Header Ads Widget

Responsive Advertisement

BÀN VỀ CHÍNH SÁCH VĂN HÓA

 --- HOÀNG PHƯƠNG ---
Trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định phát triển kinh tế phải luôn luôn gắn liền với phát triển văn hóa, giáo dục.
Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh”, là sự nghiệp xây dựng và sáng tạo to lớn của nhân dân ta, đồng thời là một quá trình cải biến xã hội sâu sắc, đòi hỏi phát huy khả năng và trí tuệ ở mỗi con người Việt Nam. Sự thay đổi cơ cấu kinh tế, kết cấu xã hội, nhu cầu tăng nhanh về văn hoá,... là những yếu tố làm thay đổi nhiều mặt đời sống văn hoá dân tộc.
Để văn hóa Việt Nam đi sâu vào tâm hồn người Việt
Kể từ năm 1986 trở lại đây, cùng với sự đổi mới tư duy về kinh tế, Đảng cộng sản Việt Nam đã có những nhận thức mới về vai trò của văn hóa. Văn kiện đại hội của Đảng thời kỳ đổi mới nhất quán khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực, là mục tiêu của sự phát triển. Để hiện thực hóa vai trò của văn hóa, một trong những nhiệm vụ được Đảng quan tâm đó là xây dựng các chính sách văn hóa phù hợp.
Đại hội XI (2011) Đảng nhấn mạnh sự phát triển hài hòa giữa các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. “Phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển là thể hiện rõ nhất của chế độ ta”.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong những năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, lĩnh vực văn hóa đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Văn hóa góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tham gia tích cực vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy sức mạnh, tính tích cức của nhân dân tham gia vào các hoạt động văn hóa đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tọa nên sự chuyển biến bước đầu, là tiền đề quan trọng để văn hóa nước nhà tiếp tục phát triển đúng hướng và chắc chắn. Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt năm 2009. Các hoạt động như giữ gìn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc, xây dựng, củng cố hệ thống thiết chế văn hóa, phát triển văn chương nghệ thuật,…không ngừng được đẩy mạnh. Nhiều giá trị văn hóa và sản phẩm văn hóa mới được hình thành góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. giao lưu quốc tế về văn hóa được mở rộng, việc quảng bá hình ảnh dân tộc và văn hóa Việt Nam ra nước ngoài được chú ý. Việc thể chế hóa nghị quyết của Đảng được coi trọng, tạo hành lang pháp lý phù hợp và thông thoáng cho nhân dân và đội ngũ tri thức, vănnghệ sĩ hoạt động và sáng tạo văn hóa.
Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan mà lĩnh vực văn hóa còn bộc lộ không ít những bất cập. Đại hội XI Đảng đã chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực văn hóa: “Văn hóa phát triển chưa tương xứng với tăng trưởng kinh tế. Quản lý vâ hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản còn thiếu chặt chẽ. Môi trường văn hóa bị xâm hại, lai căng, thiếu lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục, các tệ nạn xã hội, tội phạm và sự xâm nhập của các sản phẩm và dịch vụ độc hại làm suy đồi đọa đức, nhất là trong thanh, thiếu niên, rất đáng lo ngại,… Việc thực hiện chính sách xã hội hóa chưa được đẩy mạnh, chưa huy động được nhiều nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước cho giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường”.
Đối với một quốc gia dân tộc có bề dày lịch sử dân tộc có bề dày văn hóa như Việt Nam phả xây dựng một chính sách văn hóa đúng đắn, vừa giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc, vừa không ngừng đổi mới, hiện đại hóa bằng những tinh hoa văn hóa của nhân loại. Để chính sách văn hóa thực sự phát huy hiệu quả cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Sau đây là một số giải pháp theo ý kiến của tác giả là tối cần thiết:
Thứ nhất, cơ sở của chính sách văn hóa dựa trên những nhu cầu văn hóa của nhân dân, mục tiêu của chính sách văn hóa là nhằm thỏa mãn nhu cầu văn hóa của nhân dân.
Thứ hai, chính sách văn hóa không phải là bất biến. Một chính sách ra đời nhằm đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn. Mà thực tiễn luôn vận động và biến đổi không ngừng. Chính vì vậy, chính sách sẽ trở nên lạc hậu, lỗi thời nếu không có sự điều chỉnh kịp thời.
Thứ ba, để chính sách văn hóa đi vào cuộc sống đòi hỏi phải có một hệ thống thiết chế văn hóa từ trung ương đến cơ sở. Sự vận hành của hệ thống thiết chế văn hóa này đảm bảo cho chính sách văn hóa đọc thực thi trong cuộc sống, đồng thời ghi nhận được những phản hồi chính sách từ phía người dân để kịp thời điều chỉnh.
Thứ tư, chính sách văn hóa phải thể hiện tinh thần khoan dung văn hóa. Điều  này đặc biệt quan trọng đối với một quốc gia đa dân tộc như Việt Nam. Sự quy định lẫn nhau của các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa đòi hỏi chính sách văn hóa phải đặt trong mối quan hệ giữa các lĩnh vực này.
Thứ năm, chính sách văn hóa được đặt ra để giải quyết các vấn đề văn hóa mang tính thời sự, những vấn đề văn hóa đương đại. Trong quá trình xây dựng các chính sách văn hóa, việc rút kinh nghiệm từ chính thực tiễn hoạch định và thực thi chính sách văn hóa của đất nước là cần thiết nhưng chưa đủ, cần có sự học hỏi của các quốc gia khác.
Và cuối cùng, trong bối cảnh giao lưu, hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, để thực hiện mục tiêu kép: giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và hiện đại hóa nền văn hóa nước nhà, chính sách văn hóa phải đáp ứng các yêu cầu này./.


Đăng nhận xét

63 Nhận xét

 1. Văn hoá Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thụ những tinh hoa văn hóa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện mình.

  Trả lờiXóa
 2. Thời đại Hồ Chí Minh, với đường lối đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta, văn hoá Việt Nam tiếp tục được phát huy, đã góp phần quyết định vào những thắng lợi to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

  Trả lờiXóa
 3. Cùng với sự đổi mới tư duy về kinh tế, Đảng cộng sản Việt Nam đã có những nhận thức mới về vai trò của văn hóa. Văn kiện đại hội của Đảng thời kỳ đổi mới nhất quán khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực, là mục tiêu của sự phát triển. Để hiện thực hóa vai trò của văn hóa, một trong những nhiệm vụ được Đảng quan tâm đó là xây dựng các chính sách văn hóa phù hợp. Đại hội XI (2011) Đảng nhấn mạnh sự phát triển hài hòa giữa các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. “Phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển là thể hiện rõ nhất của chế độ ta”.

  Trả lờiXóa
 4. Cơ sở của chính sách văn hóa dựa trên những nhu cầu văn hóa của nhân dân, mục tiêu của chính sách văn hóa là nhằm thỏa mãn nhu cầu văn hóa của nhân dân. Như vậy, cả điểm xuất phát và điểm đích của văn hóa đều vì con người, đáp ứng nhu cầu tinh thần của người dân. Muốn vậy, quá trình hoạch định và thực thi chính sách văn hóa phải có sự tham gia của người dân. Nếu chính sách văn hóa chỉ xuất phát từ ý chí và quyền lợi của một nhóm người trong xã hội, thì chính sách văn hóa đó sẽ nhanh chóng bị xơ cứng, không mang lại hiệu quả như mong muốn.

  Trả lờiXóa
 5. Trong bối cảnh giao lưu, hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, để thực hiện mục tiêu kép: giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và hiện đại hóa nền văn hóa nước nhà.

  Trả lờiXóa
 6. Trong việc điều hành các vấn đề đối nội, cần hoạch đình các vấn đề chính trị - xã hội, trong đó có vấn đề văn hóa. Ngược lại, chỉ có thể giải quyết tốt vấn đề văn hóa cũng như các vấn đề khác trong xã hội ổn định và dưới một thể chế nhà nước vững mạnh

  Trả lờiXóa
 7. Chính sách văn hóa đi vào cuộc sống đòi hỏi phải có một hệ thống thiết chế văn hóa từ trung ương đến cơ sở. Sự vận hành của hệ thống thiết chế văn hóa này đảm bảo cho chính sách văn hóa đọc thực thi trong cuộc sống, đồng thời ghi nhận được những phản hồi chính sách từ phía người dân để kịp thời điều chỉnh.

  Trả lờiXóa
 8. Các hoạt động như giữ gìn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc, xây dựng, củng cố hệ thống thiết chế văn hóa, phát triển văn chương nghệ thuật,…không ngừng được đẩy mạnh. Nhiều giá trị văn hóa và sản phẩm văn hóa mới được hình thành góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. giao lưu quốc tế về văn hóa được mở rộng, việc quảng bá hình ảnh dân tộc và văn hóa Việt Nam ra nước ngoài được chú ý

  Trả lờiXóa
 9. Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh”, là sự nghiệp xây dựng và sáng tạo to lớn của nhân dân ta, đồng thời là một quá trình cải biến xã hội sâu sắc, đòi hỏi phát huy khả năng và trí tuệ ở mỗi con người Việt Nam. Sự thay đổi cơ cấu kinh tế, kết cấu xã hội, nhu cầu tăng nhanh về văn hoá, v.v. là những yếu tố làm thay đổi nhiều mặt đời sống văn hoá dân tộc.

  Trả lờiXóa
 10. thời kỳ hội nhập, toàn cầu hóa, đất nước ta đứng trước rất nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến văn hóa dân tộc. Và để văn hóa dân tộc luôn là một nét đẹp trong lòng mỗi con người việt và những người nước ngoài, Đảng và nhà nước ta đã tích cực ban hành các chính sách, các đường lối hết sức tích cực, tác động mạnh mẽ vào từng thành phần trong xã hội, nhằm gìn giữ những nét đẹp và lan truyền những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình đến khắp năm châu."hòa nhập nhưng không hòa tan", đó là những mục tiêu cơ bản và quan trọng của Đảng. và chính sách đó càng ngày càng đạt được những thành công nhất định, chính sách văn hóa cảu Đảng đã thực sự đi vào lòng dân

  Trả lờiXóa
 11. Văn hóa Việt Nam rất đa dạng. Đất nước ta có nhiều dân tộc anh em sinh sống, nên nền văn hóa nước ta là sự hòa nhập của nhiều nền văn hóa. Trong giai đoạn đất nước đang bước vào hòa nhập. Nên phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc là hết sức quan trọng.

  Trả lờiXóa
 12. Lĩnh vực văn hóa tư tưởng là mặt trận hay bị bọn phản động lợi dụng tấn công vào. Nhà nước ta cần có những quy định chặt chẽ về lĩnh vực văn hóa, tư tưởng này vì đây là mặt trận nóng bỏng nhất để tấn công vào 1 đất nước mà không cần đưa quân đội vào cuộc

  Trả lờiXóa
 13. Hiện nay đất nước ta đang trong qua trình hội nhập và phát triển. Bên cạnh những điểm tốt của quá trình này thì nó còn mang lại rất nhiều hệ lụy đó là việc có rất nhiều trào lưu văn hóa không tốt không lành mạnh xâm nhập vào đất nước ta làm ảnh hưởng rất lớn đến nhân dân.

  Trả lờiXóa
 14. Đúng là như thế nếu chúng ta không làm tốt vấn đề này thì đây sẽ là một trong những nguy hại rất to lớn cho dân tộc cho đất nước ta bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới nếp sống suy nghĩ của nhân dân ta.

  Trả lờiXóa
 15. trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước thì chúng ta cần phải đẩy mạnh hai vấn đề này.đây là một quá trình cái biến sâu sắc và đòi hỏi phát huy khả năng và trí tuệ ở mỗi con người Việt Nam.Sự thay đổi cơ cấu kinh tế, kết cấu xã hội, nhu cầu tăng nhanh về văn hoá, v.v. là những yếu tố làm thay đổi nhiều mặt đời sống văn hoá dân tộc.

  Trả lờiXóa
 16. Hiện nay đất nước ta đang bị rất nhiều trào lưu văn hóa tư tưởng không lành mạnh không đúng với thuần phong mĩ tục của nhân dân ta xâm nhập vào và nó đã gây ra rất nhiều tác hại xấu đến giới trẻ. Nhà nước ta cần phải có những biện pháp để xử lí để giải quyết vấn đề này.

  Trả lờiXóa
 17. văn hóa của dân tộc Việt Nam đã được trau dồi và giữ gìn từ bao đời nay,những nét đẹp văn hóa đều đã để lại những điều đáng giá cho đất nước cho xã hội,trong quá trình hội nhập và phát triển chúng ta nên giữ gìn những bản sắc vốn có vốn đã được để lại từ những thế hệ đi trước.

  Trả lờiXóa
 18. đất nước ngày càng phát triển, hội nhập với thế giới càng sâu rộng thì càng nhiều văn hóa mới du nhập. Đảng và Nhà nước cần đẩy mạnh hơn nữa các chính sách về văn hóa để chúng ta hòa nhập chứ không hòa tan

  Trả lờiXóa
 19. Đất nước ta có nền văn hóa đa dạng, với sự có mạt của nhiều văn hóa khác nhau. Đã có nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa tốt đẹp từ ngày xưa đã dần biến mất. Để chính sách văn hóa ngày càng được thành công, cần có sự vào cuộc tham gia của tất cả các ngành, các cấp chính quyền.

  Trả lờiXóa
 20. cùng với sự phát triển không ngừng của kinh tế nước nhà, văn hóa Việt Nam cũng đã có nhiều biến chuyển, tốt có, không tốt cũng có
  nhưng làm sao để giữ gìn được nét văn hóa truyền thống của dân tộc và tiếp thu được những văn hóa tiến bộ là điều cần suy nghĩ

  Trả lờiXóa
 21. chính sách về văn hóa Việt Nam cần hơn nữa những việc làm sát thực với đời sống nhân dân, và thời nào cũng vậy, Đảng và Nhà nước không bao giờ được coi nhẹ sự phát triển của văn hóa

  Trả lờiXóa
 22. nếu kinh tế là bề ngoài, thì văn hóa là nội tâm của một con người.
  con người cần được phát triển toàn diện, do đó Đảng và Nhà nước không chỉ cần quan tâm phát triển kinh tế mà phát triển văn hóa cũng là một công việc trọng đại

  Trả lờiXóa
 23. nên đề cao việc tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại, nhất là những nền văn hóa tiến bộ và khoa học...tất nhiên cũng luôn đề phòng những tư tưởng văn hóa "đen"

  Trả lờiXóa
 24. Để giữ vững nền tảng văn hóa của mình không phải chỉ có Đảng Nhà nước phải làm mà đây là trách nhiệm chung của toàn xã hội, nhất là trong thời điểm toàn cầu hóa ngày càng phát triển. Đáng chú ý nhất là lớp trẻ, những người tiếp xúc với văn hóa nước ngoài một cách nhanh nhất, không được để những tư tưởng xấu ảnh hưởng vào thế hệ này

  Trả lờiXóa
 25. Nước ta phát triển, nhưng ngược lại văn hóa việt nam lại đang xuống dốc một cách đáng báo động, đó là hậu quả của sự hội nhập không đồng bộ. Nhà nước ta cần phải có nhưng chính sách về văn hóa để giữ gìn nền văn hóa truyền thống của việt nam ta .

  Trả lờiXóa
 26. Cần có những biên pháp để giữ gìn văn hóa dân tộc Việt Nam

  Trả lờiXóa
 27. Văn hóa Việt Nam có từ rất lâu đời và nền văn hóa ấy sẽ mãi tồn tại với sự phát triển đi lên của đất nước,trong những năm gần đây thế lực thù địch chống phá đang tích cực tấn công trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng vậy nên chúng ta cần nâng cao nhận thức của nhân dân và tích cực tố giác những phần tử xấu.

  Trả lờiXóa
 28. Việt Nam là đất nước có nền văn hóa lâu đời với những truyền thống, những phong tục tốt đẹp. Trong quá trình hội nhập cần có những chính sách phát triển, giùn giữ những bản sắc văn hóa dân tộc, để giới trẻ tiếp cận và biết đến những nền văn hóa ấy thì như thế mới không bị mất đi bẳn sắc văn hóa dân tộc

  Trả lờiXóa
 29. việt nam là đất nước có truyền thống lâu đời, có nhiều dân tộc, vì vậy có rất nhiều nền văn hóa khác nhau,,trong thời kì hội nhập, sự du nhập của các nền văn hóa bên ngoài vào nước ta cũng rất nhiều, cần có những biện pháp để nền văn hóa việt không lại hóa, " hào nhập chứ không hòa tan

  Trả lờiXóa
 30. Cần hết sức cẩn thận đối với việc chọn lọc phát huy tinh hoa của dân tộc và bài trừ những hủ tục không còn phù hợp nữa với thời đại. Cố gắng phấn đấu năm 2020 cơ bản trở thành nước Công Nghiệp.

  Trả lờiXóa
 31. Đảng và nhà nước cần phải có những chính sách cấp bách và cụ thể về vấn đề văn hóa bởi vì trong tình hình hiện nay đất nước ta đã có rất nhiều trào lưu văn hóa không lành mạnh không phù hợp với thuần phong mĩ tục của nhân dân Việt Nam ta xâm nhập vào đất nước ta làm ảnh hưởng lớn tới một bộ phận nhân dân ta và nó sẽ rất nguy hiểm nếu không giải quyết kịp thời và phù hợp.

  Trả lờiXóa
 32. Hiện nay một bộ phận giới trẻ học sinh, sinh viên đã có những suy nghĩ việc làm hành động lệch lạc về thuần phong mĩ tục của đất nước ta, không phù hợp với văn hóa của nhân dân ta. Vẫn biết là cần phải giao lưu học hỏi sự văn minh tiên bộ của nhân loại những cần phải làm sao cho phù hợp, đúng đắn.

  Trả lờiXóa
 33. 7 chính sách của nhà nước đề ra rất đúng đắn và hợp lí

  Trả lờiXóa
 34. trong thời buổi hiện nay văn hóa nước ta đang ngày một đi xuống do ảnh hưởng của bên ngoài. Vì vạy giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của đất nước là hết sức quan trọng

  Trả lờiXóa
 35. Càng ngày xã hội càng nhiều tệ nạn và tiêu cực. Văn hóa xuống cấp trầm trọng. Đã đến lúc nhà nước phải ra tay rồi

  Trả lờiXóa
 36. Chính sách văn hóa của Đảng đúng đắn, vừa giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc, vừa không ngừng đổi mới, hiện đại hóa bằng những tinh hoa văn hóa của nhân loại.

  Trả lờiXóa
 37. Văn hóa VIệt Nam luôn là mẫu mực. Nhiều người trên các nước khác đến Việt Nam 1 lần rồi sẽ muốn đến nữa. Chúng ta phải làm sao để hình ảnh đẹp về VIệt Nam luôn như vậy.

  Trả lờiXóa
 38. Đúng thế đất nước ta đang đứng trước những tác hại nguy cơ của sự xâm hại trào lưu văn hóa không lành mạnh và không phù hợp với thuần phong mĩ tục của nhân dân ta. Vấn đề cấp thiết hiện nay là phải có biện pháp giáo dục cho đúng đắn để có thể ngăn chặn ngay từ chính con người chúng ta.

  Trả lờiXóa
 39. vấn đề văn hóa, tư tưởng cũng đang là một vấn đề khá nan giải trong chính sách quản lí nhà nước!rất nhiều kẻ đang lợi dụng vấn đề tôn giáo, tư tưởng, văn hóa để chống phá nhà nước ta, gây ra nhiều vụ biểu tình, nổi loạn!nhà nước ta cần có những chính sách hợp lí cho vấn đề văn hóa, tư tưởng, tôn giáo của nước ta!

  Trả lờiXóa
 40. Chính sách văn hóa là rất quan trọng, văn hóa là nhu cầu tinh thần của người dân do đó chính sách văn hóa của đảng luôn đúng đắn, phù hợp với văn hóa người Việt Nam và luôn đổi mới, tạo hành lang pháp lý phù hợp và thông thoáng cho nhân dân và đội ngũ tri thức, vănnghệ sĩ hoạt động và sáng tạo văn hóa.

  Trả lờiXóa
 41. Những nỗ lực không ngừng của Đảng và nhà nước ta, nhằm gìn giữ nền văn hóa của dân tộc, và đưa nó ra bạn bè quốc tế cùng biết. giữ được bản sắc riêng cho dân tộc mình, đó là một việc làm hết sức khó khăn của nước ta trong thời buổi mở cửa hiện nay, nếu chúng ta không cẩn thận thì việc hòa nhập vào quốc tế sẽ kéo theo sự hòa tan về văn hóa. cần nâng cao hơn nữa hiệu quả của các chính sách văn hóa của Đảng. Hiệu quả rồi, nhưng chúng ta cần thiết thực hơn nữa

  Trả lờiXóa
 42. Văn hóa là một trong yếu tố quan trọng trong việc phát triển đất nước, nhất là đối với một nước có bề dày lịch sử như nước ta. Nhưng hiện nay lĩnh vực văn hóa vẫn còn nhiều bất cập, điều này đã có ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển đồng đều của đất nước. Chính vì vậy chúng ta cần chú trọng nhiều hơn vào việc phát triển nền văn hóa nước nhà.

  Trả lờiXóa
 43. Việc thực hiện các chính sách hiệu có yếu tố quyết định trong quá trình phát triển đất nước. Vì văn hóa có ảnh hưởng lớn đến các lĩnh vực khác trong việc phát triển đất nước như: kinh tế, chính trị, xã hội,... Nếu văn hóa mà lạc hậu thì các lĩnh vực khác không thể phát triển được. Vì thế, chúng ta cần phát triển văn hóa một cách cẩn trọng, đúng hướng.

  Trả lờiXóa
 44. đúng vậy văn hoa nước ta là thành quả của sự kêt hợp giao lưu văn hoa với rât nhiều nước mà tạo ra nên nó rât đa dang tuy có phần giống một sôc nước khac nhưng lại có net độc đáo riêng đậm chât dân tộc việt nam.

  Trả lờiXóa
 45. khi thời đại hội nhập là một xu thế chúng ta cũng tiếp thu khá nhiều nên văn hóa tự nhiều nước khac nhau Âu có Mỹ có bên canhj các nền văn hoa tôt chúng ta cũng đang phải đối mặt với các văn hoa không lành mạnh mang tư tưởng cực đoan.vậy nhà nước ta cần có biện pháp tẩy tray các loại hình văn hoa thiếu lành mạnh bảo vệ văn hoa dân tộc

  Trả lờiXóa
 46. Đảng được thành lập để lãnh đạo đất nước ,mà nhân dân chính là chủ đất nước.Vì vậy những chính sách của Đảng muốn được thực hiện hiệu quả trước nhất là phải có sự tham gia nhiệt tình của nhân dân.Hiện nay đang có rất nhiều thế lực thù địch đang chờ đợi thời cơ để xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam ,vì vậy nhân dân phải tuyệt đối tin tưởng vào Đảng , vững vàng trước những chiêu trò lôi kéo dụ dỗ ,tỉnh táo để không phải trở thành nạn nhân bất đắc dĩ trong âm mưu của bọn phản động.

  Trả lờiXóa
 47. Trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay chính sách văn hóa đặc biệt là chính sách đối với thanh niên phải đúng đắn phù hợp để làm sao tiếp thu được tinh hoa văn hóa nhân loại mà vẫn giữ gìn được bản sắc dân tộc.

  Trả lờiXóa
 48. Văn hóa nước ta được xây dựng từ ngàn đời xưa vì vậy người dân Việt Nam luôn mang trong mình những nét văn hóa riêng đậm đà bản sắc dân tộc, tuy nhiên gần đây do hội nhập quốc tế, sự phát triển internet toàn cầu nước ta đã chịu nhiều văn hóa của các nước khác có cái hay cái dở chúng ta phải biết chọn lọc những nét tinh hoa đem nó về tạo nên một nền văn hóa văn min, hiện đại .

  Trả lờiXóa
 49. bài viết vẫn là những giọng điệu cũ trích toàn là lý thuyết bao lâu nay? biện pháp? đã bao biện pháp và cách giải quyết giải quyết được vấn để ? nếu nói đến văn hóa theo tôi cần phải nhận diện vấn đề văn hóa Việt Nam đang có vấn đề lớn? vì sao ư> nhìn ảnh mấy ẻm hot girl xem ăn mặc thế nào? người đại diện cho phái đệp mà lại :: "không tiền cạp đất mà ăn". thế chẳng hóa ra văn hóa là hiện tượng cạp đất

  Trả lờiXóa
 50. để chính sách văn hóa có hiệu quả đảng và chính quyền nhà nước cần có những biện pháp tuyên truyền hiệu quả. mà nói không xa chính sách văn hóa trong nội bộ Đảng cần phải được quán triệt một cách mạnh mẽ. tăng cường các hình thức xử phạt nghiêm minh, chứ không nên hời hợt qua loa làm lòng dân không tin tưởng.

  Trả lờiXóa
 51. cháu thấy hiện nay một lớp thanh niên đang có một lối sống vô cùng buông thả sống thoáng, họ cùng sống với nhau thành trào lưu sống thử, họ tự do làm những chuyện không nên làm ở nơi công cộng, thậm chí có những sinh viên học sinh còn chửi bậy , ăn nói mất lịch sự nơi cộng đồng mạng, mạng Face book toàn là những hình ảnh mất thẩm quan ? đấy cũng chính là một vấn đề văn hóa của tình hình thanh niên hiện tại , các bác giải quết thế nào ạ.

  Trả lờiXóa
 52. Đảng và Nhà nước ta luôn có những sự quan tâm đúng mực tới văn hóa đảm bảo văn hóa đi vào đời sống của nhân dân. Đất nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nươc do vậy việc giao thoa giữa các nền văn hóa là không thể, do vậy việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc đóng vai trò rất quan trọng

  Trả lờiXóa
 53. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt hơn 80 năm qua đã và đang là nhân tố quyết định những thành tựu to lớn của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội đã được ghi nhận. Vì thế, chúng ta cần phát triển văn hóa một cách cẩn trọng, đúng hướng.

  Trả lờiXóa
 54. Hiện nay vấn đề về văn hóa trong xã hội đang trở thành chủ đề nóng nhận được sự quan tâm từ đông đảo quần chúng nhân dân. Văn hóa có yêu tố quyết định tới chất lượng của một con người do vậy chúng ta phải chú trọng trong việc cải tạo văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và văn hóa trong đó gia đình và nhà trường đó vai trò quan trọng trong giáo dục văn hóa

  Trả lờiXóa
 55. Văn hóa là một lĩnh vực quan trọng mà Đảng và Nhà nước luôn quan tâm phát triển và bảo vệ. Đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng thì văn hóa nước ta càng dễ bị ảnh hưởng bởi văn hóa nước ngoài. Vì vậy mỗi người dân cần phải ý thức giữ gìn văn hóa dân tộc đồng thời tiếp thu có chọn lọc văn hóa của thế giới.

  Trả lờiXóa
 56. muốn thực sự có hiệu quả thì các chính sách văn hóa trước tiên phải thực sự thiết thực đã, để cho người dân thấy rằng bản thân họ cũng góp phàn để phát triển chính sách đó. Bởi vì đa số con người ai cũng vậy, họ chỉ quan tâm đến những vấn đề liên quan đến mình thôi, còn những vấn đề khác họ chỉ nghe cho biết, không được coi là quan trọng.

  Trả lờiXóa
 57. Tôi tự hào văn hóa Việt đẹp biết bao. Chúng ta đã đc UNETCO công nhận nhiều di sản văn hóa thế giới như nhã nhạc cung đình huế hay cồng chiêng tây nguyên... Những cô gái thướt tha với áo dài tứ thân. Ôi tôi yêu đất nước này biết bao nơi tôi sinh ra và lớn lên! chan chưa bao la tình yêu ngọt ngào

  Trả lờiXóa
 58. Văn hóa Việt Là sự kết tinh từ lâu của cha ông chúng ta và thế hệ tương lai sẽ kế thừa chúng phát triển chúng. Chọn lọc những những tinh hoa văn hóa của thế giới để đưa vào văn hóa ta làm cho nó phát triển và đẹp đẽ hơn. Chúng ta những thế hệ tương lai của đất nước sẽ chung sức xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh

  Trả lờiXóa
 59. Tất cả những chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam ta đều vì mục đích cao nhất là phục vụ nhân dân chính vì vậy tất cả những chính sách đó xuất phát bắt nguồn từ nhu cầu lợi ích quyền lợi của nhân dân mà ra là để phục vụ nhân dân để phát triển đất nước để đất nước,dân tộc theo kịp thời đại không bị tụt lại phía sau những chính sách đó vì thế nó mang tính thời sự tính cấp thiết.

  Trả lờiXóa
 60. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 61. Đăng và Nhà nước ta luôn lấy dân làm gốc lấy dân làm trọng vì vậy không có chính sách nào là đi ngược lại với quyền và lợi ích của nhân dân cả những chính sách về văn hóa giáo dực cũng vậy xét cho cùng là vì nhu cầu , lợi ích của chính người dân chứ không ai khác cả. Ngay cả những quy định những thiết chế cũng là để đảm bảo những quyền lợi của nhân dân được đảm bảo.

  Trả lờiXóa
 62. Hiện nay đất nước ta đang trong qua trình hội nhập và phát triển nên việc giao lưu văn hóa với các nước khác là việc làm rất cần thiết để có thể tiếp cận được với những tiến bộ những cái tốt đẹp từ các nền văn hóa. Tuy nhiên hiện nay vẫn có rất nhiều những luồng văn hóa không lanh mạnh không phù hợp với thuần phong mĩ tục của đất nước ta thế nên nó đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới nhân dân ta đặc biệt là giới trẻ. Vì thế nên ta cần phải có những biện pháp kịp thời hợp lí để đối phó với vấn đề này.

  Trả lờiXóa
 63. Chúng ta cần phải thật tỉnh táo sáng suốt để có những biện pháp chính sách để có thể đạt được hiệu quả nhất trong vấn đề văn hóa. Hiện nay có rất nhiều những tào lưu văn hóa mới trong đó có những trào lưu văn hóa không lành mạnh không đúng đăn mà nó lại ảnh hưởng không nhỏ tới nhân dân ta đặc biệt là giới trẻ những người rất nhạy cảm với những trào lưu văn hóa mới này. Vì vậy nên chúng ta cần phải đặc biệt chú ý đến những vấn đề này để nó không làm ảnh hưởng tới nhân dân ta.

  Trả lờiXóa