Header Ads Widget

Responsive Advertisement

QUAN ĐIỂM VỀ PHƯƠNG DIỆN CON NGƯỜI TRONG XHCN CỦA ĐẢNG TA


Trong sự phát triển của xu thế thời đại và bối cảnh quốc tế đối với sự phát triển của đất nước ta hiện nay, Đảng và Nhà nước ta luôn nhận thức được vị trí, vai trò của con người đối với chiến lược phát triển của đất nước. Đảng đã xác định đó là một trong những đột phá quan trọng và chiến lược của đất nước. Điều đó được thể hiện rõ tại Đại hội XI của Đảng và Hiến Pháp 1992.
Theo đó, XHCN là một xã hội tất cả vì con người, cho con người và phát triển con người toàn diện. Tính ưu việt của XHCN mà nhân dân ta đang xây dựng không chỉ được thể hiện trong đặc trưng tổng quát dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mà còn được thể hiện ở đặc trưng Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân.
Theo đó, Đảng đã khẳng định: Con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển.
Quan điểm này trước hết là nhấn mạnh vị trí đặc biệt quan trọng của yếu tố con người trong thời đại ngày nay. Đảng nhận thức rõ nguồn lực con người là yếu tố cơ bản, quyết định sự phát triển nhanh và bền vững so với các nguồn lực khác, là nguồn nhân lực nội sinh quan trọng nhất để xây dựng và phát triển đất nước. Hiện tại, nguồn nhân lực chất lượng thấp đang là một trong “ba điểm nghẽn”. Do vậy cần phải nhận thức đầy đủ vai trò đặc biệt và tập trung đầu tư phát triển nguồn lực con người có chất lượng cao, coi đây là một trong ba khâu đột phá để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020.
Theo đó, tôn trọng và bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, của đất nước và quyền làm chủ của nhân dân.
Mỗi cá nhân trong quá trình phát triển không thể tách rời điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa của cộng đồng quốc gia, dân tộc. Mối quan hệ cá nhân – cộng đồng, giai cấp – dân tộc – nhân loại luôn gắn bó chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau trong mỗi con người, nhờ đó mỗi cá nhân phát triển ngày càng toàn diện, cộng đồng xã hội ngày càng tiến bộ, văn minh.
Đảng nhấn mạnh không chỉ đến việc tôn trọng và bảo vệ quyền con người Việt Nam, mà còn đến mối quan hệ biện chứng giữa quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, của đất nước. Nhận thức này nhằm khắc phục cách nhìn, cách hiểu phiến diện của một số người khi nhấn mạnh quyền con người nhưng không đặt nó trong mối quan hệ với lợi ích của dân tộc, quốc gia; coi quyền con người cao hơn chủ quyền quốc giam dân tộc hoặc xem xét quyền con người tách rời các điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa, lịch sử của đất nước. Bàn về vấn đề này, Đảng luôn nhấn mạnh phải đứng trên quan điểm lịch sử, cụ thể khi xem xét con người.
Xác định rõ một trong những động lực quan trọng để xây dựng CNXH là giải quyết hài hòa các lợi ích cá nhân, tập thể và toàn xã hội. Lợi ích thiết thực mà mỗi con người Việt Nam hiện nay mong đợi phản ánh nhu cầu về đời sống vật chất, đời sống tinh thần và nhu cầu phát triển con người toàn diện.
Từ đó, Đảng đã chỉ ra những phẩm chất cơ bản cần phải đạt tới của con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, đó là: giàu lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân, có tri thức, sức khỏe, lao động giỏi, sống có văn hóa, nghĩa tình, có tinh thần quốc tế chân chính.
Nhận thức của Đảng về những phẩm chất cần có của con người Việt Nam vừa phản ánh tính kế thừa của chủ nghĩa Mác – Lênin, đồng thời tiếp thu những giá trị mới của thời đại. Những phẩm chất này đã bao hàm những yếu tố cốt lõi nhất của chỉ số phát triên con người mà Tổ chức Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã đề xuất từ thập niên 90 của thế kỷ trước./.
 ---Cây Sung Dâu ---


Đăng nhận xét

27 Nhận xét

 1. Yếu tố con người là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng, nhà Nước ta, con người của XHCN phải phát triển về mọi mặt, toàn diện.

  Trả lờiXóa
 2. XHCN là một xã hội tất cả vì con người, cho con người và phát triển con người toàn diện. Tính ưu việt của XHCN mà nhân dân ta đang xây dựng không chỉ được thể hiện trong đặc trưng tổng quát dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mà còn được thể hiện ở đặc trưng Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân.

  Trả lờiXóa
 3. Con người là nhân tố quan trọng đối vói đất nước và thế giới này, Đảng và nhà nước ta nhận thức rõ yếu tố cơ bản, quyết định sự phát triển nhanh và bền vững so với các nguồn lực khác, là nguồn nhân lực nội sinh quan trọng nhất để xây dựng và phát triển đất nước, và đi nên XHCN

  Trả lờiXóa
 4. Con người luôn là yếu tố trọng tâm,là yếu tố quyết định sự tồn tại của xã hội. Con người là mục đích của sự phát triển.

  Trả lờiXóa
 5. Đảng ta luôn xác định vị trí, vai trò quan trọng của con người trong xã hội, sự tiến bộ phát triển của xã hội là vì con người. Tất cả vì sự phát triển của con người.

  Trả lờiXóa
 6. con người là chủ thể của xã hội, sự tồn tại và đảm bảo quyền con người là tất yếu và cơ bản trong chế độ xã hỗi chủ nghĩa!

  Trả lờiXóa
 7. XHCN là một xã hội tất cả vì con người, cho con người và phát triển con người toàn diện.Yếu tố con người là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng,Yếu tố con người là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng,

  Trả lờiXóa
 8. Chủ thể của xã hội, việc phát triển của xã hội cũng chính là phát triển của con người. Con người là nhân tố quyết định thành bại của mọi việc làm , Vì thế Đảng ta cần có những chính sách về sử dụng và trọng dụng những nhân tài của đất nước, không để chảy máu chất xám

  Trả lờiXóa
 9. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, của đất nước và quyền làm chủ của nhân dân.Chỉ có thế chúng ta mới có thể thành công trong việc xây dựng một nhà nước phát triển, do dân, vì dân

  Trả lờiXóa
 10. Con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển. Đảng luôn chú trọng quyền con người, và đó là sự thực mà cả thế giới đều biết đến

  Trả lờiXóa
 11. Tính ưu việt của XHCN mà nhân dân ta đang xây dựng không chỉ được thể hiện trong đặc trưng tổng quát dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mà còn được thể hiện ở đặc trưng Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân.

  Trả lờiXóa
 12. Đảng đã chỉ ra những phẩm chất cơ bản cần phải đạt tới của con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, đó là: giàu lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân, có tri thức, sức khỏe, lao động giỏi, sống có văn hóa, nghĩa tình, có tinh thần quốc tế chân chính.

  Trả lờiXóa
 13. con người là vấn đề mà Đảng luôn quan tâm, Đảng được hình thành từ người dân lao động chân chính do đó quyền con người luôn được đảng quan tâm đó chính là tính ưu việt của XHCN

  Trả lờiXóa
 14. những con người của đảng đều được rèn luyện, tu dưỡng, có những phẩm chất cần thiết cơ bản mà con người cần đạt được

  Trả lờiXóa
 15. ĐẢng phải có biện pháp tốt hơn nữa để phát triển về con người, đúng với bản chất của con người của Xã Hội Chủ Nghĩa là phải phát triền toàn diện về mọi mặt, về cả tài lẫn đức.

  Trả lờiXóa
 16. Theo quan điểm của Bác Hồ, đạo đức cách mạng là “trung với nước, hiếu với dân” và đạo đức cách mạng phải thể hiện được trong hành động, chỉ có trong hành động, hoạt động trong thực tế đấu tranh cách mạng của nhân dân thì thanh niên mới tỏ rõ được đạo đức của mình

  Trả lờiXóa
 17. thanh niên trung với nước, hiếu với dân là như thế nào, đồng thời phải luôn luôn hiếu thảo, kính trọng ông bà, cha mẹ, thương yêu mọi người trong gia đình

  Trả lờiXóa
 18. Giáo dục cho thanh niên biết thương dân, yêu nước, thương nhân bị áp bức, bóc lột thì phải chăm lo bảo vệ lợi ích của nhân dân, dám đấu tranh chống những sách nhiễu dân, chống chủ nghĩa cá nhân.

  Trả lờiXóa
 19. Bác Hồ luôn nhắc nhở thanh niên trung với nước, hiếu với dân là như thế nào, đồng thời phải luôn luôn hiếu thảo, kính trọng ông bà, cha mẹ, thương yêu mọi người trong gia đình.

  Trả lờiXóa
 20. Đạo đức cách mạng là hòa mình với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng.

  Trả lờiXóa
 21. Đạo đức được Bác Hồ coi là gốc của cách mạng, là cốt lõi trong nhân cách của con người.

  Trả lờiXóa
 22. con người là trung tâm, chủ thể của xã hội,là động lực phát triển của xã hội!

  Trả lờiXóa
 23. Nước ta đang trên đà(quá độ) đi lên chủ nghĩa xã hội. Và để đạt được mục tiêu đó Đảng, Nhà Nước cần chú trọng hơn nữa đến bồi dưỡng con người của XHCN, con người toàn diện cả đức lẫn tài.

  Trả lờiXóa
 24. con người là nguồn nhân lực để phát triển là người làm ra vật chất và của cải, chiến lược phát triển con người cần được chú trọng trong quá trình hiện nay, khi Việt Nam được đánh là nguồn nhân lực rẻ và không chất lượng cao

  Trả lờiXóa
 25. Con người trong chủ nghĩ xã hội là con người hoàn thiện nhất cả tài lẫn đức và mang trong mình dòng máu nóng, dòng máu cách mệnh.

  Trả lờiXóa
 26. con người chính là điều kiện quan trọng nhất trong việc xây dựng đất nước, phát triển xã hội!

  Trả lờiXóa
 27. Nhà nước là của dân do dân và vì dân vì vậy con người luôn được đặt lên hàng đầu trong tất cả mọi lĩnh vực ở nước ta

  Trả lờiXóa