Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Sự thật về chiêu bài “dân chủ, nhân quyền’’


** Alice ** 
            Không phi đến bây gi, mà ngay t khi xác đnh chc chn không th duy trì chế đ tay sai min Nam Vit Nam; các thế lc thù đch đã chuyn mc tiêu đi đu bng vũ lc sang tiến hành nhng hot đng chng phá ta như bao vây, cm vn v kinh tế, cô lp v ngoi giao đến nhng hot đng gián tiếp như gây kích đng, bo lon trong nước cũng như tài tr cho các nhóm, t chc phn đng trong và ngoài nước nói xu chế đ, gây chia r khi đi đoàn kết toàn dân tc. Trong đó, mc tiêu quan trng nht là tiến hành âm mưu din biến hoàn bình nhm xóa b vai trò lãnh đo ca Đng, xóa b ch nghĩa xã hi, làm cho Vit Nam chuyn hóa theo chế đ tư bn ch nghĩa và hoàn toàn l thuc vào chúng.
          Các thế lc thù đch c tình xuyên tc lch s vi mc tiêu bôi nh ch nghĩa Mác Lênin, tư tưởng H Chí Minh, đường li chính tr và th chế chính tr do Đng Cng sn Vit Nam lãnh đo; mua chuc, lôi kéo mt s phn t thoái chính tr, con em cán b du hc nước ngoài; t đó gây t din biến dây chuyn, to nên nhng người hùng o tưởng như Lê Công Đnh, Nguyn Tiến Trung,hòng to ra s khng hong v chính tr, gây hoang mang trong qun chúng. Li dng các mâu thun, khiếu kin, các vn đ v dân tc, tôn giáo, nhân quyn và dân ch đ chng phá Đng, Nhà nước ta; t đó thúc đy s suy thoái v tư tưởng, đo đc, li sng trong cán b, đng viên và nhân dân ta.
          Dưới chiêu bài nhân quyn cao hơn ch quyn, cái vòi bch tuc ca các thế lc phương Tây đã li dng đ can thip vào công vic ni b ca các nước khác. Thc cht ca chiêu bài y cũng nhm phc v cho chiến lược din biến hòa bình; bi l trong chiến lược din biến hòa bình chúng xác đnh dân tc, tôn giáo, dân ch, nhân quyn là bn đòn đt phá khu trong phá hoi tư tưởng Vit Nam. Đây là th đon tinh vi, khó nhn biết; vì chúng đã che đy được bn cht thù đch, đánh la dư lun to được s ng h ca dư lun. Chúng lên tiếng đòi quyn cho nhân dân nhưng thc cht đó là hành đng m dân, kích đng nhân dân chng Đng Nhà nước. Mc tiêu chiến lược ca chúng là không h thay đi; song phương thc, th đon và âm mưu thì biến hóa khôn lường và ngày càng tinh vi, xo quyt.
Đc bit, trong tình hình hin nay khi mà các phương tin thông tin hin đi d dàng xâm nhp đến mi nhà, vic đu tranh phòng, chng din biến hòa bình và t din biến càng gay go phc tp trong mi con người, trong mi gia đình và trong toàn xã hi. Đó không ch và vn đ có ý nghĩa sng còn ca cách mng Vit Nam, s yên bình ca đt nước, hnh phúc ca nhân dân mà còn là nhim v cp thiết trước mt và cơ bn lâu dài ca toàn Đng, toàn dân và toàn quân ta.
          Do vy, vch trn bn cht, âm mưu, th đon din biến hoà bình ca các thế lc thù đch; đng thi, ch đng ngăn chn và kiên quyết đu tranh làm tht bi âm mưu, th đon ca din biến hoà bình là nhim v chính tr đc bit quan trng. Trước hết, mi cán b, đng viên phi thm nhun li dy ca H Ch Tch cán b, đng viên là người lãnh đo, là đy t trung thành ca nhân dân, dân tin vào Đng, vào chế đ thông qua hình nh, thái đ phc v ca nhng người lãnh đo đy t y.
          Mt khác,  cùng vi nhim v xây dng và bo v T quc, cuc đu tranh trên lĩnh vc tư tưởng, văn hc, ngh thut đang là vn đ bc xúc, nóng bng, cn phê phán mnh m các khuynh hướng bôi nh, h b thn tượng, nói xu chế đ và lãnh đo Đng, Nhà nước ta ca các thế lc thù đch và nhng người vô tình hay c ý a dua, làm theo.
Bên cnh đó, các cơ quan thông tn, báo chí phi làm tt chc năng thông tin, tuyên truyn đ các tng lp nhân dân thng nht nhn thc v âm mưu và hành đng ca thế lc phn đng, thù đch núp dưới chiêu bài dân ch, nhân quyn’’ nhm chng phá Nhà nước ta, chia r khi đi đoàn kết toàn dân tc, ph nhn vai trò lãnh đo ca Đng, phá hoi s n đnh ca đt nước.
          Phi khng đnh rng, không th có cá nhân, t chc nước ngoài nào lo mt cách vô tư cho cuc sng ca dân ta, s toàn vn lãnh th ca đt nước ta như Đng, Nhà nước ta đã, đang và s tiếp tc thc hin trách nhim và nghĩa v vinh quang y!Đăng nhận xét

73 Nhận xét

 1. Thủ đoạn của các thế lực thù địch và bọn phản động ngày càng tinh vi và đa dạng hơn chính vì vậy mà người dân Việt Nam cần phải tỉnh táo trước những thông tin bịa đặt của chúng

  Trả lờiXóa
 2. thủ đoạn của các thế lực thù địch bây giờ là rất đa dạng cho nên chúng ta phải bảo vệ vững chắc Tổ quốc. cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn học, nghệ thuật đang là vấn đề bức xúc, nóng bỏng, cần phê phán mạnh mẽ các khuynh hướng bôi nhọ, hạ bệ thần tượng, nói xấu chế độ và lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch và những người vô tình hay cố ý a dua, làm theo.

  Trả lờiXóa
 3. Đúng vậy, chẳng có kẻ nào dở hơi mới đi lo không chuyện kinh tế - chính trị của một nước khác cả. Tất cả chỉ vì lợi ích của quốc gia chúng mà thôi. Gây sự phụ thuộc của nước ta vào chúng để chúng có thể dễ dàng phục vụ mục đích xâm chiếm nước ta của chúng mà thôi.

  Trả lờiXóa
 4. sự thật về dân chủ,nhân quyền, mục tiêu quan trọng nhất là tiến hành âm mưu “diễn biến hoàn bình” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, làm cho Việt Nam chuyển hóa theo chế độ tư bản chủ nghĩa và hoàn toàn lệ thuộc vào chúng.

  Trả lờiXóa
 5. Dân chủ dân quyền gì lời bọn nó? Cơ hội và thủ đoạn thì có. Chỉ là những lời xảo ngôn của kẻ thù mà thôi. Chúng ta cần tỉnh táo trước lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt của chúng.

  Trả lờiXóa
 6. Mong muốn của kẻ thù là vậy, nhưng thực chất chúng có làm được hay không lại tuỳ thuộc vào sự nhận thức, cảnh giác của Đảng và các tầng lớp nhân dân ta trước âm mưu “diễn biến hoà bình”; sự kiên quyết đấu tranh vạch trần các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, giữ vững niềm tin của nhân dân vào chế độ.

  Trả lờiXóa
 7. Các thế lực thù địch đã và đang tìm mọi cách làm mờ nhạt đi tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng là đánh vào nền tảng tư tưởng lãnh đạo của Đảng ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng loài người. Chúng ta cần tỉnh táo và luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

  Trả lờiXóa
 8. Âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta là rất rõ ràng; kẻ thù tìm mọi cách tấn công ta không một phút ngơi nghỉ, nhất là trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay, lúc mà cả nước đang tập trung ra sức tham gia sửa đổi Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, chúng lại càng thực hiện một cách quyết liệt hơn.

  Trả lờiXóa
 9. Các thế lực thù địch đã và đang tập trung mũi nhọn tuyên truyền khuếch đại những vấn đề nhạy cảm về biên giới, dân tộc, tôn giáo; về những tồn tại, yếu kém trong quá trình lãnh đạo điều hành của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp để gây chia rẽ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; chia rẽ khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, làm giảm sút niềm tin của nhân dân với Đảng ta.

  Trả lờiXóa
 10. Cần cảnh giác và đấu tranh vạch trần âm mưu phản động và những luận điệu vu khống, xuyên tạc của các thế lực thù địch bằng những lập luận sắc bén để nhân dân nhìn thấy bản chất thâm độc của kẻ thù

  Trả lờiXóa
 11. Sau ngày đất nước ta được hoàn toàn giải phóng độc lập, tự do và thống nhất (30-4-1975), nhưng các thế lực thù địch trong và ngoài nước vẫn không hề từ bỏ dã tâm chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, chúng luôn có mưu đồ thôn tính nước ta.Âm mưu "Diễn biến hòa bình" là chiêu trò của chúng sử dụng để thực hiện dã tâm cướp nước của chúng

  Trả lờiXóa
 12. Mọi người cần nắm vững bản chất, thủ đoạn âm mưu "diễn biến hòa bình". Trên cơ sở đó cần đề cao cảnh giác, cùng nhau đoàn kết chống lại để làm thất bại âm mưu của chúng

  Trả lờiXóa
 13. Đảng và Nhà nước ta luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên nhất. Nhân dân cần tuyệt đối tin tưởng vào Đảng để tránh sự dụ dỗ, kích động của bọn phản động chống phá lại Đảng.

  Trả lờiXóa
 14. Chiêu bài dân chủ dân quyền của bọn chống phá chính quyền này cũ từ lâu nhưng có vẻ chúng vẫn còn phát huy tác dụng. Với nhiều người còn nhẹ dạ, chưa tìm hiểu kỹ thông tin thì rất có thể sẽ bị chúng lợi dụng.

  Trả lờiXóa
 15. việc đấu tranh đối phó lại với diễn biến hòa bình là không quá phức tạp, nhưng chúng ta cần phải kiên trì và mềm mỏng, bình tĩnh, khôn khéo và nhanh nhạy kịp thời.

  Trả lờiXóa
 16. nơi đây chính là cách để dân biết đến thủ đoạn của chúng, điều cần làm ở đây là làm sao để cho dân họ biết có cái này ở đây mà đọc. Tuyên truyền trên mạng xã hội được không. càng it người biết tác dụng càng về không. Như thế chúng ta mới thành công hơn phân nửa

  Trả lờiXóa
 17. Hiện nay có một số blogs toàn rêu rao những luận điệu nói nước minh không có dân chủ nhân quyền này , không có dân chủ nhân quyền nọ. Đây đúng là những thằng bán nước không thể sai được. Nước mình mà không có dân chủ nhân quyền thì chẳng nhẽ Mỹ với Pháp có dân chủ nhân quyền. Cho xin đi cái lũ phản bội tổ quốc kia đừng hòng có thể lừa gạt được mọi người, bộ mặt thật của chúng ra sao ai cũng biết, lịch sử cũng đã nói lên tất cả. Dù các người có trăm ngàn lời nói dối cũng không thể biến quạ thành công được đâu.

  Trả lờiXóa
 18. Dù các thế lực thù địch, phản động có bằng các thủ đoạn và luận điệu xuyên tạc, vu cáo như thế nào cũng không thể phủ nhận được sự thật. Đó là, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn coi con người là mục tiêu, động lực của mọi chính sách phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH); luôn nhất quán bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người, là nhà nước của dân, do dân và vì dân

  Trả lờiXóa
 19. chúng ta cần phải kiên quyết trước những sự việc ảnh hưởng không tốt đến đất nước chúng ta.Đây là thủ đoạn tinh vi, khó nhận biết của bọn địch vì chúng đã che đậy được bản chất thù địch, đánh lừa dư luận tạo được sự ủng hộ của dư luận.

  Trả lờiXóa
 20. Từ lâu, các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam vẫn sử dụng chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” để chống phá ta. Nhưng cho dù chúng có “nhai đi, nhai lại” thì vẫn không thể lừa bịp được nhân dân Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 21. Một trong những thủ đoạn của chúng là dùng chiêu bài “dân chủ, nhân quyền”. Cái gọi là “dân chủ, nhân quyền” mà các thế lực thù địch thường rêu rao, đâu phải dân chủ, nhân quyền theo đúng nội hàm của khái niệm này.

  Trả lờiXóa
 22. một mưu toan, một chiêu bài mà họ tuyên truyền, xuyên tạc, bôi nhọ Việt Nam trên trường quốc tế, gây rối, chia rẽ, tạo ra tình trạng mất đoàn kết trong nhân dân Việt Nam

  Trả lờiXóa
 23. con bài “dân chủ, nhân quyền” còn được họ sử dụng như một công cụ trong chính sách đối ngoại, thông qua đó lấy cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 24. Không ai có thể phủ nhận một thực tế: quyền con người là một giá trị phổ biến, có tính toàn cầu. Song, quyền con người còn là một giá trị lịch sử, gắn với điều kiện và hoàn cảnh lịch sử cụ thể của mỗi dân tộc, quốc gia, mỗi khu vực trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 25. Một điều đã trở thành chân lý: các quốc gia đều bình đẳng về chủ quyền, và công việc nội bộ của mỗi quốc gia phải do quốc gia ấy tự quyết định, không thể có quốc gia nào đó tự coi mô hình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của mình là khuôn mẫu, rồi đem áp đặt “khuôn mẫu” này lên các quốc gia khác

  Trả lờiXóa
 26. Chủ quyền là quyền thiêng liêng của mỗi quốc gia, dân tộc. Trải qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, người Việt Nam hiểu rất rõ giá trị đích thực của chủ quyền dân tộc, độc lập dân tộc và quyền tự do dân tộc

  Trả lờiXóa
 27. Công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của nhân dân Việt Nam không ngoài mục đích đem lại độc lập cho đất nước, tự do, hạnh phúc cho cộng đồng và đương nhiên là cho mỗi con người với giá trị cao nhất là quyền con người.

  Trả lờiXóa
 28. “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

  Trả lờiXóa
 29. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 30. Lời bất hủ ấy trong Bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là: Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”.

  Trả lờiXóa
 31. Độc lập dân tộc là điều kiện, cơ sở cho việc bảo đảm quyền con người. Rõ ràng, quan niệm “nhân quyền cao hơn chủ quyền” là chiêu bài mà các thế lực thù địch thường dùng làm cái cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước có chủ quyền

  Trả lờiXóa
 32. Hiện nay trên các trang báo,hay mạng xã hội,các thế lực thù địch cố tình xuyên tạc lịch sử với mục tiêu bôi nhọ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị và thể chế chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; mua chuộc, lôi kéo một số phần tử thoái chính trị, con em cán bộ du học ở nước ngoài cho nên chúng ta phải rất tỉnh táo và cẩn thận đề phòng để tránh không bị bọn chúng lợi dụng.

  Trả lờiXóa
 33. Nhân dân Việt Nam đã trải qua bao năm chiến tranh ròng rã, đã tốn biết bao xương máu để giành lại độc lập, tự do, dân chủ cho chính mình từ tay những kẻ xâm lược cùng bọn tay sai của chúng, không lẽ ngày nay lại dại dột trao lại quyền tự do, dân chủ cho chính những kẻ chiến bại và vẫn còn đang ôm hận thất bại ấy, để chúng quay trở lại tước quyền sống, quyền tự do, dân chủ của mình một lần nữa? Còn nhân quyền ư?

  Trả lờiXóa
 34. Những kẻ đã trắng trợn, ngạo mạn chà đạp lên nhân quyền của nhân dân Việt Nam và nhân dân nhiều quốc gia khác đâu có đủ tư cách để phán xét về nhân quyền! Họ nói rằng mình là người tôn trọng độc lập, tự do, dân chủ, nhân quyền ư?

  Trả lờiXóa
 35. các thế lực thù địch đã chuyển mục tiêu đối đầu bằng vũ lực sang tiến hành những hoạt động chống phá ta như bao vây, cấm vận về kinh tế, cô lập về ngoại giao đến những hoạt động gián tiếp như gây kích động, bạo loạn trong nước cũng như tài trợ cho các nhóm, tổ chức phản động trong và ngoài nước nói xấu chế độ, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

  Trả lờiXóa
 36. chính họ đã và đang dùng vũ lực để tấn công vào các quốc gia độc lập, có chủ quyền, tàn sát những người dân vô tội chỉ vì chính quyền của các quốc gia ấy tỏ ra không phù hợp với “khẩu vị” của họ.

  Trả lờiXóa
 37. Chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” mà những thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam cố bám lấy để chống phá cách mạng Việt Nam giờ đây đã trở nên quá lỗi thời.Nhân dân Việt Nam đang được sống trong độc lập, tự do, dân chủ với tất cả quyền con người của mình

  Trả lờiXóa
 38. Nền dân chủ của Việt Nam đang được thực hiện thông qua Hiến pháp và pháp luật, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bảo đảm quyền làm chủ thật sự của nhân dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  Trả lờiXóa
 39. Người dân Việt Nam đã và đang tích cực triển khai thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển mọi tiềm lực của nhân dân để phát triển đất nước, phấn đấu “sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại”

  Trả lờiXóa
 40. ác thế lực thù địch tiếp tục dấy lên chiến dịch “nhân quyền” với âm mưu xuyên tạc, bôi nhọ, phá hoại cách mạng Việt Nam. Thực chất, đó là hành động kích động, lừa phỉnh một số người nhẹ dạ, cả tin, tạo ra cớ để phê phán Việt Nam về dân chủ, nhân quyền.

  Trả lờiXóa
 41. Tiếp tục chính sách hận thù, các thế lực thù địch đã lợi dụng vấn đề “dân chủ, nhân quyền” để kích động một số phần tử cơ hội, biến chất trong nước gây rối, tạo cơ hội gây bạo loạn, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Đó là sự can thiệp thô bạo, trắng trợn và nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Việt Nam – một quốc gia độc lập, có chủ quyền.

  Trả lờiXóa
 42. đương nhiên, thời bình phải chơi theo kiểu thời bình chứ,
  " diễn biến hòa bình " này vô cùng phức tạp, thấy chơi chơi thế thôi chứ bao vây kinh tế, hỗ trợ tổ chức lưu vong, vớ va vớ vẩn. Dân chủ, dân quyền là cái "ghót asin" mà chúng cho là điểm yếu

  Trả lờiXóa
 43. Chúng lợi dụng chiêu bài này để chống phá chúng ta, chúng muốn lợi dụng các vấn đề nhạy cảm để tuyên truyền, xuyên tạc chống chúng ta.Dân chủ. nhân quyền chỉ là cái cớ. Chúng sẽ không bao giờ đạt được mục đích đó, nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

  Trả lờiXóa
 44. dùng chiến tranh vũ trang không được bây giờ chúng lại dùng diễn biến hòa bình để gây sụp đổ việt nam như liên xô mà không mất viên đạn nào,đầu tiên là phi chính trị rồi đa nguyên đa đảng dân chủ dân quyền toàn là chiêu bài của nó

  Trả lờiXóa
 45. các nhà rận chủ lại tiếp tục sử dụng các chiêu bài củ. bôi nhọ tư tưởng mac- leenin, hồ chí minh. bài học liên xô là bài học xương máu cho chúng ta vì vậy chúng ta phải tin tưởng hoàn toàn vào sự lãnh đạo tài tình của đảng,Việt Nam mãi mãi hòa binh

  Trả lờiXóa
 46. chúng không từ thủ đoạn nào để có thể gây hậu quả cho VIệt Nam

  Trả lờiXóa
 47. những chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” mà những thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam chống phá cách mạng Việt Nam giờ đây đã trở nên quá lỗi thời.Nhân dân Việt Nam đang được sống trong độc lập, tự do, dân chủ với tất cả quyền con người của mình

  Trả lờiXóa
 48. đó là những chiêu bài mà chúng thực hiện để có thể can thiệp vào Việt Nam

  Trả lờiXóa
 49. "dân chủ, nhân quyền" ư? tất cả chỉ là những lời lẽ xuyên tạc, nói sai về chế độ, chỉ là chạy theo lợi ích bẩn thỉu trước mắt của các thế lực thù địch, chống phá. Hãy nhìn lại quá trình lịch sử hào hùng của dân tộc mình, Đảng và dân đồng lòng không có việc gì là không thể vượt qua

  Trả lờiXóa
 50. thật là lố bịch, những trò này dùng để chống phá cách mạng việt ư? sẽ không bao giờ làm được cả. với bề dày lịch sử đáng khâm phục, những thủ đoạn như thế này sẽ k bao giờ làm được gì cả. tất cả chỉ là cái cớ để thực hiện mục đích chống phá của các thế lực thù địch. Nhưng tôi, là công dân của Việt Nam luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

  Trả lờiXóa
 51. dân chủ, dân quyền chỉ là cái cớ cho những thế lực thù địch, chống phá nhà nước ta mà thôi. chỉ là cái cớ để chúng thực hiện những âm mưu xâm chiếm Việt Nam, nhưng không bao giờ là dễ dàng như vậy cả. nhân dân luôn tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng

  Trả lờiXóa
 52. tất cả chỉ là vỏ bọc cho những âm mưu lật đổ chính quyền mà thôi, cần những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc cho những kẻ dùng chiêu bài dân chủ, nhân quyền

  Trả lờiXóa
 53. Hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để xuyên tạc, vu cáo và gây sức ép nhằm chuyển hóa chế độ chính trị của Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 54. Thực tế cho thấy, có những nhân vật, tổ chức thường xuyên tán phát tài liệu, tổ chức hội thảo, điều trần; cho ra những cái gọi là “Nghị quyết”, “Báo cáo”… để xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo ở Việt Nam; vu cáo Việt Nam “thiếu dân chủ, vi phạm nhân quyền, không có tự do tôn giáo, đối xử không công bằng với người dân tộc thiểu số”...Những hành động đó đã can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, nhằm hướng xã hội Việt Nam theo kiểu phương Tây.

  Trả lờiXóa
 55. môt trong những thủ đoạn thâm độc của chúng là lợi dụng những vấn đề phức tạp, bức xúc xã hội, chúng ra sức kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân; tìm cách tạo sự đối lập giữa Đảng với nhân dân; làm suy yếu, tiến tới làm mất vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 56. Lợi dụng việc Đảng và Nhà nước lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào đường lối và các chủ trương, chính sách phát triển đất nước, các thế lực thù địch tìm mọi cách tác động, nhằm lái nền kinh tế Việt Nam chệch định hướng XHCN

  Trả lờiXóa
 57. Thông qua các cuộc “hội thảo”, “viết tài liệu góp ý cho Đảng, Nhà nước Việt Nam”, chúng cho rằng mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN là lạc hậu và “khuyên” Việt Nam nên đi theo mô hình của các nước phương Tây(!) Lợi dụng những khó khăn của kinh tế Việt Nam, một số tổ chức tài chính và hãng thông tấn nước ngoài đồng loạt công bố báo cáo đánh giá tiêu cực và cho rằng, việc “xây dựng nền kinh tế tự do hơn là cần thiết và là giải pháp tốt nhất cho Việt Nam hiện nay”

  Trả lờiXóa
 58. Bọn chúng tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc với đại diện các tổ chức phản động trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài để nghe thuyết trình về những hoạt động nhằm thúc đẩy “dân chủ hoá Việt Nam”; tìm mọi cách gặp gỡ, tiếp xúc với các phần tử “cấp tiến” trong nước để khảo sát tình hình, thực chất là phát đi thông điệp về sự hậu thuẫn cho số này tăng cường chống phá CNXH

  Trả lờiXóa
 59. một chiêu bài hết sức thường thấy của các thế lực thù địch, là mối nguy hại rất lớn đến sự vững mạnh cảu CHế độ, cần có những biện pháp mạnh thật thích đáng để trừng trị những kẻ lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền

  Trả lờiXóa
 60. Để làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, cần tỉnh táo nhận rõ bộ mặt thật của chúng, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đấu tranh chống lại âm mưu của chúng

  Trả lờiXóa
 61. Để làm thất bại chiêu bài của chúng, Nhà nước ta cần tăng cường công tác đối ngoại, tích cực, chủ động đấu tranh trên mặt trận ngoại giao đối với những hoạt động can thiệp, lợi dụng các vấn đề kinh tế, dân chủ, nhân quyền… để chống phá Việt Nam; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền đối ngoại để tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của dư luận quốc tế đối với công cuộc đổi mới toàn diện đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  Trả lờiXóa
 62. những kẻ lợi dụng chiêu bài dân chủ nhân quyền là những kẻ bỉ ổi, chúng không có mắt để nhìn thấy dân chủ ở nước ta hay sao? Dưới sự lãnh đạo của Đảng dân chủ luôn được phát huy.

  Trả lờiXóa
 63. vấn đề dân chủ nhân quyền là vấn đề nhạy cảm, tư tưởng dễ bị kích động với lời lẽ khôn ngoan của bọn phản động này, con bài “dân chủ, nhân quyền” còn được họ sử dụng như một công cụ trong chính sách đối ngoại, thông qua đó lấy cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 64. dân chủ nhân quyền ở Việt Nam luôn được đảm bảo, chỉ những kẻ không hiểu biết hay cố tình xuyên tạc dân chủ nhân quyền nước ta. chiêu bài "nhân quyền" chính là một thủ đoạn trong chiến lược "diễn biến hòa bình" mà kẻ thù đang cố gắng thực hiện vào Việt Nam

  Trả lờiXóa
 65. Đây là thủ đoạn tinh vi, khó nhận biết của bọn phản động vì chúng đã che đậy được bản chất thù địch, đánh lừa dư luận tạo được sự ủng hộ của dư luận. Chúng lên tiếng đòi “quyền cho nhân dân” nhưng thực chất đó là hành động mị dân, kích động nhân dân chống Đảng Nhà nước,làm cho nhân dân không còn tin tưởng vào Đảng và làm ảnh hưởng đến tình hình phát triển của đất nước chúng ta.

  Trả lờiXóa
 66. Lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền mà các thế lực thù địch luôn dùng các thông tin sai trái về vấn đề dân quyền nhằm hạ uy tín của Nhà nươc ta. Do vậy chúng ta cần nâng cao hiểu biết của nhân dân về các thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để chống chúng ta. Hoàn thiện tốt hơn quy định pháp luật về dân chủ nhân quyền đẻ các thế lực thù địch không có điều kiện hoạt động

  Trả lờiXóa
 67. Thực chất đây là những chiêu bài của bọn phản động nhằm lợi dụng các mâu thuẫn, khiếu kiện, các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, nhân quyền và dân chủ để chống phá Đảng, Nhà nước ta; từ đó thúc đẩy sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ta.cho nên chúng ta phải thật sự tin tưởng vào Đảng và Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 68. Đây đúng là những chiêu bài của các thế lực thì địch nhằm gây khó khăn cho đất nước chúng ta cho nên mỗi cán bộ, đảng viên,thành viên chúng ta phải thấm nhuần lời dạy của Hồ Chủ Tịch “cán bộ, đảng viên là người lãnh đạo, là đầy tớ trung thành của nhân dân”, dân tin vào Đảng, vào chế độ thông qua hình ảnh, thái độ phục vụ của những người “lãnh đạo – đầy tớ ấy”.

  Trả lờiXóa
 69. Các cơ quan thông tấn, báo chí phải làm tốt chức năng thông tin, tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân thống nhất nhận thức về âm mưu và hành động của thế lực phản động, thù địch núp dưới chiêu bài “dân chủ, nhân quyền’’ nhằm chống phá Nhà nước ta, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phá hoại sự ổn định của đất nước.

  Trả lờiXóa
 70. Đây là thủ đoạn tinh vi, khó nhận biết, vì chúng đã che đậy được bản chất thù địch, đánh lừa dư luận tạo được sự ủng hộ của dư luận.Để làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, cần tỉnh táo nhận rõ bộ mặt thật của chúng, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đấu tranh chống lại âm mưu của chúng.phải nắm vững chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị và thể chế chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

  Trả lờiXóa
 71. Có lẽ nên đổi tên cho cái chiêu bài này và những nhà "dân chủ" tồi tệ ấy là "rận chủ và nhận tiền" bởi họ có làm việc gì vô tư họ có àm việc gì vì công lý đâu có làm việc gì vì dân chủ đâu cái cơ bản nhất đó là sự thật và quyền lợi lợi ích dân tộc không được họ tông trọng thì họ làm vì cái gì tất cả họ làm vì tiền tiền các thế lực thù địch cung cấp cho họ là quá lớn để lợi dụng họ tiến hành các hoạt động chống phá quê hương chống phá Đảng.

  Trả lờiXóa
 72. Không có một tổ chức hay cá nhân nào lo cho đời sống nhân dân ta lo cho vận mệnh dân tộc vận mệnh đất nước ta ngoài đảng ta cả. Nhửng kẻ khác nói là vì cái này vì cái nọ nhưng các bạn nhìn những việc chúng làm thì thấy chúng đều âm mưu cả mà thôi các bạn à chúng âm mưu chống phá ta chống phá Đảng và Nhà nước ta mà thôi.

  Trả lờiXóa
 73. Dân tộc Việt Nam từ khi có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thu được những thành tựu có ý nghĩa thời đại: từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến, Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới; nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; từ một nước có nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, nay đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đó là những thành tựu vĩ đại, có tầm quan trọng chiến lược, mở ra thời kỳ phát triển mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đó cũng chính là những thành tựu dân chủ, nhân quyền cơ bản nhất mà nhân dân Việt Nam đã giành được, không ai có thể phủ nhận.

  Trả lờiXóa