Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong Hiến pháp


Trong những tháng đầu năm 2013 và mùa Xuân Quý Tỵ này, nhân dân cả nước sôi nổi tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Điều đáng nói là trong Dự thảo sửa đổi lần này, Hiến pháp tiếp tục khẳng định một chân lý tại Điều 4, đó là: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.
Thật vậy, hơn 83 năm qua cả dân tộc Việt Nam không ai không biết chính Đảng Cộng sản Việt Nam - được gọi bằng hai chữ trìu mến “Đảng ta” - đã lãnh đạo Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và hơn 25 năm qua công cuộc đổi mới mà Đảng ta khởi xướng đã đem đến cho đất nước chúng ta biết bao điều đổi thay. Dù vẫn còn những khó khăn, trở ngại song nhân dân Việt Nam ngày càng tin tưởng vào Đảng và cùng nhau phấn đấu nỗ lực vươn tới tương lai ngày càng tươi sáng. Sau khi có chủ trương của Quốc hội, toàn thể nhân dân đã hăng hái, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào bản dự thảo. Qua những ý kiến đóng góp của nhân dân thấy rằng đại đa số nhân dân đều mong mỏi có được một bản Hiến pháp mới toàn diện, đúng đắn, thể chế hóa được đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tuy nhiên, có những kẻ cơ hội dựa vào một số sai lầm của Đảng ta để kêu gọi sửa đổi Điều 4 Hiến pháp đòi thay đổi vị trí lãnh đạo cách mạng của Đảng. Phải thấy một chân lý giản đơn rằng, con người ta ai cũng có sai lầm, có làm việc là có sai lầm, có cái sai mới dẫn đến có cái đúng. Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân ta làm cách mạng đổi thay cả một thời đại, công việc cực kỳ phức tạp như thế, biết bao khó khăn gian nan chồng chất, thù trong giặc ngoài hiểm nguy như vậy, lại chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, thì tránh sao được sai lầm. Nhưng Đảng ta đã nhanh chóng nhận ra và sửa chữa để rồi qua 27 năm đổi mới đưa nước ta có những bước tiến vượt bậc. Vì vậy, trước những luận điệu xuyên tạc và chống phá của những kẻ đang lẻ loi muốn đi ngược lại nguyện vọng của cả dân tộc là phải xoá bỏ Điều 4 của Hiến pháp nói trên thì tất cả những người yêu nước chân chính lại tích cực tham gia góp ý mà đặc biệt là tiếp tục khẳng định phải giữ Điều 4 nói trên và bổ sung thêm những điều rất sâu sắc và có ý nghĩa như “đồng thời là đội tiên phong… của dân tộc Việt Nam” hoặc “đại biểu trung thành lợi ích… của cả dân tộc”. Một lần nữa có thể khẳng định: Chỉ có Đảng ta chứ không thể có bất kỳ một lực lượng chính trị nào khác gánh vác thay, làm thay sứ mệnh lịch sử đó là lãnh đạo toàn dân ta tiếp tục tiến bước theo con đường đã chọn đưa dân tộc lên đài vinh quang, đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc./.
** Alice **

Đăng nhận xét

86 Nhận xét

 1. vai trò lãnh đạo của Đảng là tuyệt đối! là tất yếu phụ hợp với yêu cầu thời đại!

  Trả lờiXóa
 2. Đảng là sự lựa chọn của lịch sử, của quần chúng nhân dân. Đảng luôn giữ vai trò lãnh đạo tuyệt đối với toàn xã hội.

  Trả lờiXóa
 3. Đây là điều chắc chắn, là tất yếu của lịch sử. Đảng luôn là kim chỉ nam và giữ vai trò lãnh đạo tuyệt đối với đất nước.

  Trả lờiXóa
 4. người dân việt nam chỉ có một đảng duy nhất để thay cho người dân trong lĩnh vực chính trị là đảng cộng sản việt nam.

  Trả lờiXóa
 5. Đảng là lực lượng lãnh đạo duy nhất của nhân dân Việt Nam. Là lực lượng tiên phong dẫn dắt đất nước Việt Nam đi lên. Trong lịch sử cho đến thực tiễn hiện nay điều đó luôn được thể hiện rõ nét. Đây là một sự thật không thể chối cãi

  Trả lờiXóa
 6. Từ khi có Đảng lãnh đạo, cách mạng Việt Nam đã trải qua những chặng đường đấu tranh oanh liệt và thắng lợi vẻ vang, từng bước mang lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Cho đến nay, vai trò của Đảng vẫn không có một tổ chức nào có thể thay thế được.

  Trả lờiXóa
 7. Mặc dù cách mạng còn nhiều khó khăn, lâu dài nhưng nhất định thắng lợi.Và Đảng luôn là người dẫn đường duy nhất và sáng suốt nhất của cách mạng Việt Nam. Bởi đó là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn của cách mạng Việt Nam phù hợp với quy luật tiến hóa của lịch sử nhân loại.

  Trả lờiXóa
 8. Các thế lực thù địch luôn ra sức chống phá, xuyên tạc, nói xấu Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên, trải qua bao nhiêu gian khổ, nhân dân ta vẫn mãi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đảng mãi luôn là người lãnh đạo duy nhất của Cách mạng Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 9. Đảng luôn nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và trải nghiệm thực tiễn để có đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo làm nên những bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam. Vai trò của Đảng đối với cách mạng Việt Nam là hết sức quan trọng.Luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

  Trả lờiXóa
 10. Đảng ta là Đảng của nhân dân, vì nhân dân và do nhân dân. Từ khi thành lập cho đến nay, Đảng và toàn thể nhân dân Việt Nam đã trải qua biết bao gian khổ, đã gặt hái được rất nhiều thành quả to lớn, bên cạnh những thiếu sót thì Đảng ta sớm nhận thức ra những yếu kém, thiếu sót, từ đó đưa ra các phương hướng khắc phục phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Nhờ đó mà Đảng ta đã phát triển một cách bền vững nhất và luôn giữ vững vai trò lãnh đạo quan trọng trong sự phát triển của đất nước ta

  Trả lờiXóa
 11. Nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng mà nhân dân ta luôn được sống trong yên ổn và hòa bình mà ít quốc gia nào trên thế giới có được. Chính vì điều đó, nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng

  Trả lờiXóa
 12. cần tăng cường công tác chính trị-tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với phòng, chống “diễn biến hòa bình” và “cách mạng màu”, coi đó là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và mang tính cấp thiết trong bảo vệ Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 13. thường xuyên chăm lo xây dựng đảng cầm quyền và bộ máy chính quyền trong sạch vững mạnh, đoàn kết thống nhất cao, xây dựng và thực hiện tốt chiến lược công tác cán bộ, nhất là lựa chọn và bố trí những cán bộ chủ chốt, bảo đảm thực sự vững vàng và tin cậy về chính trị.

  Trả lờiXóa
 14. tiến hành chiến lược “diễn biến hòa bình” và “cách mạng màu”, các thế lực thù địch tập trung chống phá làm cho đảng cầm quyền và bộ máy chính quyền suy yếu về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm tha hóa biến chất đội ngũ cán bộ

  Trả lờiXóa
 15. Vì vậy cần đặc biệt coi trọng xây dựng đảng cầm quyền trong sạch vững mạnh, thực sự đoàn kết thống nhất và gắn bó mật thiết với nhân dân, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao,

  Trả lờiXóa
 16. Đảng cầm quyền phải thường xuyên làm tốt công tác chính trị-tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và quyết tâm chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ quân đội và công an, sẵn sàng nhận và thực hiện thắng lợi

  Trả lờiXóa
 17. đảng cầm quyền phải nắm chắc LLVT, đặc biệt chăm lo xây dựng quân đội nhân dân và công an nhân dân thực sự trung thành và tin cậy về chính trị, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, làm nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 18. Cần giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tế, bảo đảm đúng định hướng phát triển của quốc gia, không để cho bất kỳ một thế lực nào điều khiển và thao túng nền kinh tế. Cần duy trì được tốc độ tăng trưởng hợp lý và ổn định, phát huy tốt năng lực nội sinh, tạo được nhiều việc làm và tăng thu nhập của người dân, bảo đảm công bằng xã hội và an sinh xã hội, tạo cơ sở vật chất để đất nước ổn định và phát triển bền vững.

  Trả lờiXóa
 19. xây dựng nền kinh tế ổn định và phát triển vững chắc, giữ được độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả, giữ vững sự lãnh đạo của đảng cầm quyền và sự quản lý điều hành của Nhà nước đối với nền kinh tế.

  Trả lờiXóa
 20. Đảng cầm quyền và Nhà nước phải có đường lối, chủ trương, chính sách và các hoạt động thực tiễn hợp lòng dân, thực sự dân chủ, lắng nghe và tôn trọng những nguyện vọng chính đáng của nhân dân

  Trả lờiXóa
 21. Thường xuyên làm tốt công tác vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo sự đồng thuận xã hội. Chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời những bức xúc và bất bình của nhân dân, xử trí đúng pháp luật

  Trả lờiXóa
 22. Khi đảng và chính quyền bị tha hóa biến chất, xa dân và sách nhiễu dân, mối quan hệ với nhân dân bị rạn vỡ thì đảng sẽ mất quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội, chính quyền sẽ bị lật đổ

  Trả lờiXóa
 23. Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, giáo dục, rèn luyện; quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân luôn gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản chất cách mạng, tính chính trị của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là tất yếu, phù hợp thực tiễn cách mạng Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 24. Lịch sử đã chứng minh không có đảng nào xả thân quên mình làm nên thành tựu vĩ đại như vậy. Từ đó ta khẳng định không có đảng nào thay thế Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay dù Đảng ta còn nhiều khuyết tật cần phải sửa chữa để làm tốt hơn vai trò của mình

  Trả lờiXóa
 25. việc góp ý sửa đổi Hiến pháp là nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, của các cấp các ngành, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân và cơ quan, tổ chức để đảm bảo có một Hiến pháp có pháp lý cao nhất, đảm bảo tính bền vững, bao trùm. Đảm bảo lợi ích quốc gia dân tộc, sự toàn vẹn của lãnh thổ, đảm bảo xây dựng một nhà nước pháp quyền Việt Nam của dân, do dân, vì dân và đất nước ngày một lớn mạnh. Chứ không phải là để thay đổi thể chế chính trị theo kiểu Mỹ, làm cho đất nước xáo trộn và rối ren thêm.

  Trả lờiXóa
 26. Nếu đa nguyên, đa đảng sẽ có sự tranh giành quyền lực giữa các chính đảng, các đảng phái trong nước, các đảng phái hải ngoại đổ về, các phen nhóm sẽ lập ra các đảng như nhóm thân Mỹ và Phương Tây, nhóm thân Trung Quốc, thân Nga, nhóm Trung lập, nhóm đảng của các tôn giáo, nhóm giang hồ tranh giành địa bàn, cướp giật…. Như vậy, tất yếu sẽ có xung đột và nội chiến ắt xảy ra. Lúc đó các vị “tha hồi hít thở không khí tự do” và xúi họ giết nhau để dành quyền lãnh đạo.

  Trả lờiXóa
 27. Các ý kiến đều thống nhất giữ nguyên Điều 4 Dự thảo Hiến pháp. Trong tình hình hiện nay, cần tập trung làm rõ và khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Vai trò lãnh đạo của Đảng là một tất yếu lịch sử đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 28. Từ khi có Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã trải qua những chặng đường đấu tranh oanh liệt và thắng lợi vẻ vang, từng bước mang lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

  Trả lờiXóa
 29. Với những phương hướng cơ bản trên, chắc chắn trong thời gian tới, Đảng ta sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước tiến lên không ngừng, đạt được nhiều thắng lợi to lớn hơn trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước

  Trả lờiXóa
 30. rong bối cảnh diễn ra sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thì sự trung thành với Đảng lúc này là trung thành với đường lối xây dựng và bảo vệ tổ quốc; trung thành với cương lĩnh, đường lối gắn liền độc lập với CNXH của Đảng. Sự trung thành đó còn là ủng hộ những cán bộ, đảng viên ở các ngành, các cấp kiên định mục tiêu xây dựng xã hội XHCN đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lợi ích nhóm.

  Trả lờiXóa
 31. Giữ vững nguyên tắc độc lập, sáng tạo, trung thành với lợi ích của nhân dân, bám sát thực tiễn cuộc sống, xác định đường lối, chính sách đúng đắn và nhanh chóng đưa vào cuộc sống hướng dẫn hoạt động cách mạng của nhân dân là bí quyết thành công của Đảng ta.

  Trả lờiXóa
 32. vai trò lãnh đạo của đảng là điều tất yếu của lịch sử, không thể thay đổi được, bởi nó là sự lựa chọn của lịch sử, lựa chọn của nhân dân, và thực tế đã chứng minh điều đó là hoàn toàn đúng đắn

  Trả lờiXóa
 33. Không khác được Đảng phải lãnh đạo đất nước mới có thể đưa đất nước phát triển đi lên được. Hãy nhìn sang ông bạn Trung Quốc thì thấy rõ

  Trả lờiXóa
 34. Sửa đổi hiến pháp là một việc trọng đại của đất nước, qua đó nhân dân thể hiện được quyền làm chủ của mình. Trong quá khứ, hiện tại và tương lai nhân dân ta đã chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo, người đưa cả dân tộc phát triển

  Trả lờiXóa
 35. trong suốt chiều dài lịch sử của chúng ta đã khẳng định sự lựa chọn Đảng và đi theo Đảng là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thời đại! sự lãnh đạo của Đảng là tuyệt đối!

  Trả lờiXóa
 36. Vai trò lãnh đạo của Đảng là không thể thay thế. Đảng vẫn mãi là kim chỉ nam, là ngọn cờ đầu cho mọi hoạt động. Đảng lãnh đạo tuyệt đối toàn xã hội.

  Trả lờiXóa
 37. thực tiễn đấu tranh cùng sự phát triển xu hướng của thời đại, sự lựa chọn Vai trò lãnh đạo của Đảng là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với lợi ích của nhân dân các tầng lớp!

  Trả lờiXóa
 38. cuộc sống của nhân dân được ấm no hạnh phúc là cũng nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của
  Đảng,Đảng là của nhân dân,do nhân dân và vì nhân dân và nhân dân cũng chung sức đoàn kết góp phần tạo nên một Đảng vững mạnh,vì vậy chúng ta phải bảo vệ,xậy dựng một tập thể mạnh mẽ.

  Trả lờiXóa
 39. vai trò lãnh đạo của Đảng là rất quan trọng đối với chúng ta,cuộc sống của chúng ta được bình yên và ấm no hạnh phúc thì phần lớn là nhờ vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng,Đảng luôn đi đầu trong mọi hoạt động và chúng ta làm việc cũng là cố gắng phấn đấu để trở thành một Đảng viên giỏi để góp phần vào việc xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn.

  Trả lờiXóa
 40. Trước những luận điệu của bè lũ phản động chúng ta càng phải cương quyết giữ điều 4 hiến pháp và ngày càng phải khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng ta đối với vấn đề này! không thể để cho quân phản động đắc ý , ta phải giữ lấy luật pháp của ta

  Trả lờiXóa
 41. Chỉ có Đảng ta mới có thể gánh vác trên vai trọng trách vì đất nước vì nhân dân do đó vai trò của Đảng trong việc sửa đổi hiến pháp là tuyệt đối và hết sức quan trọng, Đảng có vai trò lãnh đạo nhất định và nhân dân luôn tin tưởng Đảng và trung thành tuyệt đối với Đảng

  Trả lờiXóa
 42. trước những luận điệu xuyên tạc và chống phá của những kẻ đang lẻ loi muốn đi ngược lại nguyện vọng của cả dân tộc là phải xoá bỏ Điều 4 của Hiến pháp nói trên thì tất cả những người yêu nước chân chính lại tích cực tham gia góp ý mà đặc biệt là tiếp tục khẳng định phải giữ Điều 4

  Trả lờiXóa
 43. chúng ta phải kiên quyết giữ vững điều 4 hiến pháp vì chúng ta là những con người yêu nước chân chính, luật pháp của ta phải do ta quyết định không thể để cho bè lũ phản động có cơ hội cắn xé làm hại chúng ta

  Trả lờiXóa
 44. Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng là nhiệm vụ cần thiết.

  Trả lờiXóa
 45. Nếu không có Đảng dẫn dắt thì nhân dân ta đâu được có ngày hôm nay no ấm và bình yên. Nếu không có Đảng liệu rằng giờ này chúng ta có được tự do độc lập

  Trả lờiXóa
 46. Vai trò lãnh đạo của Đảng được lịch sử chứng minh và mang tính tất yếu, Đảng được nhân dân tin yêu hết lòng và được nhân dân giao phó nhiệm vụ lãnh đạo đất nước

  Trả lờiXóa
 47. Đảng Cộng sản Việt Nam - được nhân dân gọi bằng hai chữ trìu mến “Đảng ta” đã lãnh đạo nhân dân đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành tự do độc lập cho dân tộc

  Trả lờiXóa
 48. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước. Nếu như không có Đảng chắc chắn chúng ta đâu được sống bình yên như thế này.

  Trả lờiXóa
 49. Tại sao những kẻ phản động kia được ăn no mặc ấm,được sống trong bình yên mà Đảng mang lại mà chúng có thể vô ơn, quay lại cắn chính quyền

  Trả lờiXóa
 50. thực tiễn đấu tranh chống giặc ngoại xâm, rồi hòa bình lập lại, Đảng ta luôn đi đầu tiên phong dẫn dắt đất nước giàu mạnh hơn, phát triển hơn trên mọi mặt

  Trả lờiXóa
 51. mình rất khâm phục những bạn trẻ được vào hàng ngũ của Đảng. Đó đều là những bạn năng động, giỏi giang, có thành tích xuất sắc

  Trả lờiXóa
 52. tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa và trong tương lai xa hơn nữa, với từng bước phát triển, Việt nam ta sẽ vươn lên tầm cao mới

  Trả lờiXóa
 53. vai trò lãnh đạo của Đảng là rất quan trọng trong việc bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân,Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.

  Trả lờiXóa
 54. vai trò lãnh đạo của Đảng là tất yếu và tuyệt đối! sự lãnh đạo của Đảng luôn luôn sáng suốt! đảm bảo sự tin yêu của quần chúng nhân dân!

  Trả lờiXóa
 55. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam mà đất nước ta đang ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa, nhân dân ta ngày càng có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Và vai trò lãnh đạo của Đảng luôn được khẳng định trong công cuộc xây dựng đất nước.

  Trả lờiXóa
 56. Vai trò lãnh đạo của Đảng là tính tất yếu, nó phù hợp với ý nguyện của lòng dân.

  Trả lờiXóa
 57. Đảng cộng sản Việt Nam sẽ luôn được nhân dân ta giao cho trọng trách nặng nề đó là lãnh đạo và dẫn dắt đất nước ta ngày cang phát triển hơn nữa. Vai trò lãnh đạo của Đảng sẽ luôn được khẳng định và không gì có thể thay đổi được bởi vì nhân dân ta sẽ luôn ủng hộ Đảng.

  Trả lờiXóa
 58. Đảng là sự lựa chọn và tín nhiệm của quần chúng nhân dân. Đảng là của dân, do dân và vì dân. Đảng luôn có vai trò lãnh đạo tuyệt đối với toàn xã hội.

  Trả lờiXóa
 59. Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đi qua biết bao khó khăn thử thách vì vậy nhân dân luôn tin tưởng vào Đảng và không bao giờ nghe theo những lời xàm ngôn của bọn phản động

  Trả lờiXóa
 60. Chỉ có Đảng ta mới có đủ bản lĩnh để lãnh đạo và dẫn dắt nước ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác

  Trả lờiXóa
 61. Để phủ nhận vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, các thế lực thù địch, bọn phản động quy chụp: “Sự yếu kém của nền kinh tế Việt Nam hiện nay là do các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế nhà nước làm ăn kém hiệu quả”... rồi đưa ra khuyến nghị rằng: “Mô hình doanh nghiệp nhà nước không còn phù hợp. Muốn cải tổ thể chế kinh tế thì phải cắt bỏ những “khối u nhọt” này!…

  Trả lờiXóa
 62. Nhà nước ta cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho mọi tầng lớp nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng và Nhà nước ta của các thế lực thù địch

  Trả lờiXóa
 63. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu khách quan, đáp ứng yêu cầu lịch sử của cách mạng và dân tộc Việt Nam. Trước kia, bây giờ và mãi về sau vẫn thế

  Trả lờiXóa
 64. Thực tiễn đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. Vì vậy ĐCSVN trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng, đất nước, dân tộc, xã hội Việt Nam một cách hợp tự nhiên, được nhân dân thừa nhận, lịch sử chấp nhận và giao phó sứ mệnh mà không một lực lượng nào có thể thay thế được.

  Trả lờiXóa
 65. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một nước độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội.

  Trả lờiXóa
 66. Từ khi Đảng lãnh đạo đất nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, thế và lực của đất nước không ngừng được nâng cao, quan hệ quốc tế không ngừng được mở rộng.

  Trả lờiXóa
 67. Tuy trong quá trình lãnh đạo, có lúc Đảng cũng phạm sai lầm, khuyết điểm do giáo điều, chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan. Nhưng Đảng đã nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, tự chỉnh đốn, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tiếp tục lãnh đạo đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên.

  Trả lờiXóa
 68. Ngày nay các tầng lớp nhân dân vẫn tin tưởng ở Đảng, đi theo Đảng, ủng hộ đường lối của Đảng. Vai trò lãnh đạo của Đảng đã được khẳng định trong Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992 và các đạo luật khác…

  Trả lờiXóa
 69. Vai trò lãnh đạo đó là chính đáng, hợp lòng dân, hợp hiến, hợp pháp, tức hợp với đạo lý và pháp lý. Đưa đất nước Việt Nam ngày càng đi lên. Đó là một sự thật không thể chối cãi.

  Trả lờiXóa
 70. Chế độ đa đảng hay một đảng lãnh đạo đều có mặt ưu và nhược do điều kiện cụ thể mỗi nước, mỗi giai đoạn lịch sử quy định. Vấn đề là ở chỗ bản chất của đảng cầm quyền đó như thế nào? Phục vụ cho giai cấp, tầng lớp xã hội nào?

  Trả lờiXóa
 71. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước là nhân tố quyết định sự hoạt động, bản chất cách mạng và sức mạnh của Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 72. Để xứng đáng là Đảng cầm quyền, là người lãnh đạo Nhà nước và xã hội, điều quan trọng hơn là Đảng phải đẩy mạnh tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, thể hiện Đảng “là đạo đức, là văn minh”.

  Trả lờiXóa
 73. Để Đảng ta luôn vững mạnh thì mỗi người Đảng viên cần thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta là đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”.

  Trả lờiXóa
 74. "Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc". Thực tế đã chứng minh điều đó không chỉ ghi trong Điều lệ, cũng không phải chỉ là những lời tuyên bố nhằm phủ dụ nhân dân mà Đảng ta đã và đang hành động đúng như vậy.

  Trả lờiXóa
 75. Đảng sinh ra trong lòng cuộc đấu tranh yêu nước giải phóng dân tộc. Đảng lãnh đạo nhân dân và dân tộc được nhân dân và dân tộc đùm bọc, nuôi dưỡng, chở che. Đảng - Giai cấp công nhân - Nhân dân lao động và cả dân tộc đã thực sự kết thành một khối vững chắc. Khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng là bền vững, không gì phá vỡ nổi.

  Trả lờiXóa
 76. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử, phản ánh điều kiện khách quan và chủ quan đã chín muồi trong dòng vận động lịch sử của dân tộc cũng như trào lưu chung của cách mạng thế giới. Sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội là tất yếu khách quan. Không phải ngẫu nhiên mà lịch sử trao cho Đảng sứ mệnh thiêng liêng đó

  Trả lờiXóa
 77. Trước năm 1930, ở Việt Nam có nhiều Đảng và phong trào yêu nước ra đời và đã từng thử nghiệm là vai trò của quần chúng. Các tổ chức này và lãnh tụ của họ không thiếu gì đức tính dũng cảm, hy sinh quên mình, nhưng do có hạn chế về thế giới quan và hệ tư tưởng cho nên rút cuộc bị thất bại và tan rã. Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng có đầy đủ các yếu tố để lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi đến xã hội cộng sản văn minh cuối cùng

  Trả lờiXóa
 78. Từ năm 1930 trở đi, trên vũ đài chính trị nước ta cũng xuất hiện một số đảng phái khác như Việt quốc, Việt cách, Đại Việt... Song những đảng này đã phản bội lại lợi ích dân tộc, cam tâm làm tay sai cho đế quốc thống trị nước ta. Như vậy, khác với tình hình nhiều nước trên thế giới, ở nước ta ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản đã là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng. Đó hoàn toàn không phải là sự áp đặt ý muốn chủ quan của Đảng mà là sự giao phó của lịch sử thông qua quá trình sàng lọc hết sức nghiêm khắc.

  Trả lờiXóa
 79. Từ ngày có Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, cách mạng nước ta đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ 20. Đó là thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 lật đổ ách thống trị gần 100 năm của thực dân Pháp và triều đình phong kiến, lập nên Nhà nước Công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, chọc thủng hệ thống thuộc địa cùa Chủ nghĩa đế quốc; là thắng lợi của cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, giải phóng miền Nam, chôn vùi thực dân cũ; là thắng lợi của cuộc kháng chiến 22 năm chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đánh sập chủ nghĩa thực dân mới

  Trả lờiXóa
 80. Dưới sự lãnh đạo cùa Đảng và được vũ trang bởi Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta tin tưởng rằng mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xă hội công bằng, đân chủ, văn minh nhất định sẽ được thực hiện thắng lợi

  Trả lờiXóa
 81. Nhìn lại lịch sử đấu tranh cách mạng gần 85 năm qua trên đất nước
  ta Đảng cộng sản Việt Nam luôn luôn đứng ở vị trí trung tâm của các sự
  kiện lịch sử vĩ đại, của các biến đổi cách mạng sâu sắc. Thấy rõ đường
  lối cách mạng đúng đắn của Đảng là nguyên nhân quyết định nhất đưa
  nhân dân ta vượt qua mọi gian nguy, thử thách để không ngừng trưởng
  thành và đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

  Trả lờiXóa
 82. Vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng là tất yếu khách quan song không phải được hình thành một cách ngẫu nhiên mà Đảng ta đã phải đấu tranh và phấn đấu gian khổ để tạo ra những điều kiện nhằm củng cố, nâng cao vai trò lãnh đạo, đồng thời thường xuyên phấn đấu nâng cao nǎng lực và hiệu quả lãnh đạo bảo đảm thắng lợi ngày càng nhiều, hạn chế được sai lầm, khuyết điểm.

  Trả lờiXóa
 83. Sự lãnh đạo của Đảng chỉ được củng cố khi có tổ chức đảng vững mạnh. Vì thế, việc nâng cao nǎng lực lãnh đạo phải gắn liền với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhằm làm cho Đảng luôn luôn xứng đáng là đội tiên phong cách mạng của giai cấp và dân tộc.

  Trả lờiXóa
 84. Lịch sử chứng tỏ rằng Đảng ta, tiêu biểu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra đường lối cách mạng dân tộc đúng đắn ngay từ đầu. Song, đó mới chỉ là những nét cơ bản. Thực tiễn đấu tranh cách mạng đã giúp Đảng ta hoàn chỉnh, cụ thể hoá đường lối, từng bước nhận thức đúng đắn những quy luật vận động cách mạng.

  Trả lờiXóa
 85. Hiện nay có một số tài liệu phát tán đòi đa nguyên, đa đảng.Từ thực tiễn đất nước ta và từ những vấn đề lý luận đặt ra, chúng ta khẳng định: Yếu tố quyết định dân chủ không phải do một đảng hay nhiều đảng lãnh đạo. Một đảng vẫn có thể bảo đảm được dân chủ. Đa đảng vẫn có thề mất dân chủ. Nhìn nhận vấn đề dân chủ ở một nước, phải xem đảng cầm quyền ở đó họ thực thi dân chủ như thế nào chứ không thể căn cứ việc họ nói như thế nào về dân chủ.

  Trả lờiXóa
 86. Đảng cộng sản Việt Nam đã trải qua 83 mùa xuân lịch sử, lãnh đạo nhân dân việt nam đi hết từ thắng lợi này tới thắng lợi khác, những thành tựu mà đất nước ta dạt được đã khẳng định sự lãnh đạo của đảng là đúng với thực tế khác qua, phù hợp với quy luật của lịch sử do vậy chúng ta cần nâng cao khả năng sức chiến đâu của đảng đồng thời củng cố niềm tin vào Đảng cộng sản Việt Nam

  Trả lờiXóa