Header Ads Widget

Responsive Advertisement

CON RỒNG CHÁU TIÊN

Khi nói về nguồn gốc dân tộc Việt Nam, ông cha ta có các truyền thuyết “Con rồng cháu tiên”, “Một gốc nhiều cành”… Điều đó có ý nghĩa gì?
Nhân dân các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam là người trong một nước, là con trong một nhà, vận mệnh gắn chặt với nhau. Tư tưởng dân tộc lớn hay dân tộc hẹp hòi trong một quốc gia dân tộc sẽ làm tổn thương đến tình đoàn kết trong cộng đồng dân tộc, làm nảy sinh mâu thuẫn, xích mích giữa các dân tộc, nhất là giữa dân tộc đa số và các dân tộc thiểu số, là nguy cơ dẫn đến xung đột dân tộc.
Thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc là một nguyên tắc cơ bản đã được ghi nhận trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, tinh thần đoàn kết gắn bó keo sơn giữa các dân tộc đã tạo nên sức mạnh chiến thắng mọi kẻ thù.
Ở nước ta, bình đẳng giữa các dân tộc là nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong hợp tác, giao lưu giữa các dân tộc; là điều kiện để khắc phục sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các dân tộc trên các lĩnh vực khác nhau.
Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được thể hiện trên các phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội,...
1.     Các dân tộc Việt Nam đều được bình đẳng về chính trị
Điều 54 Hiến pháp 1992 quy định: “Công dân, không phân biệt dân tộc, nam nữ. thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên đều có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật”.
Quyền bình đẳng về chính trị giữa các dân tộc được thể hiện thông qua quyền của công dân tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia vào bộ máy nhà nước, không phân biệt dân tộc, tôn giáo… Quyền này được thực hiện theo hai hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp.
2.     Các dân tộc ở Việt Nam đều bình đẳng về kinh tế
Quyền bình đẳng về kinh tế giữa các dân tộc thể hiện ở chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước, không có sự phân biệt giữa dân tộc đa số và dân tộc thiểu số. Nhà nước luôn quan tâm đầu tư phát triển đối với tất cả các vùng, đặc biệt ở những vùng xâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
3.     Các dân tộc ở Việt Nam đều bình đẳng về văn hóa, giáo dục
Cùng với tiếng phổ thông, các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình. Những phong tục tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của  các dân tộc và cũng là cơ sở để củng cố sự đoàn kết, thống nhất toàn dân tộc.
Bình đẳng giữa các dân tộc là cơ sở của đoàn kết giữa các dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc. không có bình đẳng thì không thể đoàn kết thực sự. Trên thực tế, Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện tốt chính sách các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp các dân tộc cùng phát triển, tạo nên sức mạnh đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
Thanh Gương

Đăng nhận xét

9 Nhận xét

 1. thật tự hào khi là con lạc cháu hồng.hìhif

  Trả lờiXóa
 2. Thật tình là vẫn còn nhiều lỗ hổng thế này thì một năm có biết bao nhiêu tiền thuế bị thất thoát đi cơ chứ!

  Trả lờiXóa
 3. chúng ta tự hào là người Việt Nam, tự hào là con rồng cháu tiên1

  Trả lờiXóa
 4. Người Việt Nam có sự tích con Rồng cháu Tiên, đó là nguồn cội thiêng liêng và cao quý để con cháu sau này cố gắng phấn đấu xứng đáng với dòng máu Lạc hồng ấy

  Trả lờiXóa
 5. Ngày còn nhỏ mình cũng rất thích sự tích con rồng cháu tiên ấy, và cả câu chuyện về các đời Vua Hùng nữa. Đó là lịch sử hào hùng của dân tộc, một huyền thoại

  Trả lờiXóa
 6. Liệu rằng trong số chúng ta ai không được học bài học này từ hồi còn nhỏ? Sự tích ấy nhắc nhở mỗi người dân tự hào vì dòng máu của mình, tự hào là người Việt Nam

  Trả lờiXóa
 7. Có những người cố gắng học tập, làm việc tốt để là người có ích cho xã hội, nhưng lại có những kẻ ham ăn lười làm, sa vào tệ nạn hay quay lại phản động chống phá chế độ

  Trả lờiXóa
 8. Khi nghĩ về sự tích ấy lòng tôi chợt bồi hồi và thêm yêu quê hương yêu đồng bào. và thêm căm ghét những kẻ mang dòng máu Việt nhưng lên tiếng bác bỏ danh dự và bôi xấu người Việt

  Trả lờiXóa
 9. Con Rồng cháu Tiên - con cháu Vua HÙng. Người Việt Nam chúng ta hãy tự hào vì dòng máu ấy, và tiếp tục sự nghiệp dựng xây đất nước, đưa Việt nam vươn xa ra thế giới

  Trả lờiXóa