Header Ads Widget

Responsive Advertisement

TỰ DO TÔN GIÁO LUÔN ĐƯỢC ĐẢNG, NHÀ NƯỚC ĐẢM BẢO THỰC HIỆN

Hương Hương

Tự do tín ngưỡng hay tự do tôn giáo thường được coi là một nguyên tắc ủng hộ quyền tự do của cá nhân hay cộng đồng trong việc công khai hoặc bí mật thực hành, thờ phụng, rao giảng, hay tu tập một tôn giáo hay tín ngưỡng. Khái niệm này thường được thừa nhận là có bao gồm cả việc tự do thay đổi tôn giáo hoặc tự do không theo một tôn giáo nào. Tại nhiều quốc gia, tự do tín ngưỡng được nhiều người coi là một quyền cơ bản của con người.
Việt Nam là nước có nhiều tín ngưỡng, tôn giáo. Hiện nay, ở nước ta có sáu tôn giáo lớn đã được Nhà nước thừa nhận về tổ chức là: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Cao đài, Hoà Hảo với khoảng 20 triệu tín đồ. Ngoài ra còn hàng chục triệu người khác vẫn giữ tín ngướng dân gian, truyền thống và cả tín ngưỡng nguyên thuỷ
Tín  ngướng,  tôn  giáo  ở  nước  ta  chủ  yếu  ở  cấp  độ  tâm  lý  tôn  giáo. Nhiều tín đồ tôn giáo tuy khá sùng đạo, nhưng hiểu giáo lý rất ít, gia nhập đạo phần nhiều do lan truyền tâm lý, hoặc do vận động, lôi kéo; ý thức tôn giáo ở phần lớn tín đồ không thật sâu sắc.
Tự do tôn giáo là một vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm và đảm bảo từ cơ sở pháp lí đến thực tiễn. Tuy nhiên, các thế lực thù địch và các đối tượng phản động luôn lợi dụng vấn đề này để chống phá cách mạng Việt Nam, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, bóp nghẹt tự do tôn giáo, phân biệt đối  xử giữa người theo tôn giáo và nguơif không theo tôn giáo..., coi đây là một trong bốn trụ cột của chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam...
-  Về mặt cơ sở pháp lí:
+. Việt Nam là thành viên tích cực tham gia các công ước, tuyên ngôn quốc tế về tự do tôn giáo như: Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền,  Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị....
+. Hiến pháp 1992 – văn bản luật cao nhất của Nhà Nước đã khẳng định:
“Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.
Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ.
Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước”.
+. Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo năm 2004 do Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội ban hành quy định về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, bao gồm 6 chương.
Chương 1: Những quy định chung
Chương 2: Hoạt động tín ngưỡng của người của người có tín ngưỡng và hoạt động tôn giáo của tín đồ, nhà tu hành, chức sắc.
Chương 3: Tổ chức tôn giáo và hoạt động của tổ chức tôn giáo
Chương 4: Tài sản thuộc cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và hoạt động xã hội của tổ chức tôn giáo, tín đồ, nhà tu hành, chức sắc
Chương 5: Quan hệ quốc tế của tổ chức tôn giáo, tín đồ, nhà tu hành, chức sắc.
Chương 6: Điều khoản thi hành
+. Các văn bản dưới luật:
Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
Nghị định 92 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo...

-  Chủ trương, chính sách của Đảng:
Nước ta là quốc gia có nhiều loại hình tín ngưỡng, tôn giáo. Các dân tộc đa số và thiểu số đều có những hình thức tín ngưỡng, tôn giáo riêng của mình. Tôn giáo, tín ngưỡng của các dân tộc vừa phản ánh những giá trị bản sắc tộc người vừa phản ánh những nét chung của trình dộ phát triển xã hội và của nền kinh tế nông nghiệp khu vực nhiệt đới Đông Nam Á.
Quan điểm, chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta tập trung vào các vấn đề cơ bản sau:
Một là, tín ngưỡng tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng bào các tôn giáo, tín ngưỡng là bộ phận của khối đoàn kết toàn dân tộc.
Hai là, Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết dân tộc, không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng tôn giáo. Các tôn giáo đều bình đẳng trước phát luật và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.
Ba là, nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng; là động viên đồng bào nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập dân tộc, bảo đảm lợi ích vật chất và tinh thần cho đồng bào tôn giáo.
Bốn là, công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.
Năm là, vấn đề theo đạo và truyền đạo: Mọi tín đồ đều có quyền tự do hành đạo tại gia đình và cơ sở thờ tự hợp pháp theo quy định của pháp luật. Việc truyền đạo cũng như mọi hoạt động tôn giáo đều phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; không được ép buộc người dân theo đạo...
Chính sách cụ thể đối với tôn giáo được thể hiện trong Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo(2004). Pháp lệnh thể hiện tinh thần đổi mới của Đảng và Hiến pháp về tín ngưỡng và tôn giáo, tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Chính sách tín ngưỡng tôn giáo tập trung vào các vấn đề cơ bản:
Quy định những hoạt động tín ngưỡng của người có tín ngưỡng và hoạt động tôn giáo của tín đồ, nhà tu hành và chức sắc tôn giáo.
Về tổ chức tôn giáo và hoạt động của tổ chức tôn giáo.
Chính sách vể quan hệ quốc tế của tổ chức tôn giáo, tín đồ, chức sắc nhà tu hành.
-  Về mặt thực tiễn chứng minh Đảng, Nhà Nước ta luôn quan tâm đến vấn đề tự do tôn giáo của người dân
Sinh hoạt tôn giáo của chức sắc, tín đồ được quan tâm và tạo điều kiện của các cấp chính quyền; việc bày tỏ đức tin của tín đồ, lễ nghi, lễ hội tôn giáo được diễn ra bình thường không có sự phân biệt giữa các tổ chức tôn giáo; việc phong chức, phong phẩm, thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo cũng như việc xuất cảnh của chức sắc tôn giáo được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chức sắc, nhà tu hành trong các tôn giáo được duy trì và mở rộng, đáp ứng nhu cầu các tổ chức, cá nhân tôn giáo; việc in ấn kinh sách và xuất bản các ấn phẩm khác liên quan đên tôn giáo được thực hiện thường xuyên, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các tổ chức tôn giáo, các tổ chức tôn giáo được tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu, hợp tác với các tổ chức tôn giáo nước ngoài; việc xây dựng, tu bổ, sửa chữa cơ sở thờ tự tôn giáo được quan tâm tạo điều kiện giải quyết thỏa đáng theo quy định của Pháp luật
Các tôn giáo mới được cấp đăng ký hoạt động và công nhận về mặt tổ chức theo quy định của pháp luật được tăng lên trong những năm qua. Hiện cả nước 13 tôn giáo với 36 tổ chức tôn giáo và 01 pháp môn tu hành đã được Nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt động (trước khi ban hành Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo chỉ có 6 tôn giáo với 16 tổ chức), gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Hồi giáo, Tịnh độ Cư sỹ phật Hội Việt Nam, Baha’i, Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Minh Sư đạo, Mính Lý đạo Tam Tông Miếu, đạo Bàlamôn.
Công tác phối hợp với các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tôn giáo của Đảng, Nhà nước và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho chức sắc, chức việc các tôn giáo những năm qua được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, đầu tư chặt chẽ hơn
Kết quả nêu trên khẳng định chính sách tôn giáo đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta; đã động viên được đồng bào các tôn giáo đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khai thác, huy động được tiềm năng của các tôn giáo tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và đó cũng là điều kiện cơ bản để chúng ta đấu tranh có hiệu quả đối với các âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng nước ta

Đăng nhận xét

9 Nhận xét

 1. Lợi dụng vấn đề tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam là một trong những âm mưu xuyên suốt của các thế lực thù địch nhà nước Việt Nam. Để thực hiện âm mưu đó họ không từ một thủ đoạn nào để chống phá đặc biệt là xuyên tạc về tình hình tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 2. Với những luận điệu như Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo, Việt Nam đàn áp tôn giáo họ xuyê tạc một cách trắng trợn tình hình tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam. Tuy nhiên dù họ có “to mồm” đến đấu thì họ cũng không thể phủ nhận một thực tế rằng VIệt Nam là một nước luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo

  Trả lờiXóa
 3. Tư tưởng ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thể hiện trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng. Quan tâm đến công tác tôn giáo, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nói chung và đời sống của đồng bào các tôn giáo nói riêng là một trong những nguyên tắc lãnh đạo, quản lý xã hội và điều hành đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 4. Điều 1 Pháp lệnh về Tín ngưỡng, Tôn giáo khẳng định chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Nhà nước bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Không ai được xâm phạm quyền tự do ấy. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Công dân có tín ngưỡng, tôn giáo hoặc không có tín ngưỡng, tôn giáo cũng như công dân có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau phải tôn trọng lẫn nhau”…

  Trả lờiXóa
 5. Sự tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước Việt Nam được thể hiện rất rõ trong các đạo luật. Tại Điều 10 Hiến pháp năm 1946 ghi rõ: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng”. Đến Hiến pháp 1959, tại Điều 26 quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được ghi rõ hơn: “Công dân nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào”. thế mà bọn chúng dám bịa đặt ra việt nam không tôn trọng tự do tôn giáo

  Trả lờiXóa
 6. quá đủ để khẳng định rằng, trong hệ thống hiến pháp, pháp luật Việt Nam “tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người”. Những cơ sở pháp lý căn bản nêu trên đã cho thấy rõ ràng, bảo đảm và tôn trọng tự do tôn giáo, đoàn kết dân tộc đã trở thành một nguyên tắc hàng đầu và nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam từ trước đến nay. chúng ta nên cảnh giác với những luận điệu chống phá, và bịa đặt

  Trả lờiXóa
 7. nhiều tổ chức tôn giáo được công nhận trên đất nước việt là: Hội thánh Tin lành Việt Nam (ở miền Bắc), Giáo hội Công giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, những năm qua Nhà nước Việt Nam đã lần lượt xem xét và công nhận về mặt tổ chức cho nhiều tôn giáo như: Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo, 9 Hội thánh Cao đài, Giáo hội Phật giáo Hòa hảo, Hội thánh Tin lành Việt Nam (ở miền Nam), Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh Kiên Giang… thế nên đủ bằng chứng việt nam tự do tôn giáo

  Trả lờiXóa
 8. Mọi sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam đều diễn ra bình thường, không gặp bất cứ sự cản trở nào. Đặc biệt, những ngày lễ của các tôn giáo được tổ chức trọng thể theo đúng nghi thức tôn giáo, thu hút sự tham gia đông đảo của các tín đồ với tinh thần phấn khởi, yên tâm và tin tưởng vào chính sách tôn giáo và pháp luật của Nhà nước Việt Nam, đồng thời bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

  Trả lờiXóa
 9. . Công tác tuyên truyền, vận động các chức sắc, đồng bào có đạo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng dân tộc và tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm trật tự an toàn xã hội được đẩy mạnh.

  Trả lờiXóa