Header Ads Widget

Responsive Advertisement

XÓA BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP 1992 LÀ TỰ SÁT


Một quốc gia muốn hòa bình ổn định hội nhập và phát triển cần có những bản Hiến pháp. Đây được coi là hệ thông lý luận mang tính chuẩn mực, vừa là công cụ, vừa là vũ khí để xây dựng và đấu tranh bảo vệ Độc lập, tự do cho dân tộc,bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nhân dân. Duy trì xã hội ổn định,phồn vinh, phát triển.Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực vô cùng to lớn mà không thể không thừa nhận thì Hiến pháp lại mang một hạn chế đó là rất nhanh tụt hậu so với thực tế cũng như đòi hỏi của đất nước.Hiến pháp năm 1992 cũng không nằm ngoài quy luật tất yếu đó, sau 12 năm áp dụng vào thực tế, giờ đây nó đã lạc hậu và tỏ ra không còn phù hợp nữa. Nắm bắt được yêu cầu đó,ngày 23/11/2012 Nghị quyết số 38/2012/QH13 của Ủy ban dự thảo Hiến pháp năm 2012 chính thức được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhằm lấy ý kiến rông rãi của quảng đại quần chúng nhân dân.Góp phần đưa Hiến pháp 1992 hoàn thiện và mang nhiều yếu tố tiến bộ.
Trong quá trình đóng góp sửa đổi Hiến pháp 124 điều, điều 4 được coi như điều quan trọng tất yếu- là nguyên tắc tồn tại và hoạt động của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam :
 “1. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
 2.Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.
3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”

Tuy nhiên , hiện nay đang xôn xao dư luận về việc xóa bỏ điều 4 trong Hiến pháp.Có nghĩa là xóa bỏ ĐCS Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa  bỏ chủ nghĩa Mác-Lê Nin,tư tưởng Hồ Chí Minh.Tiến hành đa nguyên đa đảng,tam quyền phân lập.Phát triển Việt Nam theo con đường chủ nghĩa tư bản,xóa bỏ con đường CNXH mà chủ tịch Hồ Chí Minh,toàn thể nhân dân và lịch sử dân tộc đã khắt khe lựa chọn.
Bên cạnh sự nhận thức hạn chế của một bộ phận quần chúng nhân dân,dẫn đến dễ bị lợi dụng, kích động,lôi kéo..Các thế lực thù địch cũng đang hằng ngày, hằng giờ tung ra trên các diễn đàn, nhất là trên mạng internet, để tuyên truyền chống phá, nhằm mục tiêu xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp nước ta. Chẳng hạn họ cho rằng, Điều 4 Hiến pháp năm 1992 là “phá hỏng nền tảng của chính bản thân hiến pháp”. Để bảo vệ luận điệu này, họ đã viện dẫn Điều 2 và Điều 83 để xuyên tạc một cách ngụy biện và cho rằng, Điều 4 của Hiến pháp nước ta “khẳng định ĐCSVN lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội, tức là theo chế độ đảng trị = đảng chủ...”. Hơn thế, họ còn cho rằng, “thể chế Việt Nam hiện nay là không phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, chế độ một đảng lãnh đạo, cầm quyền là trái với nguyên tắc nhà nước pháp quyền...”; và “Điều 4 biểu hiện sự toàn trị, chứ không phải lãnh đạo”; “Thực chất là ĐCS muốn bám lấy quyền lực để bảo vệ đặc quyền, đặc lợi kinh tế của cá nhân hay những nhóm tư bản đỏ”... Họ còn lớn tiếng cho rằng, “Hiến pháp Việt Nam là không chính danh, chỉ là điều lệ ĐCSVN độc tài, toàn trị, do một số đảng viên nắm quyền soạn thảo, sửa đổi, áp đặt lên 3 triệu đảng viên khác và toàn dân Việt Nam!”… Từ đó, họ trắng trợn phát ngôn rằng, “Việt Nam cần một bản hiến pháp mới, trong đó quyền làm chủ đất nước, quyền quyết định tương lai chính trị cho đất nước phải do nhân dân tự quyết”.
“Mưu đồ của chúng là nhằm tạo ra sự nghi ngờ, mất lòng tin, dẫn đến đối lập với Đảng,đòi xóa bỏ Điều 4 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về vai trò lãnh đạo của ĐCSVN đối với Nhà nước CHXHCN Việt Nam và toàn xã hội.”
Xong, việc các thế lực thù địch đưa ra các lý luận để bác bỏ Điều 4 trong Hiến pháp 1992 nước CHXHCN Việt Nam là hoàn toàn sai lệch, thiếu sức thuyết phục và không đáng tin cậy. Bởi thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy trải qua hơn 80 năm phấn đấu, xây dựng, trưởng thành, với bản lĩnh của một đảng chính trị dày dạn, có lãnh tụ sáng suốt, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, ĐCSVN đã vượt qua muốn vàn khó khăn, thử thách, động viên và phát huy sức mạnh to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giành được những thắng lợi vĩ đại. Đó là điều không thể phủ nhận. ĐCSVN là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc cách mạng Tháng Tám thắng lợi, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tiếp đó, ĐCSVN là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhân dân tiến hành các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc, đưa cả nước đi lên CNXH. Hiện nay, ĐCSVN vẫn là lực lượng chính trị duy nhất khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Vì vậy, vai trò lãnh đạo của ĐCSVN được quy định tại Điều 4, Hiến pháp năm 1992 là hoàn toàn chính đáng, cần tiếp tục được khẳng định trong nội dung sửa đổi, bổ sung hiến pháp lần này.
Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, không phải ngẫu nhiên mà ĐCS Việt Nam ra đời và trở thành Đảng cầm quyền duy nhất lãnh đạo quần chúng nhân dân tiến hành sự nghiệp cứu nước mà để có thể xuất hiện và tồn tại được cho tới ngày hôm nay là kết quả của một quá trinh tìm kiếm,sàng lọc và đấu tranh tư tưởng.Trong bối cảnh thực dân Pháp lên gân trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, các phong trào cách mạng trong nước lần lượt bị dập tắt, nguyên nhân do thiếu một đường lối lãnh đạo đúng đắn thì ĐCS Việt Nam đã ra đời trở thành kim chỉ nam cho ngọn cờ cách mạng, là ánh dương của giai cấp cần lao. Đưa khuynh hướng Dân chủ tư sản chính thức đi vào quên lãng. Từ đây cách mang Việt Nam đã thoát khỏi sự khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo, tiến những bước đi vững chắc đưa dân tộc thoát khỏi nô lệ, lầm than. Điều đó cho thấy con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. Nói cách khác trong quá trình phát triển, nước ta không còn con đường nào khác ngoài con đường cách mạng XHCN.
Không phủ nhận rằng trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội, nước ta còn gặp phải nhiều vấn đề, thậm chí có những vấn đề bức xúc, như : phân hóa giàu nghèo, quan liêu, tham nhũng chưa được đẩy lùi, lợi dụng chức quyền mưu đồ cá nhân,  lợi ích nhóm…Đặc biệt là sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên cho đến nay, xã hội ta đã tạo lập được những cơ sở chính trị, tư tưởng, pháp lí vững chắc để giải quyết những vấn đề đó, minh chứng rõ nét nhất là việc Đảng đã đề ra quyết tâm chính trị thể hiện trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” để làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh lãnh đạo nhân dân ta xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 
ĐCSVN ra đời là một chân lý khách quan, tất yếu trong sự phát triển của lịch sử dân tộc và toàn nhân loại. Chân lí ấy đã được chủ nghĩa Mác-Lê Nin tạo cơ sở và chứng minh tính đúng đắn. Rằng xã hội loài người sẽ trải qua các hình thái kinh tế xã hội từ Cộng sản nguyên thủy - là hình thái thấp nhất đến một hình thái tương lai là Cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là CNXH. Nói tóm lại, việc nước ta đi theo con đường cách mạng XHCN là hoàn toàn phù hợp,đúng đắn. Đây là chế độ xã hội phục vụ cho quyền lợi của mọi người dân trong xã hội, thực hiện công bằng xã hội, xóa bỏ tình trạng áp bức,bóc lột, bất công . Bởi vậy tất cả những xuyên tạc , mưu toan nhằm xóa bỏ ĐCSVN, xóa bỏ chế độ XHCN của các thế lực phản động trong và ngoài nước chỉ là nhằm muốn thiết lập lại một xã hội dân chủ có các nhà tư bản bóc lột sức lao động của người công nhân.
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ tiếp tục được bổ sung và hoàn thiện trong tất cả các thời kì, xong những điều đã thuộc về chân lí khách quan thì không thể xóa bỏ. Điều 4 Hiến pháp năm 1992 sẽ cần tiếp tục được hiến định trong sửa đổi lần này,sao cho hoàn thiện và hợp lòng dân nhất. Đồng thời đây cũng là một cơ hội để Đảng hoàn thiện mình hơn và đập tan những luận điệu xảo trá,bôi nhọ, làm thay đổi bản chất của ĐCSVN.
Chỉ còn không đầy một tuần nữa công việc lấy ý kiến nhân dân về việc sửa đổi bổ sung Hiến pháp năm 1992 sẽ hoàn thành. Các cấp chính quyền và nhân dân cần phải có sự thống nhất cao về quan điểm, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam đối với Nhà nước pháp quyền XHCN và toàn xã hội. Hiến pháp năm 1992 với Điều 4 sẽ tiếp tục phát huy sứ mệnh lịch sử của mình là lãnh đạo toàn dân tộc Việt Nam tiến lên XHCN. Đó là không chỉ là trách nhiệm mà còn là lương tâm đối với tương lai phát triển của Tổ quốc và cách mạng Việt Nam theo đúng con đường mà Bác Hồ, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn./.
--- Cây Đen ---Đăng nhận xét

69 Nhận xét

 1. Tự sát hay không tôi không cần biết. Nhưng vấn đề cơ bản là xóa bỏ điều 4 có nghĩa là thực hiện đa nguyên, đa đảng từ đó sẽ gây ra tình trạng đấu đá, mất đoàn kết trong nội bộ đất nước, và chắc chắn nỗi khổ thuộc về chúng ta, thuộc về nhân dân việt Nam rồi :(

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
 2. Chúng ta hãy kiên định lập trường tư tưởng mãi đi theo con đường XHCN

  Trả lờiXóa
 3. điều 4 của hiên pháp năm 1992 là hoàn toàn chính xác. chúng ta chỉ theo một Đảng duy nhất là Đảng CSVN mà thôi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Người sống trên đời phải biết đi theo lẽ phải.

   Xóa
 4. ủng hộ điều 4 hiến pháp 1992 nhiệt liệt ủng hộ

  Trả lờiXóa
 5. Đảng ra đời là vận mệnh đã được an bài, lịch sử đã chứng minh vai trò vô cùng quan trọng của Đảng CSVN đã dẫn dắt đất nước trải qua thời kỳ chiến tranh gian khổ. Điều đó chứng tỏ tầm quan trọng và duy nhất trong lòng dân

  Trả lờiXóa
 6. chính đảng cầm quyền dẫn đất nước đi lên CNXH vậy nên điều 4 hiến pháp không cần phải sửa đổi gì hết. những lời nói của phản động chúng ta không cần bận tâm làm gì

  Trả lờiXóa
 7. để hợp lòng dân chúng ta nên đưa ra sửa đổi sao cho hợp tình nghĩa nhất là được nhưng không để bất ký sai sót nào xảy ra nó sẽ là cơ hội cho bon phản động

  Trả lờiXóa
 8. Xã hội phát triển phải thay đổi cho phù hợp là điều cần thiết nhưng phải hết sức cảnh giác không để bị mắc mưu các thế lực thù địch chống phá nhà nước ta

  Trả lờiXóa
 9. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời để lãnh đạo đất nước Việt Nam là điều tất yếu, và nhân dân Việt Nam đều tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, điều 4 hiếu pháp là hợp lý

  Trả lờiXóa
 10. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 11. sửa đổi hiến pháp theo hướng hợp lòng dân, vì sự ổn định, phát triển và ổn định là điều phải làm, nhưng cần cảnh trọng với các thế lực thù địch, nhất là xóa điều 4 hiến pháp

  Trả lờiXóa
 12. sửa đổi hiến pháp theo hướng hợp lòng dân, vì sự ổn định, phát triển và ổn định là điều phải làm, nhưng cần cảnh trọng với các thế lực thù địch, nhất là xóa điều 4 hiến pháp

  Trả lờiXóa
 13. Điều 4 hiến pháp là hoàn toàn đúng, hợp lòng dân nhất quyết không xóa. nó là điều luật quan trọng để đảm bảo an ninh quốc gia

  Trả lờiXóa
 14. bọn phản động muốn xóa điều 4 hiến pháp là nhằm tìm cánh cửa để phá hoại, xâm lược nước ta, nhất quyết không được xóa.

  Trả lờiXóa
 15. mọi người có thể đưa ra ý kiến của mình về sửa đổi hiến pháp, nhưng đừng vì chuyện này mà bị bọn phản động lợi dụng để xóa điều 4 hiến pháp. điều 4 hiến pháp là điều luật đảm bảo an ninh tổ quốc, tuyệt đối không được xóa

  Trả lờiXóa
 16. Đảng và nhân dân cần cảnh giác với bọn phản động lợi dụng, nhất là việc xóa bỏ điều 4 hiến pháp 1992.

  Trả lờiXóa
 17. Đa nguyên đa Đảng là điều chúng ta ko thể chấp nhận vì chúng ta là nước có một Đảng duy nhất là ĐCSVN. sẽ dẫn đường chỉ lối cho chúng ta

  Trả lờiXóa
 18. Việt Nam là nước có quyền tự quyết ko ai được quan tâm can thiệp vào việc nội bộ của nước ta. Việt Nam là nước vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam

  Trả lờiXóa
 19. ĐCSVN là Đảng duy nhất thể hiện tốt vai trò của mình đưa đất nước chúng ta từng bước tiến lên. Nếu xóa bỏ thì chẳng phải chúng ta tiến tới đường cụt hay sao

  Trả lờiXóa
 20. xóa bỏ điều 4 trong hiến pháp 1992 là ko thể vì chỉ có ĐSVN mới lãnh đạo đất nước chúng ta vượt qua khó khăn thách thức. Nhờ có ĐẢng mà chúng ta mới có ngày hôm nay

  Trả lờiXóa
 21. Đảng CSVN đã lãnh đạo đất nước con người Việt Nam vượt qua bao nhiêu khó khăn gian khổ để có ngày hôm nay. Vì thế ĐCSVN của chúng ta là Đảng duy nhất

  Trả lờiXóa
 22. Đảng ta là Đảng duy nhất lãnh đạo đất nước thành công nhất và sẽ mãi như vậy. Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập là chiêu bài của bọn phản động nhăm được chính thức hóa o VN

  Trả lờiXóa
 23. thời chiến ở VN có khá nhiều thế lực tự phát đứng lên kêu gọi nhân dân chống lại thê lực thực dân xâm lược nhưng tất cả đều thất bại riêng chỉ có Đảng CS VN là thành công, dẫn dắt đất nước đi tới thời bình và phát triển đất nước như ngày hôm nay. Vậy nên chỉ có ĐCSVN có tư cách lãnh đạo đất nước mà thôi

  Trả lờiXóa
 24. không một thế lực nào có thể thay thế được vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Đó sẽ mãi là chân lý

  Trả lờiXóa
 25. Việt Nam ta chỉ cần Đảng cộng sản VN lãnh đạo, những chính sách của Đảng ta luôn hợp lý và thuận tiện cho người dân trong cuộc sống. Lợi ích của nhân dân luôn được đặt lên hàng đầu

  Trả lờiXóa
 26. 83 năm qua Đảng vẫn luôn cho nhân dân thấy rằng Đảng là kim chỉ nam, là mũi tàu đưa đât nước cập bên bờ tự do , dân chủ với cuộc sống hòa bình ấm no hạnh phúc. Đảng đã cho thấy vai trò cực kỳ quan trọng và không thể thay thế

  Trả lờiXóa
 27. để có ngày hôm nay Đảng ta đã lãnh đạo đất nươc trải qua bao cuộc chiến tranh gian khổ vậy mà thời bình nay lại có chuyện thay thế vai trò lãnh đạo của Đảng. thật lực cười

  Trả lờiXóa
 28. điều 4 hiến pháp là những gì tinh túy nhất thể hiện vai trò vô cùng to lớn cỉa Đảng Cộng Sản Việt Nam trong quá khứ hiện tại cũng như tương lai. xóa bỏ điều 4 hiến pháp 1992 tức là sự tự sát đồi với VN

  Trả lờiXóa
 29. điều 4 cần sửa đổi cho lời lẽ thêm thuyết phục thôi chứ không nên xóa bỏ. xóa bỏ là tự sát nhan đề bài viết quả là chính xác

  Trả lờiXóa
 30. sửa đổi hiến pháp là vô cùng thích hợp trong giai đoạn hiện nay nhưng trong hiên pháp điều 4 là không được phép sửa đổi vai trò lãnh đạo của ĐCSVN là duy nhất.

  Trả lờiXóa
 31. Đúng vậy, xóa bỏ điều 4 là xóa bỏ đi vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản với toàn xã hội. Các thế lực thù địch đang nhắm đến điều này để chống phá Đảng ta, để cô lập Đảng.Chúng sẽ không bao giờ đạt được mục đích.

  Trả lờiXóa
 32. Nếu xóa bỏ điều 4, ngay lập tức các đảng phái, tổ chức chính trị sẽ mọc lên như nấm. Các thế lực bên ngoài sẽ có điều kiện thuận lợi để chống phá. Đúng, bỏ điều 4 là tự sát. Hay noi theo tấm gương của người anh Liên Xô.

  Trả lờiXóa
 33. Quốc Hội có vai trò tông hợp ý kiến đóng góp của toàn dân để thống nhất đưa ra hiến pháp hợp thời đại và hợp lòng dân nhất có thể mà không mất tính công bằng dân chủ

  Trả lờiXóa
 34. Tuy nhiên, sau đó đã có một số phần tử lợi dụng việc làm này để xuyên tạc, tuyên truyền bác bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội, bôi nhọ danh dự của Đảng, xóa bỏ niềm tin của nhân dân với Đảng.

  Trả lờiXóa
 35. Với chúng ta, hệ thống chính trị một Đảng và lợi ích của Đảng thống nhất với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân. Tính giai cấp của Đảng gắn liền với tính nhân dân nên phi chính trị hoá quân đội là không hợp lý, không phục vụ cho mục tiêu, lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc".

  Trả lờiXóa
 36. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam, được vũ trang bằng học thuyết Mác - Lê-nin, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội;

  Trả lờiXóa
 37. Đảng là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng tồn tại và phấn đấu vì lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. Các tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp”

  Trả lờiXóa
 38. “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh

  Trả lờiXóa
 39. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình;

  Trả lờiXóa
 40. chúng ta nên tin tưởng vào quốc Hội và Đảng lãnh đạo, có như thế cuộc sống chúng ta mới bình yên và yên ổn được

  Trả lờiXóa
 41. Từ xưa đến nay, những thành tựu mà ta đang có và đã đạt được không thể gạt bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng.

  Trả lờiXóa

 42. Việc quy định Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội không chỉ là tư tưởng xuyên suốt, nhất quán để khẳng định vị trí, vai trò độc tôn lãnh đạo của Đảng, mà còn thể hiện quan điểm, nhận thức đúng đắn với lịch sử nhân loại.

  Trả lờiXóa
 43. Thế nhưng, họ cố tình không nhắc tới hay “phớt lờ” một điểm then chốt được khẳng định trong Điều 4 là: Các tổ chức của Đảng đều hoạt động trong khuổn khổ Hiến pháp - với tư cách là đạo luật cơ bản và có hiệu lực pháp lý cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 44. Đảng giữ vững bản chất, mục tiêu, lý tưởng của mình, đồng thời là giải pháp quan trọng hàng đầu để phòng, chống, ngăn ngừa mọi nguy cơ thoái hóa, biến chất có thể xảy ra trong điều kiện một Đảng duy nhất cầm quyền ở nước ta.

  Trả lờiXóa
 45. Dù có lúc này hay lúc khác, Đảng có sai lầm, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Vai trò và sự lãnh đạo của Đảng vẫn là kim chỉ nam cho đất nước.

  Trả lờiXóa
 46. Cuộc sống của chúng tôi, đã có họ để được làm lại từ đầu, rộn rã trong hạnh phúc và tiếng cười, nhếch mép với mưa lũ, chúng tôi bắt đầu dũng cảm, bắt đầu chiến đấu vì đã có họ bên cạnh hỗ trợ và đùm bọc. Ngàn lần muốn nói xin cảm ơn Đảng

  Trả lờiXóa
 47. tuổi trẻ cần phải vững niềm tin yêu vào đảng và cần phải biết ơn Đảng, cũng như tưởng nhớ quá khứ để không quên ơn những người hi sinh chúng ta và thậm chí chúng ta cần phải lên tiếng ở cộng đồng

  Trả lờiXóa
 48. cuộc chiến tranh này là cuộc chiến tranh ngầm và có thể xóa bỏ chế độ của chúng ta bất cứ khi nào, tốt nhất chúng ta nên cảnh giác

  Trả lờiXóa
 49. Nếu không có Đảng, có Bác Hồ lãnh đạo thì liệu giờ này chúng ta có được hưởng ấm no, yên bình và được tự do không.

  Trả lờiXóa
 50. Diễn biến hòa bình và tự chuyển biến có lẽ sẽ là những con virut nguy hiểm nhất với mỗi cán bộ ta. Chúng ta cần có lập trường tư tưởng vững vàng trước âm mưu thâm độc của địch

  Trả lờiXóa
 51. Trong lịch sử dân tộc của Việt Nam, Đảng là lực lượng đã lãnh đạo thành công hai cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và Pháp. Do vậy, xóa bỏ điều 4 kế hoạch của đối tượng chống phá nước ta. Cần kiên quyết và tỉnh táo trước âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch

  Trả lờiXóa
 52. Tôi cũng hoàn toàn nhất trí là chỉ một Đảng cầm quyền, nhưng nên phân chia quyền lực cho chủ tịch nước, quốc hội và Tổng Bí thư nhiều hơn, không nên tập trung quyền lực vào một người nào đó, rất nguy hiểm

  Trả lờiXóa
 53. tại sao không thể bỏ điều 4 Hiến pháp? câu trả lời rất đơn giản , điều 4 Hiến pháp là xương sống quyết định quyền kiểm soát giúp Đảng ta có thể từ đó thực hiện tốt sứ mệnh nhiệm vụ của Đảng

  Trả lờiXóa
 54. bọn phản động luôn rình rập cơ hội nói xấu Đảng và Nhà nước, cố tình đưa ra những yêu sách và lợi dụng dịp sửa đổi Hiến pháp này để chống phá

  Trả lờiXóa
 55. việc bỏ hay không bỏ điều 4 hiến pháp có lẽ không cần phải bàn bạc nhiều nữa bởi vì trong chúng ta ai cũng biết rằng Việt nam không thể thiếu vai trò của Đảng

  Trả lờiXóa
 56. việc không bỏ điều 4 Hiến pháp là hợp tình hợp lý với sự đồng thuận của người dân. chỉ có bọn phản động mới muốn bỏ điều 4 để chúng dễ bề hành động

  Trả lờiXóa
 57. Bọn phản động là một lũ ghẻ, lũ rẻ rách thối tha. Chúng nó ăn vài đồng tiền bẩn để quay lại lăng mạ cha mẹ anh chị em nhà nó, xúc phạm tổ tiên nó - những người đã rất tin yêu vào Đảng

  Trả lờiXóa
 58. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 59. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 60. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 61. cũng cần phải nói thêm rằng việc sửa đổi Hiến pháp cần ý kiến hiệu quả tích cực chứ không phải cái dạng phá hoại tiêu cực của lũ phản động hay rận chủ gì đó

  Trả lờiXóa
 62. dù quân xâm lược có mạnh đến đâu cũng không thể chiếm được Việt Nam. Chúng ta tin rằng Đảng ta sẽ đánh bại mọi quân thù, mọi giặc giã

  Trả lờiXóa
 63. Nước ta có Đảng dẫn dắt, đó là hạnh phúc của muôn dân. Đảng ta sinh ra là do dân, của dân và vì dân phục vụ. Đảng là của nhân dân

  Trả lờiXóa
 64. Chỉ những người có đủ tâm và có tài mới góp ý sửa đổi Hiến pháp hiệu quả được. Chứ những kẻ mới có chút tài mà đã tỏ vẻ chống đối, kiêu căng chống phá thì sẽ bị trừng trị

  Trả lờiXóa
 65. Ko có Đảng thì còn lâu mới độc lâp. Nói chung là cứ thế thôi, nghe nhiều bọn phản động thì cả ngày ko hết :-j

  Trả lờiXóa
 66. điều 4 hiến pháp đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng cộng sản việt nam ở nước ta. việc xóa bỏ điều 4 hiến pháp chẳng khác gì việc xóa bỏ điều 6 hiến pháp mà Liên Xô đã từng làm, chính những việc làm cải tạo không đúng này đưa chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và đông âu rơi xuống vực thẩm.

  Trả lờiXóa
 67. Thiết nghĩ sống ở trên đời không để lại tiếng thơm thì đừng mang tiếng ác, để rồi nhân dân phỉ nhổ, hậu thế nguyền rủa còn đau khổ hơn bị đào mồ, cuốc mả của tổ tông họ hàng lên gấp ngàn lần. Các nhà rận chủ đáng kính, những tên bồi bút dâm loạn, thiết nghĩ “mua vui cũng chỉ một vài trống canh”, mà chiêu trò cũ rích, không vui cho lắm nên các vị dừng lại đi là vừa. Kẻo ông bà mình có câu “Đừng bắt đời cha ăn mặn để đời con phải khát nước và bắt đời thằng cháu phải đi tiểu tội nghiệp nó”, cứ lộng ngôn cho lắm, xuyên tạc cho lắm rồi có ngày vỡ mặt với đời.

  Trả lờiXóa