 năm ở Miền Nam, xã hội chủ nghĩa là một thực thể ma quỷ, đã không mang lại Tự Do, Hạnh Phúc, Độc Lập cho Dân Tộc VN thì cũng đủ để chứng minh nó là một thứ tà quyền đáng bị vứt bỏ. Nó chỉ hội tụ bằng những kẻ tham lam quyền năng, chức vị, lợi lộc cá nhân, những lợi ích nhóm thao túng quyền lực, tham nhũng, bán đứng Chủ quyền Quốc Gia, tài nguyên đất nước, làm tay sai ngoại bang tàu cộng, phản bội Nhân Dân thì nó không thể được chấp nhận trong xã hội VN, trong mọi cơ cấu tổ chức của Nhà Nước.

  Nếu đcsVN không tự động rút lui và trả lại đất nước VN cho Dân Tộc VN thì Dân Tộc VN sẽ xóa tên đảng cướp cộng sản Việt Nam bằng bạo lực Nhân Dân, tiến đến xây dưng một thể chế thật sự Dân Chủ, Tự Do và Nhân Quyền.

  Tà quyền, đcsVN, hãy thức tỉnh trước khi quá muộn. Nhân Dân Việt Nam không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Tự Do hay là chết!

  Đã không mang lại hiệu quả thì không đáng được tồn tại.

  Hùng Lê
  2013

  Trả lờiXóa
 3. Sửa đổi hiến pháp một trò hề mị dân trong những tráo trở, láo, xạo và trắng trợn. Đảng viên cao cấp ĐCSVN nói

  Ông Lê Hiếu Đằng (phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc):
  "Kêu gọi góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp nhưng đã chuẩn bị sẵn. các ý kiến ‘nói thẳng nói thật’ đi ngược lại ý kiến nhà nước sẽ bị chận đứng bằng cách nầy hoặc cách khác, vì thế nhà nước phải chỉ định một số người phát biểu như cò mồi để chống đối lại ý kiến nghịch. Như vậy kết quả vẫn như củ mà ĐCSVN lại được tiếng với nhân dân."

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Một đảng mang bản chất vô đạo đức lại kêu gọi học tập đạo đức thì thật quá lố bịch!


   Mấy lâu nay, người ta rao đến điếc tai nhức óc, khắp nơi băng rôn khẩu hiệu đến lóa mắt về việc học tập đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều anh em ngồi bàn tán thấy buồn nôn vì những người đứng ra kêu gào học tập đạo đức lại chính là những kẻ vô đạo đức.

   Bởi vì khi đã chấp nhận vào đảng, chấp nhận cương lĩnh chủ trương của đảng cộng sản việt nam mang nhiều điều vô đạo đức, thì người đảng viên đâu có đạo đức của một con người?

   - Đạo đức gì mà trong cương lĩnh thành lập đảng cộng sản Việt Nam, Trần Phú, tổng bí thư đảng, đã nêu khẩu hiệu: “trí, phú, địa, hào –-đào tận gốc trốc tận rễ” và cho đến sau khi cướp được chính quyền họ đã triệt để thực hiện.

   - Đạo đức gì mà sau khi Việt Minh kêu gọi tổng khởi nghĩa cướp chính quyền để“Giành độc lập, xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, nhưng sau khi dân nổi dậy giành được độc lập rồi thì đảng từng bước hất cẳng các thành phần khác, giành quyền độc trị cho riêng mình. Một nhóm lãnh đạo đảng cộng sản VN ngồi xổm trên đầu nhà nước, chính quyền tự ý quyết định những việc phản dân hại nước: Cải cách ruộng đất giết hết những người có khả năng canh tác ở nông thôn, trong đó cả những người có công đóng góp cho thắng lợi, đưa những bần cố nông chỉ huy sản xuất, khiến cho cả nước nghèo đói không có gạo ăn. Chủ trương cải tạo công thương nghiệp cướp hết các công ty xí nghiệp cửa hàng làm ăn khá giao cho bọn vô học quản lý làm tan nát cả nền sản xuất công thương nghiệp, đến nỗi người dân không có những thứ tối thiểu để dùng.

   - Đạo đức kiểu gì mà sau khi bắt dân ta theo đường lối do chế độ cộng sản bày đặt quản lý kinh tế thất bại, cả nước nghèo đói, buộc phải học tư bản theo “cơ chế thị trường” lại còn cố bám đuôi “ xã hội chủ nghĩa”. Đây là âm mưu cho dân làm giàu đến lúc nào đó, khi đảng thấy đủ sẽ quyết định “xã hội chủ nghĩa”, thì đảng sẽ ôm tất cả tài sản trong nước thành “của chung”.

   - Đạo đức kiểu gì mà chỉ cho mình là giỏi nhất, bắt dân phải theo cái chủ nghĩa Mác Lê, một chủ nghĩa vô thần và trái quy luật tự nhiên xã hội đã bị đại đa số các nước theo cộng sản vất bỏ; trong khi dân ta rất trọng tâm linh, thờ cúng ông bà tổ tiên và tôn trọng thánh thần. (Trong khối Asian chỉ độc có Việt Nam là theo cộng sản).

   - Đạo đức kiểu gì mà hầu hết cán bộ của đảng đều tham nhũng làm giàu tiêu xài xa xỉ, trong khi nông dân, công nhân và nói chung nhân dân đều nghèo đói.

   - Đạo đức kiểu gì mà một mình một chợ, vừa đá bóng vừa thổi còi, tự thưởng cho mình, đúng trên luật pháp?

   Nói chung không sao kể xiết những điều vô đạo đức mà bản chất cộng sản dung chứa cũng như những người lãnh đạo đảng cộng sản đã thể hiện. Vấn đề lớn nhất hiện nay, muốn khôi phục đạo đức xã hội không có cách gì khác là phải thực hiện một chế độ dân chủ, phải đa nguyên đa đảng, phải tam quyền phân lập... Bởi độc quyền thì dẫn đến phát xít và lãnh đạo là vua thì nó sẽ xem dân là cỏ rác.

   Nhà báo Châu Thành

   Xóa
 4. Thực tiễn lịch sử nước ta đã chứng minh sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội luôn là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam... Tuy nhiên, để phù hợp với thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam và khẳng định mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 4 theo hướng quy định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Việt Nam phải đòi hỏi để có bầu cử tự do cho bằng được...
   Không chỉ điều bốn hiến pháp mà toàn văn của tập sách gọi là “hiến pháp” của nước Việt Nam xhcn hiện nay tất cả đều là ý muốn của đảng cộng sản. Đảng cộng sản viết xuống, quốc hội cộng sản gồm toàn đảng viên cộng sản thông qua. Đây không phải là ý muốn của nhân dân Việt Nam.

   Đối với bản văn gọi là hiến pháp Việt Nam hiện nay, nhân dân Việt Nam không dính líu gì đến bản văn này. Nó không phải là ý muốn của nhân dân Việt Nam, vì nó không do nhân dân Việt Nam viết lên do đó nó không có giá trị pháp lý.

   Hiến pháp của một quốc gia phải do đại biểu chính thức của nhân dân soạn thảo; quốc hội lập hiến, quốc hội lập pháp là đại diện chính thức của toàn dân VN. Quốc hội lập hiến, quốc hội lập pháp phải được thành lập qua bầu cử tự do, phổ thông đầu phiếu của toàn dân mới đúng là cơ quan đại diện, là người có trách nhiệm soản thảo hiến pháp và các bộ luật, sắc luật dưới hiến pháp.

   Vì đảng cộng sản là một đảng hoạt động ngoài luật pháp, từ ngày thành lập đến nay, đảng cộng sản chưa bao giờ đăng ký hoạt động với bất kỳ một chính phủ, chính quyền nào! Mọi điều khoản trong cái gọi là “hiến pháp” hiện nay đều không có giá trị pháp lý. Mọi bộ luật sắc luật, sắc lệnh…Việt Nam hiện có viết dưới “hiến pháp của đảng cộng sản” đều vô giá trị về tính pháp lý nền tảng.

   Việt Nam phải thực hiện lại từ đầu, phải thực hiện bầu cử tự do có quốc tế giám sát để soạn thảo một bản hiến pháp đúng nghĩa cho tám mươi sáu triệu người Việt Nam kể cả mọi đảng viên cộng sản đã thức thỉnh vào chế độ cộng sản thối nát, bán nước, hại dân hiện nay.

   Quý bạn đọc hãy copy trọn địa chỉ dưới đây, để vào khung địa chỉ http://, bấm search để nghe những người trẻ Việt Nam phản ảnh về sự thật của Việt Nam hiện nay như thế nào:

   https://www.youtube.com/embed/RrITd1HO37A?feature=player_embedded

   Xóa
 5. Trong hơn tám mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại. Đó là sự thật không thể chối cãi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nói hồ tặc có " đạo đức " là tôi PHÁT ÓI. Nhưng tôi phải công nhận hắn là thằng ĐẠI GIAN HÙNG vì khi hắn còn trẻ, chân ướt, chân ráo từ Phan Thiết vừa vào SG mà hắn tìm cách xuống được tàu Pháp để " vượt biên chui " là đủ biết " ngón nghề " của hắn thuộc hàng " cao thủ ".

   Học tập theo hồ tặc, theo tôi, chỉ học toàn tính xấu của hắn :

   1- Lừa Thầy, Phản Bạn : Lấy tên chung Nguyễn Ái Quốc của nhiều người làm tên riêng của mình. Bán cụ Phan Bội Châu cho Pháp.

   2- Ngu si, đần độn: Sống lâu năm ở các nước Tư bản mà không thấy cái hay, cái đẹp của CNTB mà đi tôn thờ tà thuyết tận LX.

   3- Ăn cắp. Thói vô liêm sĩ : Hắn bê nguyên tập thơ của người khác. Lấy tên TDTiên viết bài ca tụng chính mình.

   4- Giết người không gớm tay : Giết người các đảng khác, CCRĐ v...v.

   5- Đạo đức giả : Sau khi giết gần 200.000 dân vô tội, hắn giả vờ khóc lóc.

   6-Tính Sở Khanh, điếm thúi, chơi chạy.

   Về tính chơi chạy của hồ, tôi xin kể cho các bạn nghe 1 chuyện : Hôm thứ bảy 17/8/13 tôi dự tiệc tại nhà con của 1 người bạn, trong hẽm gần chợ Hòa Hưng SG. Bàn 10 người, có 2 người MB ( cùng cơ quan với con người bạn tôi ) thao thao nói về tài của bác hồ: nào là bác làm thơ, viết báo, làm nhạc trưởng v...v. Tôi biết người MB không biết nói lái, nên tôi chơi xỏ : Hai Anh kể còn thiếu, chứ tôi biết bác từng là diễn viên chính của đoàn kịch SỐNG GIANG ( nói lái là Sáng Giông, có nghĩa là chơi chạy ). Các người MN hiểu, họ mỉm cười, còn 2 người MB không hiểu, tưởng tôi khen bác thật nên nói : " Chú nói đúng, vì bác làm nhạc trưởng được thì bác đóng kịch được ".

   Lê Cửu Long

   Xóa
 6. dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 7. Trải qua quá trình đấu tranh cách mạng gian khổ, thử thách và hy sinh to lớn, Đảng ta ngày càng trưởng thành, uy tín và ảnh hưởng của Đảng ngày càng được nâng cao trong xã hội, trong niềm tự hào của cả dân tộc.

  Trả lờiXóa
 8. Vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được khẳng định không chỉ qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, mà còn được khẳng định ở tính đúng đắn trong việc tiếp thu, vận dụng sáng tạo và phát triển lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện lịch sử của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 9. Đảng sống trong lòng dân tộc, là niềm tin, lẽ sống của nhân dân Việt Nam, đại diện trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. sự lãnh đạo của Đảng là tất yếu.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng! đảng cộng sản là rắm thối, có ai nói là đảng thơm tho gì đâu!

   Xóa
 10. Vai trò lãnh đạo của Đảng đã được hiến định tại Điều 4 Hiến pháp năm 1992: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

  Trả lờiXóa
 11. Thông qua việc ghi nhận và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong Hiến pháp năm 1992, uy tín của Đảng được nâng cao không chỉ với nhân dân trong nước mà cả đối với bạn bè quốc tế, không chỉ với các đảng cộng sản anh em, mà cả với các chính đảng khác của các nước trên thế giới. Đó là sự thật hiển nhiên không thể phủ nhận, xuyên tạc, bác bỏ.

  Trả lờiXóa
 12. Đảng Cộng sản Việt Nam thiếu chính danh

  Đảng CS Đông Dương, rồi đảng Lao động VN, rồi đảng CS Việt Nam chưa hề nộp một giấy xin phép nào cho cơ quan hành chính, nhà nước, cũng chưa nhận được giấy phép hợp lệ nào. Nhà toán học cả đời làm vô vàn chứng minh cho các bài toán gai góc nhất của mình, bỗng đứng trước một kết luận rất đáng buồn cho đảng CS, cũng rất buồn cười cho toàn xã hội, là đảng CS Việt Nam trên thực tế là một đảng bất hợp pháp, là một đảng... chui, nghĩa là hoạt động không có giấy phép...

  *

  Giáo sư Hoàng Xuân Phú là một nhà toán học lớn. Ông tốt nghiệp Tiến sỹ Toán học ở Viện đại học Humboldt của CH Liên bang Đức, hiện là Tổng Thư ký Viện Toán VN kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Toán của Viện.

  Gs Hoàng Xuân Phú cũng là một nhà báo đặc sắc, có Blog riêng mang tên ông. Ông dấn thân cho sự nghiệp dân chủ hóa đất nước, từng có mặt trong một số cuộc "Chủ nhật xuống đường" chống bành trướng. Ông từng có luận văn sắc sảo phản đối việc khai phá bauxite ở vùng Tây Nguyên, chỉ rõ hiểm họa xây dựng điện hạt nhân ở nước ta, và gần đây tích cực tham gia cuộc thảo luận về việc thành lập một đảng mới để cạnh tranh lành mạnh với đảng CS do luật gia Lê Hiếu Đằng và nhà báo Hồ Ngọc Nhuận nêu lên.

  Là giáo sư toán học, ông có nếp lập luận chặt chẽ, luôn chứng minh từ thực tế, truy tìm tận nguồn ngọn của vấn đề. Ông nghiên cứu kỹ các văn bản, hồ sơ lưu trữ, các đạo luật, nghị định liên quan đến việc lập hội, như Luật về Mặt trận Tổ quốc, Luật về Đoàn thanh niên, về Tổng liên đoàn Lao động... Từ đó ông phát hiện ra một vấn đề có thể nói là kinh thiên động địa: đó là Nhà nước đã quy định bất cứ tổ chức chính trị - xã hội nào hoạt động trên lãnh thổ VN đều phải làm đơn xin phép, khai lý lịch, tôn chỉ mục đích và chỉ được hoạt động khi có quyết định của chính quyền xét duyệt điều lệ, tôn chỉ mục đích và quy định rõ phạm vi, thể thức hoạt động, các mối quan hệ với chính quyền và các tổ chức khác trong xã hội. Vậy mà ông không tìm ra một lưu trữ nào nói rằng đảng CS Việt Nam đã tuân theo các thủ tục vừa kể.

  Đảng CS Đông Dương, rồi đảng Lao động VN, rồi đảng CS Việt Nam chưa hề nộp một giấy xin phép nào cho cơ quan hành chính, nhà nước, cũng chưa nhận được giấy phép hợp lệ nào. Nhà toán học cả đời làm vô vàn chứng minh cho các bài toán gai góc nhất của mình, bỗng đứng trước một kết luận rất đáng buồn cho đảng CS, cũng rất buồn cười cho toàn xã hội, là đảng CS Việt Nam trên thực tế là một đảng bất hợp pháp, là một đảng... chui, nghĩa là hoạt động không có giấy phép.

  Vậy mà trong Điều lệ Đảng CS ghi rõ: "Đảng CS VN hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật". Nó nói vậy nhưng không hề làm.

  Giáo sư Hoàng Xuân Phú cho rằng xét về thủ tục hành chính, đảng CS đã tự cho mình đặc quyền hành chính, không ghi danh, cũng không làm đơn xin phép hoạt động. Đây là một lỗ hổng hành chính đáng trách.

  Theo ông, về mặt thực thi Hiến pháp, mỗi điều khoản Hiến pháp đều có một đạo luật tương ứng hướng dẫn thể thức, phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn áp dụng trong cuộc sống. Thiếu một đạo luật như thế, một điều khoản Hiến pháp như Điều 4 quy định vai trò lãnh đạo của đảng CS trong xã hội không thể, chưa thể đưa ra thực hiện được. Lẽ ra việc thực hiện phải bị treo lại cho đến khi có luật về đảng CS, hay luật về các đảng chính trị nói chung, trong đó có đảng CS. Gs Hoàng Xuân Phú chỉ ra rằng trong một phiên họp quốc hội, từng có ý kiến của lãnh đạo là Hiến pháp tuy có quy định quyền biểu tình, nhưng vì chưa có Luật về biểu tình nên quyền đó phải bị treo lại để chờ luật; vậy chưa có Luật về đảng CS thì mọi hoạt động của đảng CS lẽ ra cũng phải bị treo lại.

  Trả lờiXóa
 13. Đảng Cộng sản Việt Nam thiếu chính danh (Tiếp theo và hết)

  Giữa cuộc tranh luận trên, ông Nguyễn Ngọc Già trên mạng Dân Làm Báo chất vấn ông Vũ Minh Giang, từng là phó giám đốc Đại học Quốc gia, rằng Điều 4 Hiến pháp do đảng CS tự mình đề ra có giá trị gì không, người dân công nhận điều đó bằng cách nào? Không có thảo luận, không có trưng cầu dân ý. Tất cả chỉ là tự vỗ ngực mình rồi bảo là toàn dân công nhận, qua một cái gọi là Quốc hội, thật ra là đảng hội, vì đảng viên CS chiếm 90% số ghế. Dân không hề có ý kiến. Rõ ràng lại một kiểu ăn gian, phi pháp, thiếu đạo đức được chứng minh.

  Vẫn chưa hết. Gs Hoàng Xuân Phú muốn đưa cuộc tranh luận đến tận cùng chân lý. Ông đặt vấn đề đảng CS khẳng định trong điều lệ là đảng trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, mang bản chất của giai cấp công nhân, trung thành với quyền lợi của công nhân, lao động và dân tộc, hoạt động trong phạm vi Hiến pháp và luật pháp, tất cả 4 vấn đề then chốt ấy đều không hề được chứng minh trong thực tế, trong cuộc sống.

  Chủ nghĩa Mác - Lênin trong thực tiễn đã bị lịch sử lên án với đấu tranh giai cấp tàn khốc và chuyên chính vô sản đẫm máu; đảng CS không cho công dân được lập công đoàn tự do của mình, chuyên bênh các chủ đầu tư tư bản; đảng CS xóa bỏ quyền người cày có ruộng của nông dân; tự đặt mình trên Hiến pháp và ngoài luật pháp; tất cả đều chứng minh đảng CS đã sai lầm tận gốc trong cả 4 vấn đề then chốt. Nó nói một đằng làm một nẻo, chuyên đi ngược lòng dân, chiều lòng bọn bành trướng; tính thiếu chính đáng, tính bất hợp hiến và bất hợp pháp của nó, tính thiếu đạo lý đạo đức lương thiện của nó cùng với tệ nhũng lạm nặng nề không sao ngăn chặn, đang hiện rõ.

  Trong tháng 10 Quốc hội sẽ họp để thông qua bản sửa đổi Hiến pháp cuối cùng. Chẳng lẽ cả 500 vị đại biểu Quốc hội - mà 90% là đảng viên CS cấp cao - đã mất hoàn toàn mối liên hệ với nhân dân, với cử tri, với những trí thức trung thực, thức tỉnh, như giáo sư Hoàng Xuân Phú và hàng vạn trí thức ký tên bác bỏ bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp do Quốc hội từng thông qua hồi đầu năm hay sao?

  Đảng CS như một lâu đài được xây dựng trên cát lỏng, đang có nguy cơ chìm nghỉm.

  Bùi Tín

  Trả lờiXóa
 14. Thực tiễn đã chứng minh sự lãnh đạo tuyệt vời của Đảng ta qua nhwungx năm tháng chiến tranh giữ nước, giành độc lập cũng như sự lãnh đạo của Đảng với những đường lối chính trị, văn hóa, và phát triển kinh tế nhằm đưa đất nước lên tầm cao mới.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Một đảng mang bản chất vô đạo đức lại kêu gọi học tập đạo đức thì thật quá lố bịch!


   Mấy lâu nay, người ta rao đến điếc tai nhức óc, khắp nơi băng rôn khẩu hiệu đến lóa mắt về việc học tập đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều anh em ngồi bàn tán thấy buồn nôn vì những người đứng ra kêu gào học tập đạo đức lại chính là những kẻ vô đạo đức.

   Bởi vì khi đã chấp nhận vào đảng, chấp nhận cương lĩnh chủ trương của đảng cộng sản việt nam mang nhiều điều vô đạo đức, thì người đảng viên đâu có đạo đức của một con người?

   - Đạo đức gì mà trong cương lĩnh thành lập đảng cộng sản Việt Nam, Trần Phú, tổng bí thư đảng, đã nêu khẩu hiệu: “trí, phú, địa, hào –-đào tận gốc trốc tận rễ” và cho đến sau khi cướp được chính quyền họ đã triệt để thực hiện.

   - Đạo đức gì mà sau khi Việt Minh kêu gọi tổng khởi nghĩa cướp chính quyền để“Giành độc lập, xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, nhưng sau khi dân nổi dậy giành được độc lập rồi thì đảng từng bước hất cẳng các thành phần khác, giành quyền độc trị cho riêng mình. Một nhóm lãnh đạo đảng cộng sản VN ngồi xổm trên đầu nhà nước, chính quyền tự ý quyết định những việc phản dân hại nước: Cải cách ruộng đất giết hết những người có khả năng canh tác ở nông thôn, trong đó cả những người có công đóng góp cho thắng lợi, đưa những bần cố nông chỉ huy sản xuất, khiến cho cả nước nghèo đói không có gạo ăn. Chủ trương cải tạo công thương nghiệp cướp hết các công ty xí nghiệp cửa hàng làm ăn khá giao cho bọn vô học quản lý làm tan nát cả nền sản xuất công thương nghiệp, đến nỗi người dân không có những thứ tối thiểu để dùng.

   - Đạo đức kiểu gì mà sau khi bắt dân ta theo đường lối do chế độ cộng sản bày đặt quản lý kinh tế thất bại, cả nước nghèo đói, buộc phải học tư bản theo “cơ chế thị trường” lại còn cố bám đuôi “ xã hội chủ nghĩa”. Đây là âm mưu cho dân làm giàu đến lúc nào đó, khi đảng thấy đủ sẽ quyết định “xã hội chủ nghĩa”, thì đảng sẽ ôm tất cả tài sản trong nước thành “của chung”.

   - Đạo đức kiểu gì mà chỉ cho mình là giỏi nhất, bắt dân phải theo cái chủ nghĩa Mác Lê, một chủ nghĩa vô thần và trái quy luật tự nhiên xã hội đã bị đại đa số các nước theo cộng sản vất bỏ; trong khi dân ta rất trọng tâm linh, thờ cúng ông bà tổ tiên và tôn trọng thánh thần. (Trong khối Asian chỉ độc có Việt Nam là theo cộng sản).

   - Đạo đức kiểu gì mà hầu hết cán bộ của đảng đều tham nhũng làm giàu tiêu xài xa xỉ, trong khi nông dân, công nhân và nói chung nhân dân đều nghèo đói.

   - Đạo đức kiểu gì mà một mình một chợ, vừa đá bóng vừa thổi còi, tự thưởng cho mình, đúng trên luật pháp?

   Nói chung không sao kể xiết những điều vô đạo đức mà bản chất cộng sản dung chứa cũng như những người lãnh đạo đảng cộng sản đã thể hiện. Vấn đề lớn nhất hiện nay, muốn khôi phục đạo đức xã hội không có cách gì khác là phải thực hiện một chế độ dân chủ, phải đa nguyên đa đảng, phải tam quyền phân lập... Bởi độc quyền thì dẫn đến phát xít và lãnh đạo là vua thì nó sẽ xem dân là cỏ rác.

   Nhà báo Châu Thành

   Xóa
 15. Thực chất của đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập là xuyên tạc, phủ nhận, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và bọn cơ hội chính trị đã thể hiện rõ, chúng không vì lợi ích của dân tộc Việt Nam, không đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam, mà nhằm mục đích phá hoại sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Một đảng mang bản chất vô đạo đức lại kêu gọi học tập đạo đức thì thật quá lố bịch!


   Mấy lâu nay, người ta rao đến điếc tai nhức óc, khắp nơi băng rôn khẩu hiệu đến lóa mắt về việc học tập đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều anh em ngồi bàn tán thấy buồn nôn vì những người đứng ra kêu gào học tập đạo đức lại chính là những kẻ vô đạo đức.

   Bởi vì khi đã chấp nhận vào đảng, chấp nhận cương lĩnh chủ trương của đảng cộng sản việt nam mang nhiều điều vô đạo đức, thì người đảng viên đâu có đạo đức của một con người?

   - Đạo đức gì mà trong cương lĩnh thành lập đảng cộng sản Việt Nam, Trần Phú, tổng bí thư đảng, đã nêu khẩu hiệu: “trí, phú, địa, hào –-đào tận gốc trốc tận rễ” và cho đến sau khi cướp được chính quyền họ đã triệt để thực hiện.

   - Đạo đức gì mà sau khi Việt Minh kêu gọi tổng khởi nghĩa cướp chính quyền để“Giành độc lập, xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, nhưng sau khi dân nổi dậy giành được độc lập rồi thì đảng từng bước hất cẳng các thành phần khác, giành quyền độc trị cho riêng mình. Một nhóm lãnh đạo đảng cộng sản VN ngồi xổm trên đầu nhà nước, chính quyền tự ý quyết định những việc phản dân hại nước: Cải cách ruộng đất giết hết những người có khả năng canh tác ở nông thôn, trong đó cả những người có công đóng góp cho thắng lợi, đưa những bần cố nông chỉ huy sản xuất, khiến cho cả nước nghèo đói không có gạo ăn. Chủ trương cải tạo công thương nghiệp cướp hết các công ty xí nghiệp cửa hàng làm ăn khá giao cho bọn vô học quản lý làm tan nát cả nền sản xuất công thương nghiệp, đến nỗi người dân không có những thứ tối thiểu để dùng.

   - Đạo đức kiểu gì mà sau khi bắt dân ta theo đường lối do chế độ cộng sản bày đặt quản lý kinh tế thất bại, cả nước nghèo đói, buộc phải học tư bản theo “cơ chế thị trường” lại còn cố bám đuôi “ xã hội chủ nghĩa”. Đây là âm mưu cho dân làm giàu đến lúc nào đó, khi đảng thấy đủ sẽ quyết định “xã hội chủ nghĩa”, thì đảng sẽ ôm tất cả tài sản trong nước thành “của chung”.

   - Đạo đức kiểu gì mà chỉ cho mình là giỏi nhất, bắt dân phải theo cái chủ nghĩa Mác Lê, một chủ nghĩa vô thần và trái quy luật tự nhiên xã hội đã bị đại đa số các nước theo cộng sản vất bỏ; trong khi dân ta rất trọng tâm linh, thờ cúng ông bà tổ tiên và tôn trọng thánh thần. (Trong khối Asian chỉ độc có Việt Nam là theo cộng sản).

   - Đạo đức kiểu gì mà hầu hết cán bộ của đảng đều tham nhũng làm giàu tiêu xài xa xỉ, trong khi nông dân, công nhân và nói chung nhân dân đều nghèo đói.

   - Đạo đức kiểu gì mà một mình một chợ, vừa đá bóng vừa thổi còi, tự thưởng cho mình, đúng trên luật pháp?

   Nói chung không sao kể xiết những điều vô đạo đức mà bản chất cộng sản dung chứa cũng như những người lãnh đạo đảng cộng sản đã thể hiện. Vấn đề lớn nhất hiện nay, muốn khôi phục đạo đức xã hội không có cách gì khác là phải thực hiện một chế độ dân chủ, phải đa nguyên đa đảng, phải tam quyền phân lập... Bởi độc quyền thì dẫn đến phát xít và lãnh đạo là vua thì nó sẽ xem dân là cỏ rác.

   Nhà báo Châu Thành

   Xóa
 16. tại Điều 4 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tôi đề nghị giữ nguyên quy định về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Bởi vì đối với nhân dân, Đảng là mùa xuân tất thắng.

  Trả lờiXóa
 17. Điều 4 Hiến pháp, Việc ghi nhận này là sự thể chế hóa quan điểm của Đảng về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, là sự kế thừa quy định của Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, khẳng định tính lịch sử, tính tất yếu khách quan sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 18. Thực tiễn lịch sử nước ta đã chứng minh sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội luôn là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đó là đầu tàu vững chắc lèo lái con thuyền Việt Nam.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Một đảng mang bản chất vô đạo đức lại kêu gọi học tập đạo đức thì thật quá lố bịch!


   Mấy lâu nay, người ta rao đến điếc tai nhức óc, khắp nơi băng rôn khẩu hiệu đến lóa mắt về việc học tập đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều anh em ngồi bàn tán thấy buồn nôn vì những người đứng ra kêu gào học tập đạo đức lại chính là những kẻ vô đạo đức.

   Bởi vì khi đã chấp nhận vào đảng, chấp nhận cương lĩnh chủ trương của đảng cộng sản việt nam mang nhiều điều vô đạo đức, thì người đảng viên đâu có đạo đức của một con người?

   - Đạo đức gì mà trong cương lĩnh thành lập đảng cộng sản Việt Nam, Trần Phú, tổng bí thư đảng, đã nêu khẩu hiệu: “trí, phú, địa, hào –-đào tận gốc trốc tận rễ” và cho đến sau khi cướp được chính quyền họ đã triệt để thực hiện.

   - Đạo đức gì mà sau khi Việt Minh kêu gọi tổng khởi nghĩa cướp chính quyền để“Giành độc lập, xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, nhưng sau khi dân nổi dậy giành được độc lập rồi thì đảng từng bước hất cẳng các thành phần khác, giành quyền độc trị cho riêng mình. Một nhóm lãnh đạo đảng cộng sản VN ngồi xổm trên đầu nhà nước, chính quyền tự ý quyết định những việc phản dân hại nước: Cải cách ruộng đất giết hết những người có khả năng canh tác ở nông thôn, trong đó cả những người có công đóng góp cho thắng lợi, đưa những bần cố nông chỉ huy sản xuất, khiến cho cả nước nghèo đói không có gạo ăn. Chủ trương cải tạo công thương nghiệp cướp hết các công ty xí nghiệp cửa hàng làm ăn khá giao cho bọn vô học quản lý làm tan nát cả nền sản xuất công thương nghiệp, đến nỗi người dân không có những thứ tối thiểu để dùng.

   - Đạo đức kiểu gì mà sau khi bắt dân ta theo đường lối do chế độ cộng sản bày đặt quản lý kinh tế thất bại, cả nước nghèo đói, buộc phải học tư bản theo “cơ chế thị trường” lại còn cố bám đuôi “ xã hội chủ nghĩa”. Đây là âm mưu cho dân làm giàu đến lúc nào đó, khi đảng thấy đủ sẽ quyết định “xã hội chủ nghĩa”, thì đảng sẽ ôm tất cả tài sản trong nước thành “của chung”.

   - Đạo đức kiểu gì mà chỉ cho mình là giỏi nhất, bắt dân phải theo cái chủ nghĩa Mác Lê, một chủ nghĩa vô thần và trái quy luật tự nhiên xã hội đã bị đại đa số các nước theo cộng sản vất bỏ; trong khi dân ta rất trọng tâm linh, thờ cúng ông bà tổ tiên và tôn trọng thánh thần. (Trong khối Asian chỉ độc có Việt Nam là theo cộng sản).

   - Đạo đức kiểu gì mà hầu hết cán bộ của đảng đều tham nhũng làm giàu tiêu xài xa xỉ, trong khi nông dân, công nhân và nói chung nhân dân đều nghèo đói.

   - Đạo đức kiểu gì mà một mình một chợ, vừa đá bóng vừa thổi còi, tự thưởng cho mình, đúng trên luật pháp?

   Nói chung không sao kể xiết những điều vô đạo đức mà bản chất cộng sản dung chứa cũng như những người lãnh đạo đảng cộng sản đã thể hiện. Vấn đề lớn nhất hiện nay, muốn khôi phục đạo đức xã hội không có cách gì khác là phải thực hiện một chế độ dân chủ, phải đa nguyên đa đảng, phải tam quyền phân lập... Bởi độc quyền thì dẫn đến phát xít và lãnh đạo là vua thì nó sẽ xem dân là cỏ rác.

   Nhà báo Châu Thành

   Xóa
 19. Sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam phải do nhân dân Việt Nam thực hiện dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 20. Tương lai, vận mệnh đất nước, dân tộc Việt Nam phải có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; dân tộc Việt Nam tự quyết định vận mệnh của mình mà không cần sự can thiệp của bất cứ thế lực nào.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Một đảng mang bản chất vô đạo đức lại kêu gọi học tập đạo đức thì thật quá lố bịch!


   Mấy lâu nay, người ta rao đến điếc tai nhức óc, khắp nơi băng rôn khẩu hiệu đến lóa mắt về việc học tập đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều anh em ngồi bàn tán thấy buồn nôn vì những người đứng ra kêu gào học tập đạo đức lại chính là những kẻ vô đạo đức.

   Bởi vì khi đã chấp nhận vào đảng, chấp nhận cương lĩnh chủ trương của đảng cộng sản việt nam mang nhiều điều vô đạo đức, thì người đảng viên đâu có đạo đức của một con người?

   - Đạo đức gì mà trong cương lĩnh thành lập đảng cộng sản Việt Nam, Trần Phú, tổng bí thư đảng, đã nêu khẩu hiệu: “trí, phú, địa, hào –-đào tận gốc trốc tận rễ” và cho đến sau khi cướp được chính quyền họ đã triệt để thực hiện.

   - Đạo đức gì mà sau khi Việt Minh kêu gọi tổng khởi nghĩa cướp chính quyền để“Giành độc lập, xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, nhưng sau khi dân nổi dậy giành được độc lập rồi thì đảng từng bước hất cẳng các thành phần khác, giành quyền độc trị cho riêng mình. Một nhóm lãnh đạo đảng cộng sản VN ngồi xổm trên đầu nhà nước, chính quyền tự ý quyết định những việc phản dân hại nước: Cải cách ruộng đất giết hết những người có khả năng canh tác ở nông thôn, trong đó cả những người có công đóng góp cho thắng lợi, đưa những bần cố nông chỉ huy sản xuất, khiến cho cả nước nghèo đói không có gạo ăn. Chủ trương cải tạo công thương nghiệp cướp hết các công ty xí nghiệp cửa hàng làm ăn khá giao cho bọn vô học quản lý làm tan nát cả nền sản xuất công thương nghiệp, đến nỗi người dân không có những thứ tối thiểu để dùng.

   - Đạo đức kiểu gì mà sau khi bắt dân ta theo đường lối do chế độ cộng sản bày đặt quản lý kinh tế thất bại, cả nước nghèo đói, buộc phải học tư bản theo “cơ chế thị trường” lại còn cố bám đuôi “ xã hội chủ nghĩa”. Đây là âm mưu cho dân làm giàu đến lúc nào đó, khi đảng thấy đủ sẽ quyết định “xã hội chủ nghĩa”, thì đảng sẽ ôm tất cả tài sản trong nước thành “của chung”.

   - Đạo đức kiểu gì mà chỉ cho mình là giỏi nhất, bắt dân phải theo cái chủ nghĩa Mác Lê, một chủ nghĩa vô thần và trái quy luật tự nhiên xã hội đã bị đại đa số các nước theo cộng sản vất bỏ; trong khi dân ta rất trọng tâm linh, thờ cúng ông bà tổ tiên và tôn trọng thánh thần. (Trong khối Asian chỉ độc có Việt Nam là theo cộng sản).

   - Đạo đức kiểu gì mà hầu hết cán bộ của đảng đều tham nhũng làm giàu tiêu xài xa xỉ, trong khi nông dân, công nhân và nói chung nhân dân đều nghèo đói.

   - Đạo đức kiểu gì mà một mình một chợ, vừa đá bóng vừa thổi còi, tự thưởng cho mình, đúng trên luật pháp?

   Nói chung không sao kể xiết những điều vô đạo đức mà bản chất cộng sản dung chứa cũng như những người lãnh đạo đảng cộng sản đã thể hiện. Vấn đề lớn nhất hiện nay, muốn khôi phục đạo đức xã hội không có cách gì khác là phải thực hiện một chế độ dân chủ, phải đa nguyên đa đảng, phải tam quyền phân lập... Bởi độc quyền thì dẫn đến phát xít và lãnh đạo là vua thì nó sẽ xem dân là cỏ rác.

   Nhà báo Châu Thành

   Xóa
 21. Chỉ có hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng như vậy, mới cho phép chúng ta không hổ thẹn với lớp lớp thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh bao xương máu, công sức cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Một đảng mang bản chất vô đạo đức lại kêu gọi học tập đạo đức thì thật quá lố bịch!


   Mấy lâu nay, người ta rao đến điếc tai nhức óc, khắp nơi băng rôn khẩu hiệu đến lóa mắt về việc học tập đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều anh em ngồi bàn tán thấy buồn nôn vì những người đứng ra kêu gào học tập đạo đức lại chính là những kẻ vô đạo đức.

   Bởi vì khi đã chấp nhận vào đảng, chấp nhận cương lĩnh chủ trương của đảng cộng sản việt nam mang nhiều điều vô đạo đức, thì người đảng viên đâu có đạo đức của một con người?

   - Đạo đức gì mà trong cương lĩnh thành lập đảng cộng sản Việt Nam, Trần Phú, tổng bí thư đảng, đã nêu khẩu hiệu: “trí, phú, địa, hào –-đào tận gốc trốc tận rễ” và cho đến sau khi cướp được chính quyền họ đã triệt để thực hiện.

   - Đạo đức gì mà sau khi Việt Minh kêu gọi tổng khởi nghĩa cướp chính quyền để“Giành độc lập, xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, nhưng sau khi dân nổi dậy giành được độc lập rồi thì đảng từng bước hất cẳng các thành phần khác, giành quyền độc trị cho riêng mình. Một nhóm lãnh đạo đảng cộng sản VN ngồi xổm trên đầu nhà nước, chính quyền tự ý quyết định những việc phản dân hại nước: Cải cách ruộng đất giết hết những người có khả năng canh tác ở nông thôn, trong đó cả những người có công đóng góp cho thắng lợi, đưa những bần cố nông chỉ huy sản xuất, khiến cho cả nước nghèo đói không có gạo ăn. Chủ trương cải tạo công thương nghiệp cướp hết các công ty xí nghiệp cửa hàng làm ăn khá giao cho bọn vô học quản lý làm tan nát cả nền sản xuất công thương nghiệp, đến nỗi người dân không có những thứ tối thiểu để dùng.

   - Đạo đức kiểu gì mà sau khi bắt dân ta theo đường lối do chế độ cộng sản bày đặt quản lý kinh tế thất bại, cả nước nghèo đói, buộc phải học tư bản theo “cơ chế thị trường” lại còn cố bám đuôi “ xã hội chủ nghĩa”. Đây là âm mưu cho dân làm giàu đến lúc nào đó, khi đảng thấy đủ sẽ quyết định “xã hội chủ nghĩa”, thì đảng sẽ ôm tất cả tài sản trong nước thành “của chung”.

   - Đạo đức kiểu gì mà chỉ cho mình là giỏi nhất, bắt dân phải theo cái chủ nghĩa Mác Lê, một chủ nghĩa vô thần và trái quy luật tự nhiên xã hội đã bị đại đa số các nước theo cộng sản vất bỏ; trong khi dân ta rất trọng tâm linh, thờ cúng ông bà tổ tiên và tôn trọng thánh thần. (Trong khối Asian chỉ độc có Việt Nam là theo cộng sản).

   - Đạo đức kiểu gì mà hầu hết cán bộ của đảng đều tham nhũng làm giàu tiêu xài xa xỉ, trong khi nông dân, công nhân và nói chung nhân dân đều nghèo đói.

   - Đạo đức kiểu gì mà một mình một chợ, vừa đá bóng vừa thổi còi, tự thưởng cho mình, đúng trên luật pháp?

   Nói chung không sao kể xiết những điều vô đạo đức mà bản chất cộng sản dung chứa cũng như những người lãnh đạo đảng cộng sản đã thể hiện. Vấn đề lớn nhất hiện nay, muốn khôi phục đạo đức xã hội không có cách gì khác là phải thực hiện một chế độ dân chủ, phải đa nguyên đa đảng, phải tam quyền phân lập... Bởi độc quyền thì dẫn đến phát xít và lãnh đạo là vua thì nó sẽ xem dân là cỏ rác.

   Nhà báo Châu Thành

   Xóa
 22. Sự lãnh đạo của Đảng khiến dân tin và yêu, xây dựng và phát triển đất nước, giúp chúng ta có đủ niềm tin, nghị lực và trí tuệ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Một đảng mang bản chất vô đạo đức lại kêu gọi học tập đạo đức thì thật quá lố bịch!


   Mấy lâu nay, người ta rao đến điếc tai nhức óc, khắp nơi băng rôn khẩu hiệu đến lóa mắt về việc học tập đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều anh em ngồi bàn tán thấy buồn nôn vì những người đứng ra kêu gào học tập đạo đức lại chính là những kẻ vô đạo đức.

   Bởi vì khi đã chấp nhận vào đảng, chấp nhận cương lĩnh chủ trương của đảng cộng sản việt nam mang nhiều điều vô đạo đức, thì người đảng viên đâu có đạo đức của một con người?

   - Đạo đức gì mà trong cương lĩnh thành lập đảng cộng sản Việt Nam, Trần Phú, tổng bí thư đảng, đã nêu khẩu hiệu: “trí, phú, địa, hào –-đào tận gốc trốc tận rễ” và cho đến sau khi cướp được chính quyền họ đã triệt để thực hiện.

   - Đạo đức gì mà sau khi Việt Minh kêu gọi tổng khởi nghĩa cướp chính quyền để“Giành độc lập, xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, nhưng sau khi dân nổi dậy giành được độc lập rồi thì đảng từng bước hất cẳng các thành phần khác, giành quyền độc trị cho riêng mình. Một nhóm lãnh đạo đảng cộng sản VN ngồi xổm trên đầu nhà nước, chính quyền tự ý quyết định những việc phản dân hại nước: Cải cách ruộng đất giết hết những người có khả năng canh tác ở nông thôn, trong đó cả những người có công đóng góp cho thắng lợi, đưa những bần cố nông chỉ huy sản xuất, khiến cho cả nước nghèo đói không có gạo ăn. Chủ trương cải tạo công thương nghiệp cướp hết các công ty xí nghiệp cửa hàng làm ăn khá giao cho bọn vô học quản lý làm tan nát cả nền sản xuất công thương nghiệp, đến nỗi người dân không có những thứ tối thiểu để dùng.

   - Đạo đức kiểu gì mà sau khi bắt dân ta theo đường lối do chế độ cộng sản bày đặt quản lý kinh tế thất bại, cả nước nghèo đói, buộc phải học tư bản theo “cơ chế thị trường” lại còn cố bám đuôi “ xã hội chủ nghĩa”. Đây là âm mưu cho dân làm giàu đến lúc nào đó, khi đảng thấy đủ sẽ quyết định “xã hội chủ nghĩa”, thì đảng sẽ ôm tất cả tài sản trong nước thành “của chung”.

   - Đạo đức kiểu gì mà chỉ cho mình là giỏi nhất, bắt dân phải theo cái chủ nghĩa Mác Lê, một chủ nghĩa vô thần và trái quy luật tự nhiên xã hội đã bị đại đa số các nước theo cộng sản vất bỏ; trong khi dân ta rất trọng tâm linh, thờ cúng ông bà tổ tiên và tôn trọng thánh thần. (Trong khối Asian chỉ độc có Việt Nam là theo cộng sản).

   - Đạo đức kiểu gì mà hầu hết cán bộ của đảng đều tham nhũng làm giàu tiêu xài xa xỉ, trong khi nông dân, công nhân và nói chung nhân dân đều nghèo đói.

   - Đạo đức kiểu gì mà một mình một chợ, vừa đá bóng vừa thổi còi, tự thưởng cho mình, đúng trên luật pháp?

   Nói chung không sao kể xiết những điều vô đạo đức mà bản chất cộng sản dung chứa cũng như những người lãnh đạo đảng cộng sản đã thể hiện. Vấn đề lớn nhất hiện nay, muốn khôi phục đạo đức xã hội không có cách gì khác là phải thực hiện một chế độ dân chủ, phải đa nguyên đa đảng, phải tam quyền phân lập... Bởi độc quyền thì dẫn đến phát xít và lãnh đạo là vua thì nó sẽ xem dân là cỏ rác.

   Nhà báo Châu Thành

   Xóa
 23. Phát huy sức mạnh lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, chung tay cùng nhau gây dựng tổ quốc, chống lại những kẻ phá hoại là mục tiêu chung mà cả nước cùng hướng tới, vì một tương lai tốt đẹp hơn trong tương lai.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Một đảng mang bản chất vô đạo đức lại kêu gọi học tập đạo đức thì thật quá lố bịch!


   Mấy lâu nay, người ta rao đến điếc tai nhức óc, khắp nơi băng rôn khẩu hiệu đến lóa mắt về việc học tập đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều anh em ngồi bàn tán thấy buồn nôn vì những người đứng ra kêu gào học tập đạo đức lại chính là những kẻ vô đạo đức.

   Bởi vì khi đã chấp nhận vào đảng, chấp nhận cương lĩnh chủ trương của đảng cộng sản việt nam mang nhiều điều vô đạo đức, thì người đảng viên đâu có đạo đức của một con người?

   - Đạo đức gì mà trong cương lĩnh thành lập đảng cộng sản Việt Nam, Trần Phú, tổng bí thư đảng, đã nêu khẩu hiệu: “trí, phú, địa, hào –-đào tận gốc trốc tận rễ” và cho đến sau khi cướp được chính quyền họ đã triệt để thực hiện.

   - Đạo đức gì mà sau khi Việt Minh kêu gọi tổng khởi nghĩa cướp chính quyền để“Giành độc lập, xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, nhưng sau khi dân nổi dậy giành được độc lập rồi thì đảng từng bước hất cẳng các thành phần khác, giành quyền độc trị cho riêng mình. Một nhóm lãnh đạo đảng cộng sản VN ngồi xổm trên đầu nhà nước, chính quyền tự ý quyết định những việc phản dân hại nước: Cải cách ruộng đất giết hết những người có khả năng canh tác ở nông thôn, trong đó cả những người có công đóng góp cho thắng lợi, đưa những bần cố nông chỉ huy sản xuất, khiến cho cả nước nghèo đói không có gạo ăn. Chủ trương cải tạo công thương nghiệp cướp hết các công ty xí nghiệp cửa hàng làm ăn khá giao cho bọn vô học quản lý làm tan nát cả nền sản xuất công thương nghiệp, đến nỗi người dân không có những thứ tối thiểu để dùng.

   - Đạo đức kiểu gì mà sau khi bắt dân ta theo đường lối do chế độ cộng sản bày đặt quản lý kinh tế thất bại, cả nước nghèo đói, buộc phải học tư bản theo “cơ chế thị trường” lại còn cố bám đuôi “ xã hội chủ nghĩa”. Đây là âm mưu cho dân làm giàu đến lúc nào đó, khi đảng thấy đủ sẽ quyết định “xã hội chủ nghĩa”, thì đảng sẽ ôm tất cả tài sản trong nước thành “của chung”.

   - Đạo đức kiểu gì mà chỉ cho mình là giỏi nhất, bắt dân phải theo cái chủ nghĩa Mác Lê, một chủ nghĩa vô thần và trái quy luật tự nhiên xã hội đã bị đại đa số các nước theo cộng sản vất bỏ; trong khi dân ta rất trọng tâm linh, thờ cúng ông bà tổ tiên và tôn trọng thánh thần. (Trong khối Asian chỉ độc có Việt Nam là theo cộng sản).

   - Đạo đức kiểu gì mà hầu hết cán bộ của đảng đều tham nhũng làm giàu tiêu xài xa xỉ, trong khi nông dân, công nhân và nói chung nhân dân đều nghèo đói.

   - Đạo đức kiểu gì mà một mình một chợ, vừa đá bóng vừa thổi còi, tự thưởng cho mình, đúng trên luật pháp?

   Nói chung không sao kể xiết những điều vô đạo đức mà bản chất cộng sản dung chứa cũng như những người lãnh đạo đảng cộng sản đã thể hiện. Vấn đề lớn nhất hiện nay, muốn khôi phục đạo đức xã hội không có cách gì khác là phải thực hiện một chế độ dân chủ, phải đa nguyên đa đảng, phải tam quyền phân lập... Bởi độc quyền thì dẫn đến phát xít và lãnh đạo là vua thì nó sẽ xem dân là cỏ rác.

   Nhà báo Châu Thành

   Xóa
 24. Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân cả nước đi qua những cuộc kháng chiến đau thương, đi qua những công cuộc cải cách kinh tế văn hóa chính trị để có được như ngày hôm nay. Tôi hoàn toàn ủng hộ Đảng ta.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Một đảng mang bản chất vô đạo đức lại kêu gọi học tập đạo đức thì thật quá lố bịch!


   Mấy lâu nay, người ta rao đến điếc tai nhức óc, khắp nơi băng rôn khẩu hiệu đến lóa mắt về việc học tập đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều anh em ngồi bàn tán thấy buồn nôn vì những người đứng ra kêu gào học tập đạo đức lại chính là những kẻ vô đạo đức.

   Bởi vì khi đã chấp nhận vào đảng, chấp nhận cương lĩnh chủ trương của đảng cộng sản việt nam mang nhiều điều vô đạo đức, thì người đảng viên đâu có đạo đức của một con người?

   - Đạo đức gì mà trong cương lĩnh thành lập đảng cộng sản Việt Nam, Trần Phú, tổng bí thư đảng, đã nêu khẩu hiệu: “trí, phú, địa, hào –-đào tận gốc trốc tận rễ” và cho đến sau khi cướp được chính quyền họ đã triệt để thực hiện.

   - Đạo đức gì mà sau khi Việt Minh kêu gọi tổng khởi nghĩa cướp chính quyền để“Giành độc lập, xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, nhưng sau khi dân nổi dậy giành được độc lập rồi thì đảng từng bước hất cẳng các thành phần khác, giành quyền độc trị cho riêng mình. Một nhóm lãnh đạo đảng cộng sản VN ngồi xổm trên đầu nhà nước, chính quyền tự ý quyết định những việc phản dân hại nước: Cải cách ruộng đất giết hết những người có khả năng canh tác ở nông thôn, trong đó cả những người có công đóng góp cho thắng lợi, đưa những bần cố nông chỉ huy sản xuất, khiến cho cả nước nghèo đói không có gạo ăn. Chủ trương cải tạo công thương nghiệp cướp hết các công ty xí nghiệp cửa hàng làm ăn khá giao cho bọn vô học quản lý làm tan nát cả nền sản xuất công thương nghiệp, đến nỗi người dân không có những thứ tối thiểu để dùng.

   - Đạo đức kiểu gì mà sau khi bắt dân ta theo đường lối do chế độ cộng sản bày đặt quản lý kinh tế thất bại, cả nước nghèo đói, buộc phải học tư bản theo “cơ chế thị trường” lại còn cố bám đuôi “ xã hội chủ nghĩa”. Đây là âm mưu cho dân làm giàu đến lúc nào đó, khi đảng thấy đủ sẽ quyết định “xã hội chủ nghĩa”, thì đảng sẽ ôm tất cả tài sản trong nước thành “của chung”.

   - Đạo đức kiểu gì mà chỉ cho mình là giỏi nhất, bắt dân phải theo cái chủ nghĩa Mác Lê, một chủ nghĩa vô thần và trái quy luật tự nhiên xã hội đã bị đại đa số các nước theo cộng sản vất bỏ; trong khi dân ta rất trọng tâm linh, thờ cúng ông bà tổ tiên và tôn trọng thánh thần. (Trong khối Asian chỉ độc có Việt Nam là theo cộng sản).

   - Đạo đức kiểu gì mà hầu hết cán bộ của đảng đều tham nhũng làm giàu tiêu xài xa xỉ, trong khi nông dân, công nhân và nói chung nhân dân đều nghèo đói.

   - Đạo đức kiểu gì mà một mình một chợ, vừa đá bóng vừa thổi còi, tự thưởng cho mình, đúng trên luật pháp?

   Nói chung không sao kể xiết những điều vô đạo đức mà bản chất cộng sản dung chứa cũng như những người lãnh đạo đảng cộng sản đã thể hiện. Vấn đề lớn nhất hiện nay, muốn khôi phục đạo đức xã hội không có cách gì khác là phải thực hiện một chế độ dân chủ, phải đa nguyên đa đảng, phải tam quyền phân lập... Bởi độc quyền thì dẫn đến phát xít và lãnh đạo là vua thì nó sẽ xem dân là cỏ rác.

   Nhà báo Châu Thành

   Xóa
 25. Ánh sáng từ sự lãnh đạo của Đảng vẫn luôn soi sáng đến muôn đời sau. cuộc sống bình yên này của nhân dân là cuộc sống ấm no hạnh phúc độc lập tự do mà cả nước cùng đấu tranh giành lại được dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Bác Hồ kính yêu và Đảng ta.

  Trả lờiXóa
 26. Việc tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và toàn xã hội trong Hiến pháp đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với lịch sử và những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của nước ta.

  Trả lờiXóa
 27. Nhân dân ta tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổ quốc và nhân dân, từ đó bảo vệ vững chắc độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội là đúng đắn

  Trả lờiXóa
 28. điều kiện cụ thể về lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam và đất nước Việt Nam, cần phải khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng với Nhà nước và xã hội. Đó là điều mà không ai có thể chối cãi được.

  Trả lờiXóa
 29. trong 68 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, quân và dân ta đã đi qua thời kỳ tăm tối đau thương của chiến tranh nhưng cũng đầy hào hùng khí thế của dân tộc, để đến được ngày hôm nay.

  Trả lờiXóa
 30. Sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng là chìa khóa thành công cho đất nước ta, cho con thuyền Việt Nam được cập bến là nơi kinh tế văn hóa phát triển, được bằng các nước trong khu vực cũng như quốc tế.

  Trả lờiXóa
 31. Một đảng mang bản chất vô đạo đức lại kêu gọi học tập đạo đức thì thật quá lố bịch!


  Mấy lâu nay, người ta rao đến điếc tai nhức óc, khắp nơi băng rôn khẩu hiệu đến lóa mắt về việc học tập đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều anh em ngồi bàn tán thấy buồn nôn vì những người đứng ra kêu gào học tập đạo đức lại chính là những kẻ vô đạo đức.

  Bởi vì khi đã chấp nhận vào đảng, chấp nhận cương lĩnh chủ trương của đảng cộng sản việt nam mang nhiều điều vô đạo đức, thì người đảng viên đâu có đạo đức của một con người?

  - Đạo đức gì mà trong cương lĩnh thành lập đảng cộng sản Việt Nam, Trần Phú, tổng bí thư đảng, đã nêu khẩu hiệu: “trí, phú, địa, hào –-đào tận gốc trốc tận rễ” và cho đến sau khi cướp được chính quyền họ đã triệt để thực hiện.

  - Đạo đức gì mà sau khi Việt Minh kêu gọi tổng khởi nghĩa cướp chính quyền để“Giành độc lập, xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, nhưng sau khi dân nổi dậy giành được độc lập rồi thì đảng từng bước hất cẳng các thành phần khác, giành quyền độc trị cho riêng mình. Một nhóm lãnh đạo đảng cộng sản VN ngồi xổm trên đầu nhà nước, chính quyền tự ý quyết định những việc phản dân hại nước: Cải cách ruộng đất giết hết những người có khả năng canh tác ở nông thôn, trong đó cả những người có công đóng góp cho thắng lợi, đưa những bần cố nông chỉ huy sản xuất, khiến cho cả nước nghèo đói không có gạo ăn. Chủ trương cải tạo công thương nghiệp cướp hết các công ty xí nghiệp cửa hàng làm ăn khá giao cho bọn vô học quản lý làm tan nát cả nền sản xuất công thương nghiệp, đến nỗi người dân không có những thứ tối thiểu để dùng.

  - Đạo đức kiểu gì mà sau khi bắt dân ta theo đường lối do chế độ cộng sản bày đặt quản lý kinh tế thất bại, cả nước nghèo đói, buộc phải học tư bản theo “cơ chế thị trường” lại còn cố bám đuôi “ xã hội chủ nghĩa”. Đây là âm mưu cho dân làm giàu đến lúc nào đó, khi đảng thấy đủ sẽ quyết định “xã hội chủ nghĩa”, thì đảng sẽ ôm tất cả tài sản trong nước thành “của chung”.

  - Đạo đức kiểu gì mà chỉ cho mình là giỏi nhất, bắt dân phải theo cái chủ nghĩa Mác Lê, một chủ nghĩa vô thần và trái quy luật tự nhiên xã hội đã bị đại đa số các nước theo cộng sản vất bỏ; trong khi dân ta rất trọng tâm linh, thờ cúng ông bà tổ tiên và tôn trọng thánh thần. (Trong khối Asian chỉ độc có Việt Nam là theo cộng sản).

  - Đạo đức kiểu gì mà hầu hết cán bộ của đảng đều tham nhũng làm giàu tiêu xài xa xỉ, trong khi nông dân, công nhân và nói chung nhân dân đều nghèo đói.

  - Đạo đức kiểu gì mà một mình một chợ, vừa đá bóng vừa thổi còi, tự thưởng cho mình, đúng trên luật pháp?

  Nói chung không sao kể xiết những điều vô đạo đức mà bản chất cộng sản dung chứa cũng như những người lãnh đạo đảng cộng sản đã thể hiện. Vấn đề lớn nhất hiện nay, muốn khôi phục đạo đức xã hội không có cách gì khác là phải thực hiện một chế độ dân chủ, phải đa nguyên đa đảng, phải tam quyền phân lập... Bởi độc quyền thì dẫn đến phát xít và lãnh đạo là vua thì nó sẽ xem dân là cỏ rác.

  Nhà báo Châu Thành

  Trả lờiXóa
 32. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 33. Thử hỏi dân tộc mình nếu không có chính đảng cộng sản lãnh đạo thì có được như ngày hôm nay hay không?Sự lãnh đạo của đảng là tuyệt đối về mọi mặt.lịch sử dân tộc ta đã chứng minh điều này.Mọi sự phỉ báng làm mất niềm tin của nhân dân vào đảng chỉ thêm phần tạo động lực cho Đảng củng cố lại vị trí của chính mình trong công cuộc lãnh đạo đất nước ta. chúng ta phải tin vào Đảng của chúng ta.

  Trả lờiXóa
 34. Trong hơn 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một nước độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, thế và lực của đất nước không ngừng được nâng cao, quan hệ quốc tế không ngừng được mở rộng.Ngày nay các tầng lớp nhân dân vẫn tin tưởng ở Đảng, đi theo Đảng, ủng hộ đường lối của Đảng. Vai trò lãnh đạo của Đảng đã được khẳng định trong Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992 và các đạo luật khác…
  Vai trò lãnh đạo đó là chính đáng, hợp lòng dân, hợp hiến, hợp pháp, tức hợp với đạo lý và pháp lý.

  Trả lờiXóa
 35. Mãi mãi niềm tin theo Đảng luôn là điều cần thiết có ở mỗi người dân cho dù đất nước đang ở bất cứ thời điểm và hoàn cảnh nào. Chỉ có như vậy thì Đảng mới có thể giúp nhân dân có được một cuộc sống tốt đẹp nhất.

  Trả lờiXóa
 36. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng được khẳng định nhiều hơn, điều này còn được thể hiện trong chính Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

  Trả lờiXóa